بررسی رابطه بین رفتارهای کنترل گرایانه با بی ثباتی ازدواج در معلمان زن هنرستان های شهر کرمان

نویسندگان

  • علی پوررجب راوری کارشناسی ارشد ،روانشناسی عمومی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
  • میترا کامیابی استادیار، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رفتارهای کنترل گرایانه با بی ثباتی ازدواج انجام شده است. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان زن هنرستان های ناحیه 2 شهر کرمان به تعداد 72 نفر بوده اند . از این تعداد براساس فرمول کوکران 60 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های رفتارهای کنترل گرایانه گراهام ، کوام و آرچر (2005) و بی ثباتی ازدواج جانسون و بوث (1980) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چند متغیره و آزمون های همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که همه ابعاد رفتارهای کنترل گرایانه (کنترل اقتصادی ، کنترل تهدید آمیز ، کنترل از طریق ترساندن ، کنترل هیجانی ، کنترل از طریق منزوی کردن و کنترل از طریق فرزندان) با بی ثباتی ازدواج رابطه دارد که مهمترین پیش بینی کننده ها به ترتیب کنترل هیجانی ، کنترل از طریق منزوی کردن ، کنترل از طریق ترساندن ، کنترل از طریق فرزندان ، کنترل تهدید آمیز و کنترل اقتصادی بود .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بین های بی ثباتی ازدواج: بی آلایشی زوجین و راهبردهای حفظ رابطه

هدف پژوهش حاضر پیش بینی بی ثباتی ازدواج براساس بی آلایشی زوجین و راهبردهای حفظ رابطه در مردان و زنان متاهل، بود. پژوهش حاضر، یک پژوهش توصیفی _ همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان متاهل شهر گنبد کاووس بودند که از بین آنها تعداد 170 نفر ( 70 مرد و 100زن)، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها مقیاس بی ثباتی ازدواج، بی آلایشی زوجین و و راهبردهای حفظ رابط...

متن کامل

بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و میزان بی ثباتی ازدواج در زنان و ‏مردان متأهل

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سبک­های دلبستگی و میزان بی­ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل انجام شد. روش این پژوهش از نوع پیمایشی و جامعه آماری عبارت بود از کلیۀ کارمندان متأهل دانشگاه شهید بهشتی تهران، که از بین آ­ن­ها 150 نفر (87 نفر مرد و 63 نفر زن) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده­ها شامل پرسشنامه سبک­های دلبستگی بزرگسالان هازن وشیور (1987) و شاخص بی ثباتی ا...

متن کامل

رابطه بین رفتارهای تحکم‌آمیز معلمان زن و مرد مدارس

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتار تحکم‌آمیز درعملکرد معلمین زن و مرد در مدارس و میزان مقبولیت و ارزشیابی عملکرد آنها توسط مدیران بود. جمعیت نمونه 79 نفر معلم و 79 نفر مدیر (زن و مرد) هستند و ابزارها: مقیاس صفات بین فردی ویگینز، ارزشیابی عملکرد وین‌لیدن، اعوجاج اهواز و رفتار تحکم آمیز بولینو و ترنلی و با شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. نمرات بدست آمده با استفاده از شیوه رگرسیون سلسل...

متن کامل

بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در معلمان شهر کرمان

مقدمه: رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، عبارتند از هر گونه اقدامی که برای افزایش و یا نگهداری سلامتی و خودشکوفایی فرد و یا گروه صورت گیرد. مدرسه محیط مناسبی برای آموزش و تشویق رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دانش آموزان می باشد. معلمان به عنوان الگوهای دانش آموزان نقش مؤثری در آموزش این رفتارها دارند. روش کار:در این مطالعه مقطعی 852 نفر از معلمان شهر کرمان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند توسط ...

متن کامل

رابطه بین رفتارهای تحکم آمیز معلمان زن و مرد مدارس

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتار تحکم آمیز درعملکرد معلمین زن و مرد در مدارس و میزان مقبولیت و ارزشیابی عملکرد آنها توسط مدیران بود. جمعیت نمونه 79 نفر معلم و 79 نفر مدیر (زن و مرد) هستند و ابزارها: مقیاس صفات بین فردی ویگینز، ارزشیابی عملکرد وین لیدن، اعوجاج اهواز و رفتار تحکم آمیز بولینو و ترنلی و با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بود. نمرات بدست آمده با استفاده از شیوه رگرسیون سلسل...

متن کامل

رابطه باورهای ارتباطی و میزان بی ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین باورهای ارتباطی و میزان بی­ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل انجام شد. روش این پژوهش از نوع پیمایشی و جامعه آماری عبارت بود از کلیۀ دانشجویان متأهل دانشگاه شهید بهشتی تهران، که از بین آنها150 نفر(74 نفر مرد و76 نفر زن) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده­ها شامل پرسشنامه باورهای ارتباطی(RBI) و شاخص بی­ثباتی ازدواج ادواردز و همکاران (19...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 50

صفحات  -

تاریخ انتشار 2021-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021