بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه کفایت آموزش های داده شده جهت دستیابی به اهداف آموزشی مصوب در بخش زنان و زایمان

نویسندگان

  • جلیلی, زهرا
  • فتاحی, زهرا
  • فصیحی هرندی, طیبه
  • محمد علیزاده, سکینه
چکیده

زمینه: دانشجویان به عنوان عناصر اصلی آموزش یکی از بهترین منابع اطلاعات در هر سیستم آموزشی می باشند . یکی از مواردی که می توان از این منبع اطلاعاتی بهره برد، میزان تحقق اهداف آموزشی است. هدف : این مطالعه به منظور تعیین کفایت آموزش های ارائه شده جهت دستیابی به اهداف آموزشی مصوب از دیدگاه کارورزان پزشکی در بخش زنان وزایمان صورت گرفت . روش کار : کلیه کارورزان شاغل در سال تحصیلی 85- 84 شامل 93 نفر نمونه این پژوهش بودند. ابزار گردآوری داده های پرسشنامه ای حاوی سر فصل دروس آموزش مربوط به کارورزان در بخش زنان و زایمان بود که از کارورز خواسته شده بود در صد کفایت آموزش های ارائه شده در هر مورد را تعین نمایند . یافته­ها: از بین 93 کارورز مورد مطالعه 3/63 در صد مونث. 1/71 مجرد و 2/55 درصد ورودی قبل از سال 78 بودند . میانگین ( انحراف معیار ± ) سن 7/ 25 سال ( 2/2 ± ) بود. 6/46 در صد کارورزان برنامه مصوب مربوط به دوره زنان و زایمان را مطالعه کرده بودند و 9/52 در صد بیان کردند که اهداف آموزشی در ابتدای دوره در قالب طرح درس به آنها ارائه شده بود . بیشتر ین درصد کفایت آموزش گزارش شده مربوط به تعیین سن حاملگی و تاریخ زایمان بر اساس LMP ( 7/90 درصد )، کنترل صدای قلب جنین، کنترل انقباضات رحم و حرکات جنین ( 3/87 درصد) و مراقبت های دوران بارداری ( 6/81 درصد ) و کمتر ین در صد مربوط به خارج کردن و گذاشتن نور پلانت( به ترتیب 2/16 و 8/16 در صد ) و گذاشتن IUD ( 8/19 در صد ) بود. مقایسه میانگین در صد کل کفایت آموزش و میانگین دو حیطه اقدامات تشخیصی و درمانی و حیطه اقدامات فوری با توجه به متغیر های سن، سال ورود، وضعیت تاهل و جنس تفاوت معنی داری را نشان ندادند. میانگین (انحراف معیار ± ) نمره کل کفایت آموزش در زمینه اقدامات تشخیصی و در مانی شامل 31 مورد، 8/55 ( 3/14 ± ) و در مورد اقدامات ضروری در برخورد با موارد اورژانس شامل 8 مورد، 23/ 52 ( 1/21 ± ) و دارای اختلاف معنی دار بود ( 004/0 p = ). بحث ونتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که از دیدگاه کارورزان پزشکی، آموزش های ارائه شده در بخش زنان و زایمان در بیشتر موارد حیطه اقدامات تشخیصی – درمانی و اقدامات ضروری در بر خورد با موارد اورژانس تا حدودی با اهداف مصوب تطابق دارد که البته کافی به نظر نمی رسد .بنابراین بهبود وارتقاء کیفیت آموزش در مقطع بالینی و ارزیابی مستمر آن از نظر انطباق با اهداف آموزشی و تطابق این اهداف با نیاز های در حال تغییر جامعه ضروری می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد نقش دروس علوم پایه در دستیابی به اهداف بالینی برنامه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1389: یک گزارش کوتاه

Background and Objective: This study aimed to evaluate the medical students' viewpoints about the role of basic science courses in achieving clinical objectives in Rafsanjan University of Medical Sciences. Materials and Methods: This is a discriptive study performed in 2010 through filling out a two-sectional questionnaire by medical students (Clerk and intern students). The questionnaire in...

متن کامل

دیدگاه دانشجویان اینترن دانشگاه علوم پزشکی بابل بر نقش درس بیوشیمی در دستیابی به اهداف بالینی

Background and Objective: Evaluation of biochemistry course contents from viewpoints of interns may identify the weaknesses of course contents and provide the opportunity for their improvement. The main objective of this study is to evaluate the biochemistry course contents from viewpoints of the medical students to meet their clinical requirements. Material and Methods: This descriptive study ...

متن کامل

بررسی میزان دستیابی دانش آموختگان پزشکی سال 1392 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس به توانمندی های مصوب شورای آموزش پزشکی عمومی

Introduction: Considering the significantprofessional role of doctors, Ministry of Health and Medical Education has issued the minimal required capabilities expected from a recently graduated general physician.This study intended to evaluate thecompetencies of medical graduates from Bandar Abbas medical school in 2014. Methods: This cross-sectional study on medical graduates was conducted in 2...

متن کامل

بررسی میزان دستیابی دانشجویان پرستاری به اهداف آموزشی کارورزی بالینی

  مقدمه: آموزش بالینی رکن اساسی در آموزش پرستاری است. دستیابی به اهداف بالینی در بخش­های ویژه در مراقبت از بیماران امری حیاتی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان دستیابی به اهداف بالینی بخش­های ویژه در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام گرفت.   روش­ ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 51 نفر از دانشجویان ترم هفتم درسال1392 انجام شد. نمونه­گیری به روش سرشماری و داده­ها با استفاده ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره None

صفحات  95- 101

تاریخ انتشار 2006-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022