بررسی درجه تبدیل کامپوزیت‌های میکروهیبرید، نانوهیبرید و Ormocer با استفاده از سیستم‌های نوردهی LED وQTH

نویسندگان

  • باقری گرگانی, حسین مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • بهروزی‌بخش, مرجان مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
  • جعفرزاده کاشی, طاهره السادات مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • حالی, هاله گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • عرفان, محمد دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • فاضل نجف‌آبادی, اکبر دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • فاطمی, سید مصطفی مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
چکیده

Background and Aims: The aim of this study was to measure the degree of conversion (DC) of three types of composite resins (micro-hybrid, nano-hybrid and Ormocer) with different light curing units (LED LCU and QTH LCU) in two depths. Materials and Methods: Three commercially available dental resin composites were used in this study: (Tetric Ceram, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein-A2 shade), (Tetric Evoceram, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein-A2 shade), (Ceram X, Dentsply, Germany-M2 shade). Specimens were divided into two groups, 5 specimens were photo-activated by QTH unit (Coltolux 75-Colten) and the other five specimens were cured by LED (Demi-Kerr). Then each specimen was sectioned at the top surface and at 2-mm depth. The DC was measured by FT-IR(Bruker-tensor 27). The data were analyzed by 3-way ANOVA test. Results: There was significant difference between tested composite resins (P<0.001). The results of top surfaces were significantly different from those observed at 2-mm depth (P<0.001). The type of curing unit affected the polymerization of Ceram X resin composite. Conclusion: This study showed a significant difference in the degree of conversion in different thicknesses within three groups of resin composites.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی درجه تبدیل کامپوزیت های میکروهیبرید، نانوهیبرید و ormocer با استفاده از سیستم های نوردهی led وqth

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه اندازه گیری درجه تبدیل سه نوع کامپوزیت (میکروهیبرید، نانوهیبرید و ormocer) با دستگاه های لایت کیورینگled) (qth, در سطح و عمق 2 میلی متر بود.روش بررسی: در این مطالعه از سه رزین کامپوزیت ceram x (m2 shade), tetric evoceram (a2 shade), tetric ceram (a2) استفاده شد. نمونه ها به 2 گروه تقسیم شدند. 5 نمونه به وسیله (coltolux 75, coltene) qth و 5 نمونه به وسیله (demi, ke...

متن کامل

مقایسۀ سختی نمونه‌های کامپوزیتی با استفاده از سه روش مختلف نوردهی LED و روش معمول QTH

زمینه و هدف: با افزایش نیازهای زیبایی، رزین کامپوزیت­ها به­عنوان ترمیم­کنندۀ دندان­های خلفی بیش از پیش مطرح شده است. یکی از مشکلات اساسی استفاده از کامپوزیت­ها میزان پلی­مریزاسیون می­باشد. پلیمریزاسیون ناکافی ناشی از کیورینگ نامناسب منجر به سختی کمتر خواهد شد. از راه­های غلبه بر پدیدۀ مذکور توجه به انتخاب بهترین سیستم سخت­کنندۀ نوری است که مطالعۀ حاضر در همین رابطه طرح­ریزی شده...

متن کامل

تاثیر نوشیدنی های رایج در کودکان بر روی ثبات رنگ کامپوزیت های میکروهیبرید و نانوهیبرید

مقدمه:با وجود پیشرفت‏های زیاد در ساخت کامپوزیت‏های دندانی، ثبات رنگ آنها هنوز هم یک مشکل اساسی محسوب می‏گردد. به خصوص این که در دندانپزشکی کودکان غیر از مشکلات مربوط به زیبایی و تحمیل هزینه اضافی، مسئله ویزیت‏های مکرر اطفال به دلیل مشکلات کنترل رفتاری آن‏ها، اهمیت بسیار دارد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تأثیر نوشیدنی‏های رایج کودکان روی ثبات رنگ دو نوع کامپوزیت میکروهیبرید و نانوهیبرید بود....

متن کامل

انقباض پلیمریزاسیون در کامپوزیت‌های حاوی سیلوران و متاکریلات با دستگاه‌های تابشی LED با شدت‌های مختلف

Background and Aims: Polymerization shrinkage in Methacrylate-based composite is one of the most important factors in composite restorations failure. Silorane-based composite is introduced to compensate this drawback and claimed to have low shrinkage. The aim of this study was to evaluate the polymerization shrinkage of these two composites. Materials and Methods: In this experimental study, 5...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 25  شماره None

صفحات  85- 90

تاریخ انتشار 2012-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021