بررسی خشک‌سالی‌های هواشناسی در استان اصفهان

نویسندگان

  • ستار چاوشی مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
  • محمدرضا یزدانی کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
  • مرتضی خداقلی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
چکیده

با توجه به اینکه بخش وسیعی از استان اصفهان در ناحیه خشک مرکزی ایران قرار دارد، مستعد وقوع خشک­سالی است. لذا انجام مطالعات و تحقیقات مناسب به­ منظور پایش و پیش‌بینی خشک­سالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روش‌های متعددی برای تعریف خشک­سالی با استفاده از شاخص‌های گوناگون ارائه شده است.در این تحقیق خشک­سالی‌های هواشناسی با استفاده از سری‌های بارندگی سالانه و سطوح آستانه متفاوت(50,40,30،60،70،80،90،95درصد) مورد بررسی قرار گرفت.برای این بررسی از داده‌های بارش 85 ایستگاه در استان اصفهان و مناطق مجاور آن در یک دوره 32 ساله(1377-1346)استفاده شد.با استفاده از روش‌های میان­یابی شامل کریجینگ،کوکریجینگ،عکس مجذور فاصله و TPSS، سطوح آستانه میان­یابی شدند و خطای مربوط به هر روش محاسبه شد. روش کوکریجینگ دارای کم­ترین خطا و روش TPSS  دارای بیش­ترین خطا در بین روش‌های منتخب بود. در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار ILWIS  نقشه‌های گستره خشک­سالی در سطوح آستانه متفاوت با مناسب‌ترین روش تهیه شد.با توجه به نتایج به­ دست آمده در دوره آماری منتخب، در حدود نیمی از بارش‌ها درسطح آستانه 30 درصد بوده است. از طرفی در حدود 28 درصد وقایع بارش مربوط به سطوح آستانه 80 درصد است که نشان دهنده وقوع خشک­سالی‌ها با شدت زیاد در منطقه مورد مطالعه بوده است. بیش‌ترین فراوانی وقوع سطوح آستانه درمحدوده مورد مطالعه،به‌ ترتیب30، 80، 60، 50، 40، 90، 70 و 95 درصد است. نتایج بیان‌گر این است که روش سطوح آستانه راه­کار مناسبی در بررسی خشک­سالی هواشناسی در منطقه مورد مطالعه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی خشک سالی های هواشناسی در استان اصفهان

با توجه به اینکه بخش وسیعی از استان اصفهان در ناحیه خشک مرکزی ایران قرار دارد، مستعد وقوع خشک­سالی است. لذا انجام مطالعات و تحقیقات مناسب به­ منظور پایش و پیش بینی خشک­سالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش های متعددی برای تعریف خشک­سالی با استفاده از شاخص های گوناگون ارائه شده است.در این تحقیق خشک­سالی های هواشناسی با استفاده از سری های بارندگی سالانه و سطوح آستانه متفاوت(50,40,30،60،70،80،90...

متن کامل

بررسی و تحلیل تولید درمنه‌زارها بر اساس شاخص‌های خشکسالی هواشناسی، ‏مطالعه موردی: استان اصفهان

در میان مطالعات گسترده­ای که در زمینه خشکسالی صورت گرفته، سهم خشکسالی مراتع بسیار ناچیز است. لذا در این تحقیق به بررسی اثرات خشکسالی بر روی درمنه­زارهای استان اصفهان پرداخته شده است. بدین منظور از داده‌های بارش ماهانه سه ایستگاه اصفهان، میمه و شهرضا و داده­های تولید سه سایت مرتعی چرمشهر، موته و گردنه شادیان در طی دوره آماری 1386-1377 استفاده شد. روش­های به‌کار گرفته شامل شاخص­‌های بارش استاندار...

متن کامل

بررسی خشک سالی ‌های هواشناسی در استان فارس

Drought can occur at such times when variables such as rainfall depth, run-off, soil moisture, etc. show a deficiency, or variables such as temperature show an increase, or when ground water level shows a decrease in comparison with the average level. Therefore, drought can be evaluated with respect to agricultural, meteorological, or hydrological variability. In this research, considering the ...

متن کامل

بررسی خشک سالی ‌های هواشناسی در استان فارس

Drought can occur at such times when variables such as rainfall depth, run-off, soil moisture, etc. show a deficiency, or variables such as temperature show an increase, or when ground water level shows a decrease in comparison with the average level. Therefore, drought can be evaluated with respect to agricultural, meteorological, or hydrological variability. In this research, considering the ...

متن کامل

مقایسه شاخص‌های خشک‌سالی هواشناسی در استان یزد

In this research, 5 percent of normal Precipitation Index (PNPI),Deciles of Precipitation(DPI),Rainfall Anomaly Index (RAI), Bahlme & Mooley Drought Index (BMDI) and standardized Precipitation Index (SPI) were used in order to investigate drought in Yazd synoptic station and 31 non synoptic stations all around this province. For this purpose, the present statistical errors were reconstructed vi...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 3

صفحات  167- 178

تاریخ انتشار 2009-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021