بررسی دقت فشار سنجهای بیمارستانهای شهرستان سبزوار

نویسندگان

  • خلیلی, حسن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  • راد, مصطفی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
چکیده

چکیده زمینه و هدف: فشار سنجها زیربنای اندازه گیری فشار خون هستند و مشخص گردیده که این ابزار بویژه در مواردی که در اماکن عمومی و به وفور استفاده می‌شوند ممکن است دقیق نباشند و در اندازه گیری دقیق فشار خون سبب خطا گردند. در این مطالعه ما تمامی فشارسنجهای در حال استفاده در بیمارستانهای شهر سبزوار را از نظر دقت و شرایط فیزیکی بررسی کردیم. مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی کلیه فشارسنجهای بیمارستانهای سبزوار مورد بررسی قرار گرفتند.63 فشار سنج با یک فشارسنج جیوه‌ای استاندارد مقایسه شدند. انحراف عقربه فشار سنج آنروئید و سطح جیوه انواع جیوه‌ای از صفر در حالت استراحت بررسی شد. میزان افت فشار از 300 میلیمتر جیوه پس از یک دقیقه بررسی شد و از نرم افزارSPSS 11.5 و آمار توصیفی برای توصیف یافته‌ها استفاده گردید. یافته ها: 50 فشارسنج (4/79%) در حالت استراحت بر روی صفر قرار نداشتند. 9/88% فشار سنجها پس از بسته شدن به دور یک قوطی استوانه‌ای با قطر حدود 32 سانتیمتر و پر هوا شدن تا 300 میلیمتر جیوه، پس از یک دقیقه افت فشار بیشتر از 15 میلیمتر جیوه داشتند. میانگین تفاوت فشارسنجها با فشارسنج استاندارد و در سطح 100 میلیمتر، 67/6 میلیمتر جیوه بود. 54% فشارسنجها در مقایسه با فشارسنج استاندارد تفاوت فشار بیشتر از 4 میلیمتر جیوه داشتند. نتیجه گیری: اکثر فشار سنجهای در حال استفاده دقیق نبودند و باید کالیبره شده و یا از رده خارج شوند. لازم است که یک مرکز جهت کالیبراسیون منظم و دوره‌ای فشار سنجها در بیمارستانها مستقر گردد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی دقت فشار سنجهای بیمارستانهای شهرستان سبزوار

چکیده زمینه و هدف: فشار سنجها زیربنای اندازه گیری فشار خون هستند و مشخص گردیده که این ابزار بویژه در مواردی که در اماکن عمومی و به وفور استفاده می شوند ممکن است دقیق نباشند و در اندازه گیری دقیق فشار خون سبب خطا گردند. در این مطالعه ما تمامی فشارسنجهای در حال استفاده در بیمارستانهای شهر سبزوار را از نظر دقت و شرایط فیزیکی بررسی کردیم. مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی کلیه فشارسنجهای ...

متن کامل

بررسی نقش مؤلفه‌های سلامت اجتماعی در آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار، 1393

اهداف این پژوهش با هدف سنجش مؤلفه‌های سلامت اجتماعی در اداره آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار در سال 1393 انجام شده است.مواد و روش ها جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار بوده که مجموعاً 150 نفر بودند. در این تحقیق حجم نمونه براساس نمونه­‌گیری به شیوه تصادفی ساده (طبق جدول مورگان 1970) 112 نفر تعیین شد. ابزار اندازه­‌گیری پرسش‌نامه جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه سلامت ...

متن کامل

بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهرستان سبزوار در سال 1395

مقدمه: کیفیت زندگی برآیند مهم سلامتی به شمار می‌رود و به عنوان یک موضوع اصلی در مراقبت از بیماران مختلف از جمله بیماران مبتلا به دیابت مورد توجه قرار می‌گیرد. هدف: این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهرستان سبزوار انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی به روش نمونه‌گیری در دسترس بر روی 189 بیمار دیابتی مراجعه کننده به مرکز انجمن دیابت سبزوار در سال 1395 انجام شد، ابزا...

متن کامل

وضعیت فشار خون در جمعیت شهری سبزوار در سال 1382

  The Status of Blood Pressure in Urban Population of Sabzevar in 1382     A. Pejhan PhD1*, L. Najjar MSc2, A. Heydari PhD3, S. Hajeezadeh PhD4, M. Rakhshani MSc5     1- Assistant Professor, Dept. of Physiology, School of Medical Sciences, Sabzevar, Iran   2- Academic Member, Dept. of Nursing, Sabzevar School of Medical Sciences, Sabzevar, Iran   3- Assistant Professor, Dept. of Nursing, Sabzev...

متن کامل

تأثیر وضعیت دریافت درشت مغذی‌ها و ریزمغذی‌ها روی فشار خون بیماران دیابتی نوع II در شهرستان سبزوار

زمینه و هدف: پرفشاری خون یک بیماری شایع و خطرآفرین در دیابت است که 20-60% بیماران دیابتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به نظر می‌رسد مواد مغذی مختلف بر روی فشار خون تأثیر داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر وضعیت دریافت درشت مغذی‌ها و ریزمغذی‌ها بر روی فشار خون افراد مبتلا به دیابت نوع II انجام شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 92 بیمار دیابتی نوع II مراجعه‌کننده به کلینیک دی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 1

صفحات  57- 62

تاریخ انتشار 2011-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021