بررسی دیدگاه اساتید بالینی و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید صدوقی یزد در مورد وضعیت آموزش بالینی طی سال‌های 1390 ـ 1388

نویسندگان

  • آنتیک چی, مهناز
  • جوادی, سمانه السادات
  • خدایاریان, مهسا
  • رجبیون, حسن
  • علی‌مندگاری, زهرا
  • نامجو, زهرا
چکیده مقاله:

Introduction: Clinical environments play a vital role in nursing and midwifery students' learning. The present study investigates the viewpoints of clinical instructors and nursing and midwifery students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences about clinical education status during 2009-2011. Methods: In this cross sectional research data were gathered using a researcher made questionnaire including five domains: educational plan, quality of clinical instructors function, role of clinical professionals in clinical education, educational facilities and space, clinical evaluation and professional satisfaction. The questionnaire was completed by clinical instructors and nursing and midwifery students. Convenient sampling was accomplished. Face validity, content validity and reliability of the questionnaire was assessed and confirmed by test – retest method. Results: Majority of clinical instructors, nursing and midwifery students reported day and evening work shifts more appropriate. Majority of clinical instructors reported the clinical education status pleasant, but 79.8% nursing students and 64.2% midwifery students reported it moderate. Comparing the mean of clinical education status from the viewpoints of clinical instructors didn't show a significant difference in the domain of "the role of the others impressive in clinical education", but there was a significant difference between the nursing and midwifery students in their view points about the domain. Conclusion: Clinical competency is an essential component in providing high quality nursing care, thus the educational planners should continue to evaluate the effectiveness of clinical education. Boosting the clinical learning environment domains such as “successful instructors”, “professional values”, “professional relationship with the members of caring team” and “conflict management” could make the clinical experience attractive and assure students’ satisfaction about their professional life.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمینه و هدف : ارتقای کیفیت آموزش بالینی، مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت. روش­کار : در این مطالعه توصیفی در سال تحصیلی 84-83 از کلیه دانشجویان ترم آخر کارشناسی پیوسته پرستاری و کاردانی مامایی (250 نفر) خواسته شد که پرسش­نامه­ای 36 سؤالی را به­صو...

متن کامل

بررسی فراوانی عوامل تنش‌زا در آموزش بالینی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 1391 - 1390

  بررسی فراوانی عوامل تنش‌زا در آموزش بالینی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 1391 - 1390     سهیلا آهنگرزاده رضایی [1] * ، رقیه اسماعیلی [2] ، حسین حبیب زاده [3]     تاریخ دریافت 29/08/1393 تاریخ پذیرش 08/10/1393     چکیده   پیش‌زمینه و هدف: تنش یکی از مشکلات اساسی آموزش بالینی است که می‌تواند مانعی بر سر راه آموزش پرستاری ایجاد و کارایی آن را تحت تأثیر قرار دهد لذا به‌منظور پیشگیری ا...

متن کامل

عوامل استرس زای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رفسنجان سال 1391

  خلاصه   زمینه و هدف: دانشجویان پرستاری در طول دوره تحصیل با تنش های زیادی مواجه می گردند که می تواند روی یادگیری و موفقیت بالینی آنان اثرات منفی داشته و سبب افت تحصیلی آنها گردد. می توان با آگاهی از منابع استرس زا، محدود نمودن آن و با بالا بردن سطح آگاهی علمی و حرفه ای دانشجویان، محیط مناسبی برای آموزش فراهم آورد. پژوهش اخیر با هدف تعیین عوامل استرس زا در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری دانشکد...

متن کامل

بهره‌وری در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی

  اهداف: تعیین عوامل مثبت و منفی موثر بر یادگیری مهارت‌های بالینی برای کاهش مشکلات و افزایش میزان بهره‌وری بسیار مهم است. از آنجا که نظرات دانشجویان به‌عنوان عنصر اصلی آموزش، می­تواند راه‌گشای برنامه‌های آینده باشد، پژوهش حاضر به‌منظور تعیین میزان بهره­وری در آموزش بالینی، از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی انجام گرفت.   روش­ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 150 نفر از دانشجویان سال آخر پرستار...

متن کامل

رضایتمندی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی از وضعیت آموزش بالینی در بیمارستان‌های آموزشی زاهدان

  مقدمه: آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺴﺖ. شناخت مشکلات موجود در این زمینه اولین گام برای اصلاح و بهبود برنامه های آموزشی می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین رضایتمندی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی از وضعیت آموزش بالینی در بیمارستان های آموزشی زاهدان در سال 1392 صورت گرفت.   روش ­ ها: این مطالعه بصورت مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بود. که بر روی 142 نفر...

متن کامل

دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان در ارائه آموزش بالینی توسط اساتید پرستاری و پرستاران بالینی

سابقه و هدف: آموزش پرستاری متشکل از آموزش نظری و بالینی است و آموزش بالینی از موارد حساس و مهم در برنامه ریزی آموزشی پرستاری است. بیشترین مشکلات دانشجویان در آموزش بالینی، زمانی است که با موقعیتهای جدیدی مواجه می شوند که قبلا با آن برخورد نکرده اند. یکی از راههای آشنایی با اینگونه تجارب، استفاده از پرستاران بالینی در آموزش آنان است. لذا این مطالعه به منظور بررسی دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 3

صفحات  67- 78

تاریخ انتشار 2012-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023