بررسی دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص آموزش مداوم غیر حضوری

نویسندگان

چکیده مقاله:

Introduction: Continuing Medical Education (CME) is a key element in increasing the knowledge, skill, quality and effectiveness of health systems. Initially the CME programs were defined as face to face programs, but for many reasons distance learning by CME programs was also introduced. Aim: This study aimed to determine the viewpoints of faculty members of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences about distance learning by CME. Methods: In this cross-sectional study, 74 faculty members participating in CME programs in 2011, were selected by convenience sampling method. The data was collected through a researcher-made questionnaire which was complete by self-report then the data were analyzed by SPSS (v.18). Results: 58.6% of subjects agreed with distance learning CME and preferred that over 40% of CME be performed as programs. Among these subjects, 53.7% of them expressed on-line CME as a first priority. Conclusion: the attitudes of faculty members toward distance learning programs were positive and according to these results, distance learning programs including on-line CME are suggested

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1390

Introduction: Identifying educational needs is an essential step in planning faculty development programs. It plays an important role in promoting the quality of education. The aim of this study was to determine and prioritize the educational needs of clinical and non clinical faculty members of Faculty of Medicne of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Methods: A questionnaire was d...

متن کامل

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص موانع انجام فعالیت‌های پژوهشی در حین آموزش در دانشگاه

Background and objective: Scientific research in every country is the most important factor of growth and prosperity. This study was conducted to find out students' views about research barriers at SSUMS. Materials and Methods: This cross- sectional study was conducted using 384 students who were selected by multistage random sampling. Data collection tool was a valid and reliable questionnair...

متن کامل

بررسی رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد

زمینه و هدف: بدیهی است که نویسندگان می‌بایست به منابعی مرتبط با موضوع پژوهش خود که اطلاعات مناسبی را در اختیار آنان قرارمی‌دهد، استناد نمایند. هدف از این پژوهش، بررسی رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد در مقالات به چاپ رسیده در مجلات فارسی این دانشگاه بود. مواد و روش‌ها: در پژوهش توصیفی حاضر، به تحلیل استنادی و بررسی وضعیت خوداستنادی 410 مقاله‌ی چاپ شده با ...

متن کامل

سطح هوش اخلاقی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Moral intelligence is the capacity of understanding right from wrong, choosing what's right and then behaving morally. This research was aimed to determine the moral intelligence status of the faculty and staff of the Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.This descriptive/analytical research was done through cross-sectional method in 2011. Research population was comprised of the facul...

متن کامل

ارزیابی نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۰

سابقه و اهداف: شناسایی نیازهای آموزشی، گامی مهم در برنامه ریزی برای برنامه های رشد اعضاء هیئت علمی بوده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش دارد. هدف مطالعه حاضر، تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد و اولویت بندی این نیازها بود تا اولویت هایی که باید آموزش داده شود، تعیین و به مسئولان برای طراحی برنامه های آموزشی ارائه گردد.  روش بررسی: مطالعه از نوع مقطعی بود که بر روی کلی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 14

صفحات  86- 93

تاریخ انتشار 2014-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023