بررسی دقت دانسیتومتری اپتیک فیلم های رادیوگرافی و دانسیتومتری در سیستم رادیوویزیوگرافی به صورت In-vitro

نویسندگان

  • طلایی پور, احمدرضا
  • باشی زاده فخار, حوریه
  • دباغی, آرش
چکیده

Nowadays, bone mass estimation, through imaging methods, is widely used in metabolic diseases diagnosis and treatment. One of these methods is called "optical densitometry" which estimates bone density by measuring the intensity of the transmitted light on different parts of a radiographic image. Digital radiography systems act similarly by determining grey levels of the image. The aim of this study is comparing two different methods of optical densitometry and a digital system densitometry known as radiovisiography. 45 samples, containing urografin with three different concentrations, were imaged, by both radiovisiogrphy (RVG) and conventional film systems. To determine the densitometry of films and radiovisiography images, optical densitometry and bone densitometry option of the RVG software, were applied respectively. Data were analyzed and compared for their reliability (repeatability) and correlations with concentration. In RVG densitometry system, the correlation with concentration is moderate (r=0.42) and intra samples and intra group reliability are 97.68% and 88.19%. Moreover, in conventional optical film densitometry, correlation with concentration (r=0.987) is high, intra samples and intra group reliability is high, intra samples and intra group reliability are 99.97% and 99.84%, respectively. According to the results, it is suggested that conventional film optical densitometry is more precise and reliable than RVG densitometry.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی دقت دانسیتومتری تصاویر دیجیتال غیر مستقیم

Statement of Problem: One of the major goals, in most dental researches, is to measure bone destruction or deposition due to the progression or regression of disease. Failure of human eyes to detect minor radiographic density changes resulted in more accurate methods such as optical densitometry and direct or indirect digital densitometry.Purpose: The aim of this study was to determine the accu...

متن کامل

ارزیابی دقت دانسیتومتری تصاویر دیجیتال غیر مستقیم

بیان مساله: در بسیاری از تحقیقات دندانپزشکی، تعیین میزان تخریب یا ساخت استخوان در اثر پیشرفت بیماری یا موفقیت درمان، از اهداف اصلی بشمار می رود. از آنج که چشم انسان قادر به تشخیص تغییرات اندک دانتسیته رادیوگرافیک نیست، برای محاسبات کمی، از روشهای دقیق تری چون دانسیتومتری دیجیتال مستقیم و غیرمستقیم یا دانسیتومتری اپتیک استفاده می شود.   هدف: مطالعه حاضر با اهداف تعیین دقت دانسیتومتری با یک روش ج...

متن کامل

ارتباط یافته‌های دانسیتومتری استخوان زنان با شاخص چانه‌ای استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک

زمینه و هدف : دانسیتومتری استخوان روشی مناسب برای بررسی وضعیت اسکلتال بیماران می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط وضعیت اسکلتال ناحیه گردن فمور و مهره‌های L2-L4 با شاخص چانه‌ای (Mental Index) استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک زنان مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، رادیوگرافی‌های پانورامیک 67 نفر از خانم‌های مراجعه کننده به ...

متن کامل

بررسی ارزش دانسیتومتری استخوانی در تشخیص عللfragility fracture

چکیده مقدمه: استئوپروز بدون علامت بوده و معمولاً زمانی مشخص می گردد که بیمار دچار fragility fracture گردد. این نوع شکستگی با حداقل تروما، مثلاً افتادن از حالت ایستاده، روی می دهد ومحل های متداول شکستگی عبارتند از: ستون فقرات، لگن، ساعد وپروگزیمال هومروس. هدف از انجام این مطالعه بررسی توصیفی تعداد و موارد fragility fracture و شیوع ابتلا به استئوپروز ثانویه در این افراد بود. روش انجام کار: این م...

متن کامل

ارتباط یافته های دانسیتومتری استخوان زنان با شاخص چانه ای استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک

زمینه و هدف : دانسیتومتری استخوان روشی مناسب برای بررسی وضعیت اسکلتال بیماران می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط وضعیت اسکلتال ناحیه گردن فمور و مهره های l2-l4 با شاخص چانه ای (mental index) استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک زنان مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، رادیوگرافی های پانورامیک 67 نفر از خانم های مراجعه کننده به ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره None

صفحات  23- 29

تاریخ انتشار 2002-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021