بررسی دانش تغذیه‌ای دانشجویان پزشکی دوره بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1390

نویسندگان

  • دانش بدی, حوریه
  • محمدی منش, علی
  • نادری, زهرا
  • وزیری, نیلوفر
چکیده

Introduction: Nutrition is one of the important components of health promotion and disease prevention. However, nutrition literacy of medical students is unclear. This study aims to determine nutritional knowledge of medical students studying in clinical course of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2012. Methods: In this cross-sectional study, 114 medical students in clinical course of Shahid Sadoughi hospital were randomly selected. Nutritional knowledge questionnaire was completed. Each correct answer had one score and wrong answers had no score. Results: Of 114 students, 69 students (60.5%) were female and 45 students (39.5%) were male with the mean age of 24.1±1.5 year. The mean score of students in basic nutrition, nutrition in the life cycle and diet therapy was 4.6±2.2, 6.2±3.2 and 6.2±3.8, respectively. There was significant association between the score of nutrition course and nutritional knowledge score in all of the fields. Conclusion: The average of scores was low. Improving the nutrition courses, especially clinical aspects, during clinical education and presence of nutritionist in treatment teams will be helpful.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی دانش تغذیه ای دانشجویان پزشکی دوره بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۰

سابقه و اهداف : تغذیه یکی از اجزای مهم برای ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری ها می باشد. اما کفایت آموزش تغذیه در دانشجویان پزشکی هنوز هم جای سؤال دارد. این مطالعه به منظور تعیین دانش تغذیه دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 90 انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی 114 دانشجوی پزشکی دوره بالینی بیمارستان شهید صدوقی یزد به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه مر...

متن کامل

بررسی فراوانی میگرن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال 1395

Background and purpose: Headache is one of the most common medical complaints and migraine is one of its major causes. The aim of this study was to investigate the prevalence of migraine in medical students in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Materials and methods: This cross-sectional descriptive research was carried out in 400 medical students in Shahid Sadoughi University of ...

متن کامل

ارزیابی نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1390

Introduction: Identifying educational needs is an essential step in planning faculty development programs. It plays an important role in promoting the quality of education. The aim of this study was to determine and prioritize the educational needs of clinical and non clinical faculty members of Faculty of Medicne of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Methods: A questionnaire was d...

متن کامل

بررسی ارتباط خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393

مقدمه: خستگی و افسردگی در دانشجویان بر انجام کار، زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی آنها اثرات منفی گذاشته و منجر به کاهش عملکرد اجتماعی، شغلی و تحصیلی آنها می‌گردد. این مطالعه باهدف بررسی ارتباط خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393 انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش بر روی 315 دانشجو در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به روش چند مرح...

متن کامل

بررسی میزان تفکر انتقادی در دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392

 Introduction: The twenty-first century is a new era of permanent changes in the scientific and medical practices. Critical thinking is essential to solve complex systems' problems. This study aims to investigate critical thinking skills of dental students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.Methods: This is a cross sectional descriptive study. Sixty four dental students enr...

متن کامل

بررسی میزان آگاهی از بیماری‌های پریودنتال در دانشجویان دوره بالینی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال تحصیلی 1396-1395: یک گزارش کوتاه

Background and Objectives:  Some predisposing factors in inducing periodontal diseases can be prevented by increasing awareness. So, this study was accomplished to evaluate periodontal diseases knowledge by medical students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2016-2017. Materials and Methods: In this descriptive study, 210 medical students of Shahid Sadoughi university of medi...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 2

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2013-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022