بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان اداره اموزش و پرورش بجنورد

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان اداره اموزش و پرورش بجنورد می‌باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بجنورد بالغ بر 155 نفر می‌باشند که از این میان 110نفر با توجه به جدول کرجسی و مورگان(1970) براساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی می‌باشد. ابزار پژوهش از دو پرسشنامه، فرهنگ سازمانی دنیسون(1983) و پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ (1979)استفاده شده است. روایی محتوای پرسشنامه ها بوسیله اساتید دانشگاه تایید و پایایی انها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0 و 90/0 می‌باشند.جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون , آزمونt , f فیشر و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان رابطه معنادار و مستقیم مشاهده گردید(01/0≥ P) و از بین مولفه های فرهنگ سازمانی تنها رابطه مولفه های فرهنگ مشارکتی و فرهنگ بروکراتیک با خلاقیت کارکنان معنادار بوده (01/0≥ P) و رابطه مولفه های فرهنگ انعطاف پذیری و فرهنگ ماموریتی با خلاقیت کارکنان غیرمعنادار بوده است(01/0≤ P).

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه الگویی برای خلاقیت بر اساس فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش

آموزش و پرورش شهرستان عجب‌شیر است؛ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه معلمان دوره‌های اول و دوم ابتدایی و متوسطه آموزش و پرورش شهرستان عجب‌شیر به تعداد 550 نفر است. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 226 نفر برآورد و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه؛ پرسشنامه خلاقیت رندسیپ (1979)، پرسشنامه فرهنگ سازمانی دفت (2001) و پرسشنامه عدالت سازمانی گرینب...

متن کامل

بررسی رابطه بین زیرسامانه های مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان اداره آموزش پرورش بجنورد

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین زیرسامانه های مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه زیرسامانه های منابع انسانی مقیمی و کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن برای 351 نفر(187 مرد و 164زن) که از مجموع 3970 نفر از کارک...

متن کامل

رابطه بین خلاقیت سازمانی و شادکامی با عملکرد سازمانی کارکنان اداره راه و ترابری

زمینه: امروزه خلاقیت سازمانی و شادکامی کارکنان جایگاه خاصی در تغییرات سازمان‌ها دارند و به عنوان سرمایه اصلی در نیروی انسانی ابزاری برای توسعه محیط کسب‌وکار، ارائه خدمات با کیفیت‌تر و در نهایت بهبود عملکرد سازمانی محسوب می‌شود. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خلاقیت سازمانی و شادکامی با عملکرد سازمانی کارکنان اداره راه و ترابری بوده است. روش: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از ل...

متن کامل

بررسی رابطه بین رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش مازندران

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی در سال 93-1392 به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران بوده است که تعداد آنها 198 نفر و تعداد نمونه مورد پژوهش 132 نفر براساس جدول مورگان می­باشند که از روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی استفاده شد. اطلاعات پژوهش با استفاده از دو پرسش نامه رهبری تحولی باس و آوالیو[1...

متن کامل

رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبری تحول‌آفرین در بین کارکنان اداره کل زندان‌های فارس

هدف این تحقیق، توصیف رابطه بین چهار نوع فرهنگ سازمانی(سلسله مراتبی، بازاری، طایفه­ای و ویژه سالاری) و رهبری تحول­آفرین در اداره کل زندان­های فارس بوده است. در این تحقیق از روش میدانی و از پرسشنامه استفاده شده است. همچنین جامعه هدف در تحقیق تمامی مدیران، معاونان و کارکنان اداره کل زندان­های فارس که جمعا420 نفر بوده، که از این تعداد40 نفر مدیر، معاون و380 نفر کارکنان بوده و تعداد 207 نفر به عنوان...

متن کامل

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان در شعبات بانک ملی خراسان شمالی

تحقیق حاضر به مطالعه رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیـت کارکنـان شـعباتبانک ملی استان خراسان شمالی در سال 1385 می پردازد. جامعه آمـاری تحقیـق شـامل کارکنان بانک ملی شعبات خراسان شمالی است. که به تفکیک پرسـنل خـدماتی، 214 نفـرم یباشند. نمونه آماری را 100 نفر از کارکنان بانک ملی خراسان شمالی تشکیل داده اند.  به منظور اندازه گیری هر یک از متغیرهای پـژوهش از پرسـشنامه اسـتفاده شـده است که شامل: 1ـ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره شماره 3 (پیاپی 45)

صفحات  59- 73

تاریخ انتشار 2019-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023