× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی دارورسانی نانوذرات مزوحفره‌ی سیلیکایی – نانومیله طلا و تاثیر کورکومین درون این نانوذرات برروی رده‌های سلول MCF7 و 4T1 سرطان سینه

نویسندگان

  • خیری منجیلی, حمیدرضا دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  • دانافر, حسین دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  • شرفی, علی دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  • عطاری, الهه دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده

Background and Objective: Curcumin is a polyphenolic anti-cancer and anti-inflammatory agent and can be used both orally and by injection. In this study, nanoparticles of silica mesopore- gold nano were synthesized as a new drug delivery system. For this aim, gold nanoparticles as a promising system for effective drug delivery of curcumin was used and nano gold were delivered to breast cancer cells . Materials and Methods: The synthetic nanoparticles characteristics were determined with different techniques such as transmission electron microscopy (TEM), nitrogen gas desorption, absorption analysis and dynamic light scattering techniques (DLS). The anti-cancer effects of this system were evaluated in cell culture, using MTT cytotoxicity test. The efficiency of this system was tested on human breast cancer (MCF-7) and 4T1 cell lines. Results: The mean size of nano system was less than 30 nm, similar to the data obtained from Dynamic light scattering technique. The amount of curcumin loading in nano- system was about 80 percent. Isotherm - nitrogen adsorption AuNR@msio2 and CUR @ AuNR @ msio2 show that specific area of nano-Au @ msio2 was about -1834 m2g but by creating medication this particular area decrease to 234 m2g-1. IC50 for curcumin loaded mesoporous silica nanoparticles for MCF-7 at the time of 48 hours and 4T1 were 19.5 and 14.6 micro molar respectively. The survival rate of the cells after treatment with different concentrations did not change considerably in the nano structures which demonstrate the lack of toxicity of nanoparticles. Conclusion: The nanoparticle caused apoptosis in breast cancer cells more than free drug.    

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده زمینه و هدف: با توجه به مقاومت سلول‌های سرطانی به داروهای شیمیایی و گزارش‌های گوناگون از اثر سمیت گیاه درمنه دشتی بر برخی از سلول‌های سرطانی، هدف این مطالعه ارزیابی سمیت سلولی عصاره متانولی درمنه دشتی بر رده سلول سرطان سینه انسانی MCF7 بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی اثر سمیت عصاره متانولی گل، برگ، ساقه و ریشه درمنه دشتی جمع‌آوری شده از دو استان اصفهان و خراسان بر سلول سرطان سینه...

Diseases of the skin can cause harm and emotional distress  in patients. The desirable  drug is one with least complications and most effectiveness. By prolongation of target exposure, drug effectiveness could be improved. There are several suggested solutions, including the use of chemical enhancers, electroporation, iontophoresis, and the use of nanoparticles as carriers of pharmaceutical age...

Background and Objective: Breast cancer is claimed to be a common cancer amongst women. Estrogen receptors are over-expressed in breast cancer and susceptible to anti-estrogenic effects of tamoxifen. Tamoxifen resistance is a major problem in breast cancer treatment. It has been shown that allicin is an organosulfur compound that is effective in apoptosis induction and cell death in various tum...

سابقه و هدف: با گسترش روزافزون آمار مبتلایان به بیماری سرطان و ناکارآمد بودن نسبی درمانهای موجود، یافتن شیوه­ای نوین جهت درمان سرطان از جمله موضوعات اساسی مورد مطالعه توسط محققین در دهه­های اخیر می­باشد. هدف از این مطالعه بارگذاری داروی ضد سرطان کورکومین بر روی نانوذرات اکسید آهن هدفمند شده می­باشد. مواد و روش­ها: در این پژوهش آزمایشگاهی ابتدا نانوذرات اکسید آهن با روش پلی­ال سنتز شدند. سپس توس...

سابقه و هدف: نانوذرات تولید شده با روش بیولوژیکی در عین بی خطر بودن، دارای اثرات ضد باکتریایی مناسبی بر علیه جدایه های مسبب عفونت های انسانی می باشند. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی سویه های تولید کننده نانوذرات طلا از خاک به صورت درون و برون سلولی و نیز بررسی خواص ضد باکتریایی نانوذرات طلای تولیدی بر علیه 10 باکتری بیماری زا انجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه پس از جداسازی باکتر...