× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی خاصیت فتوکاتالیستی کانی‌های زئولیت و گارنت در حذف آلاینده‌های آلی فاضلاب صنعتی

نویسندگان

  • ابراهیم پناهپور استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
  • الهام نظری گراوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آلودگی محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
  • فرزانه فاخری رئوف استادیار گروه آلودگی‌ محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

کمبود آب و بروز مشکلات محیط‌زیستی‌ باعث شده تا تصفیه فاضلاب و بررسی امکان استفاده مجدد آن مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف بررسی اثر فتوکاتالیستی استفاده از زئولیت و گارنت در حذف آلاینده‌های آلی فاضلاب صنعتی در تابستان سال 1395 انجام گرفت. فاضلاب صنعتی از ایستگاه شماره 13 کارخانه فولاد خوزستان تهیه شد. پایلوت با مقیاس 1:150 شرایط هیدرولیکی با ابعاد 10×24×100 سانتی‌متر از جنس فایبرگلاس ساخته شد. 5 حوضچه با ابعاد 10×24×20 سانتی‌متر مجهز به شیر خروجی در پایلوت تعبیه شد و در هر حوضچه مقادیر مختلفی از زئولیت و گارنت با 3 تکرار شامل: G100، 100Z، 50Z50G، 30Z70G، 70Z30G با دانه‌بندی 2/0 میلی‌متر به ارتفاع 5 سانتی‌متر ریخته شد و 5 سانتی‌متر از ارتفاع باقیمانده‌ هر حوضچه فاضلاب ریخته شد و در برابر نور خورشید قرار گرفت. نمونه‌برداری پس از 2، 4 و 6 روز از طریق شیر خروجی انجام و فاضلاب جدید جایگزین آن شد. اندازه‌گیری‌ها شامل مقادیرBOD5، COD ، TSS،TDS ، EC، SS، کدورت، pH و Oil با روش‌های استاندارد بود. تیمارهای به کار برده شده باعث کاهش BOD5، COD، TSS، SS، Oil و کدورت به ترتیب به میزان 1/94، 94/94، 84، 59/90، 84/92 و 26/87 درصد در پساب خروجی شد. همچنین میزان TDS و DO به ترتیب به 9/1 و 2/1 برابر افزایش یافت. نتایج آزمایش‌های مربوط به تیمارها بیانگر عملکرد خوب و کارایی مناسب این سیستم به ویژه در مورد تیمارهای حاوی گارنت بود و توانایی انجام فرایند فتوکاتالیستی برای حذف آلاینده‌های آلی موجود در فاضلاب صنعتی را نشان داد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Backgrounds and Objectives: Formaldehyde and phenol are key precursors in the industrial manufacture of resins. Toxicity of these compounds prevents function of microbial populations, so they affect the biological treatments. The aim of this study was investigation of TOC removal from phenol-formaldehyde resin manufacturing wastewater by electrocoagulation using Al- electrodes.Materials and Met...

پساب پالایشگاه نفت حاوی غلظت‌های متفاوتی از هیدروکربن‌های نفتی آروماتیک و آلیفاتیک است. با توجه به اینکه محتوای آروماتیک سمی بوده و با تصفیه متداول به راحتی حذف نمی‌شود، برای حذف این دسته از آلاینده‌ها، روش‌های پیشرفته نیاز است. در این مطالعه حذف و تخریب فتوکاتالیتیکی آلاینده‌های آلی پساب پالایشگاه نفت مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا فتوکاتالیست TiO2-Fe-ZSM-5 با نشاندن TiO2 در...

زمینه و هدف: فنل و فرمالدهید از جمله مواد اصلی تشکیل دهنده فاضلاب صنایع تولید کننده رزین هستند. به علت سمیت این ترکیبات، وجود آنها در واحدهای تصفیه بیولوژیکی مانع از عملکرد طبیعی جمعیت های میکربی می شود. در نتیجه بر فرایندهای تصفیه بیولوژیکی تاثیر منفی می گذارند. هدف از این مطالعه بررسی فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف toc از فاضلاب صنایع تولید رزین فنل ـ فرمالدهیدی با استفاده از الکترودهای آلوم...

  سابقه و هدف: مصرف بالای سورفاکتانت‌ها و شوینده‌ها و تخلیه آن‌ها به منابع آبی هم‌واره مشکل‌ساز بوده است. سورفاکتانت‌ها به علت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ویژه و تجریه‌پذیری زیستی ضعیف در دسته مواد مقاوم به تصفیه‌ی بیولوژیکی قرار می‌گیرند. هدف از مطالعه بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی دی‌اکسید تیتانیوم در حذف سورفاکتانت آنیونی از فاضلاب بود.   مواد و روش ‌ ها: تحقیق تجربی است. آزمایش‌ها به صورت ن...

تمرکز جمعیت و صنعت در نقاط مختلف باعث تولید حجم زیادی از فاضلاب و پساب شده است؛ به‌طوری‌که، نبود تصفیه‌خانه‌های کافی و عدم توجه به روش‌های تصفیه مناسب و حذف آلاینده‌ها، دشواری‌های زیست محیطی فراوانی را ایجاد کرده است. کاربرد پرتوهای یونیزان برای حذف آلاینده‌های پساب به‌تنهایی به دزهای جذبی بیش‌تری نیاز داشته و ممکن است در مقیاس صنعتی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد. برای کاهش دز لازم حذف آل...

    Background and aims: With the increasing air pollution to volatile organic compounds, in critical demand of a new environmentally, friendly technologies to remove these contaminants from the air stream is of interest to everyone. Photocatalytic processes, including processes, are considered, radiation may be in the future as a new and promising technology used for the removal ...