بررسی خواص فیزیکی و بیومتری چوب ال ‌اسبی (Evonymus latifolia ) در منطقه رویشگاهی چمستان نور

نویسندگان

  • رضا بخشی استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
  • مجید کیائی دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
  • میثم آهنگر کارشناس ارشد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
چکیده

این تحقیق با هدف بررسی خواص فیزیکی و بیومتری چوب ال ‌اسبی در جهت‌های طولی و عرضی درخت صورت پذیرفت. برای این منظور تعداد سه اصله درخت سالم ال‌اسبی در منطقه رویشگاهی چمستان نور انتخاب و از هر درخت، سه دیسک به ضخامت 5 سانتیمتری از ارتفاع 1.30، 3 و 5 متری از ارتفاع درختان تهیه شد. سه نمونه چوبی در جهت عرضی درخت از مغز به سمت پوست به ازای هر دیسک بریده و سپس خواص فیزیکی (دانسیته بحرانی و همکشیدگی حجمی)، خواص بیومتری (طول الیاف، قطر الیاف و ضخامت دیواره سلولی) و ضرایب مورفولوژیکی با نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر مستقل جهت‌های طولی و عرضی بر همکشیدگی حجمی، طول الیاف، قطر الیاف و ضخامت یک دیواره سلولی معنی‌دار است. ارتباط معنی‌دار بین جهت عرضی با دانسیته بحرانی در چوب ال اسبی مشاهده شده است. میانگین دانسیته بحرانی، همکشیدگی حجمی، طول الیاف، قطر الیاف و ضخامت دیواره سلولی چوب ال‌ اسبی به ترتیب 0.558 گرم بر سانتیمتر مکعب، 18.21 درصد، 1.316 میلی‌متر، 25.02میکرومتر، 7.24 میکرومتر محاسبه شد. ضرایب مورفولوژی الیاف چوب ال اسبی شامل ضریب درهمرفتگی 53.19، ضریب انعطاف‌پذیری 42.06 درصد، ضریب رانکل 1.41، ضریب سفتی 28.96 درصد و شاخص Luce's shape 0.698 تعیین شد. روند تغییرات طولی خواص فیزیکی و ابعاد الیاف چوب ال‌اسبی از پایین به بالای درخت نزولی و با افزایش فاصله از مغز درخت صعودی است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی خواص فیزیکی و بیومتری چوب ال اسبی (evonymus latifolia ) در منطقه رویشگاهی چمستان نور

این تحقیق با هدف بررسی خواص فیزیکی و بیومتری چوب ال اسبی در جهت های طولی و عرضی درخت صورت پذیرفت. برای این منظور تعداد سه اصله درخت سالم ال اسبی در منطقه رویشگاهی چمستان نور انتخاب و از هر درخت، سه دیسک به ضخامت 5 سانتیمتری از ارتفاع 1.30، 3 و 5 متری از ارتفاع درختان تهیه شد. سه نمونه چوبی در جهت عرضی درخت از مغز به سمت پوست به ازای هر دیسک بریده و سپس خواص فیزیکی (دانسیته بحرانی و همکشیدگی حجم...

متن کامل

بررسی خواص فیزیکی و بیومتری چوب مهم‌ترین گونه‌های سوزنی برگ در منطقه ارتفاعی پایین بند نکا (کوهسارکنده)

در این تحقیق، خواص فیزیکی و بیومتری چوب و الیاف چوبی هشت گونه سوزنی برگ وارداتی در طرح جنگلداری کوهسارکنده شهرستان نکاء مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور، تعداد چهل اصله درخت سالم از هشت گونه سوزنی‌برگ (کاج تدا، کاج رادیاتا، کاج بروسیا، کاج سیاه، کاج دریایی، کاج کاشفی، کریپتومریای ژاپن و سدر) انتخاب شدند. از هر درخت یک گرده بینه 10سانتی متری برای محاسبه خواص فیزیکی چوب (دانسیته بحرانی و هم کش...

متن کامل

بررسی ویژگی‌های بیومتری، فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی چوب اکالیپتوس (E. camaldulensis) در منطقه سیستان

به‌منظور تعیین ویژگی‌های بیومتری (طول، قطر، قطر حفره و ضخامت دیواره الیاف)، فیزیکی (میزان جرم ویژه و واکشیدگی حجمی)، شیمیایی (مقدار سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر) و مکانیکی (مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته، فشار موازی الیاف، فشار عمود بر الیاف، برش موازی الیاف، سختی و میخ‌ کشی انفصالی) چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس، تعداد پنج اصله درخت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ابعاد ا...

متن کامل

بررسی ویژگی های بیومتری، فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی چوب اکالیپتوس (e. camaldulensis) در منطقه سیستان

به منظور تعیین ویژگی های بیومتری (طول، قطر، قطر حفره و ضخامت دیواره الیاف)، فیزیکی (میزان جرم ویژه و واکشیدگی حجمی)، شیمیایی (مقدار سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر) و مکانیکی (مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته، فشار موازی الیاف، فشار عمود بر الیاف، برش موازی الیاف، سختی و میخ کشی انفصالی) چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس، تعداد پنج اصله درخت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ابعاد الی...

متن کامل

خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه افرا پلت (Acer velutinum var. glabrescens) در رویشگاههای شمال کشور

بمنظور تعیین ویژگی‌های مهم خواص مکانیکی چوب گونه‌افرا(پلت) در جنگل‌های چهار منطقه رویشگاهی شمال کشور(منطقه شفارود گیلان، استان گلستان، سنگده و ویسر) براساس استاندارد ASTM آئین نامه D143-52 از این گونه 12 درخت انتخاب شد و پس از قطع و تبدیل و انجام آزمایشای مختلف، مقاومت‌های مجاز گونه فوق تعیین گردید. این داده‌ها در دو گروه خشک و سبز در رویشگاه‌های مختلف بوسیله تجزیه واریانس و طبقه‌بندی دانکن انج...

متن کامل

بررسی خواص آناتومی، بیومتری و شیمیایی چوب جوان و بالغ صنوبر (Populus alba)

در این تحقیق از درختان گونة بومی populus alba در سنین 5 و 25 ساله­ای در منطقه­ای بنام مهنان واقع در شهرستان بجنورد استفاده شد. این تحقیق به بررسی برخی از خواص کاربردی آناتومیکی و شیمیایی آنها پس از تهیه مقاطع سه گانه (عرضی- شعاعی- مماسی) و آرد چوب عاری از مواد استخراجی و تهیة لیگنین‌های دیوکسان و کلازون پرداخته است. پس از انجام آزمایش‌های لازم مشاهده شد که شباهت‌های ساختاری فراوانی از لحاظ حفرا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  239- 249

تاریخ انتشار 2015-11-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021