× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی رابطه بین سلامت عمومی حسابداران و ادراک آنان از سبک رهبری مدیران در شرکت‌های دولتی شهر کرمان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: نقش سلامت حسابداران در ایفای درست وظیفه‌ حساس نگهبانی از سلامت مالی شرکت‌ها کاملاً برجسته است؛ حسابداران این وظیفه را تحت نظارت و رهبری مدیران انجام می‌دهند. از این رو، بررسی رابطه بین وضعیت سلامت عمومی حسابداران با ادراک آنان از سبک رهبری مدیران از اهمیت بالایی برخودار است. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و در قالب یک بررسی همبستگی انجام شده است. نمونه پژوهش شامل تعداد 106 نفر از حسابداران شاغل در شرکت­های دولتی شهر کرمان در سال 1396 است که از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده­ها از دو پرسش‌نامه استاندارد سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر و پرسش‌نامه سبک رهبری لیکرت و لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تی تک نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که به باور بیشتر حسابداران سبک رهبری حاکم در محیط کار آنان، مشاوره­ای است. هم‌چنین، حسابداران از نظر نشانه­های بدنی و اضطراب و اختلال خواب، وضعیت مطلوبی ندارند. افزون براین، سلامت عمومی و مؤلفه‌های آن رابطه معنی‌داری با ادراک حسابداران از سبک رهبری دارد و ادراک از سبک رهبری در بین حسابداران متفاوت است. نتیجه‌گیری: با توجه به وضعیت سلامت عمومی حسابداران و آثار آن بر ادراک از سبک رهبری مدیران، لازم است شرکت‌های دولتی به منظور اعمال رهبری مشارکتی به عنوان ابزار اصلی ارتقاء سلامت حسابداران اقداماتی انجام دهند. از جمله این اقدامات می‌توان به مواردی مانند ارتباطات درست حرفه­ای، ترغیب کار گروهی، افزایش آزادی عمل و تفویض اختیار نسبی به کارکنان، کاهش تعارضات و ابهامات شغلی و ارتقاء نرم­افزارهای کاربردی حسابداری اشاره کرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

امروزه در مطالعات مدیریتی بحث پیرامون تفکر استراتژیک و سبک‌های رهبری مدیران بویژه در سطح سازمانی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری با میزان تفکر استراتژیک در مدیران سازمانهای دولتی شهرکرمان با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می‌پردازد. برای جمع آوری اطلاعات از شیوه میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. جامعه آماری 133 نفر...

هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبری مدیران ارشد مناطق آموزشی شهر تهران با روحیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه دولتی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه دولتی مناطق 19 گانه شهر تهران که در سال تحصیلی 89-88 در نوبت روزانه فعالیت داشتند ، تشکیل داده است. که از میان آنان 94 نفر مدیر به عنوان نمونه به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه محقق س...

امروزه در مطالعات مدیریتی بحث پیرامون تفکر استراتژیک و سبک های رهبری مدیران بویژه در سطح سازمانی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک های رهبری با میزان تفکر استراتژیک در مدیران سازمانهای دولتی شهرکرمان با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می پردازد. برای جمع آوری اطلاعات از شیوه میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری 133 نفر...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رایطه بین رهبری اخلاقی مدیران با عملکرد کارکنان پردیس دانشکده­ های فنی دانشگاه تهران در سال 1394 صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر شیوه ­گردآوری داده­ها توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان پردیس دانشکده­ های فنی دانشگاه تهران در سال 1394 بوده که در مجموع 356 نفر می­ باشند که با استفاده از فرمول کوکران 185 نفر با استفاده از نمونه­ گیری طبقه­ ای م...

Background: Hospital as core of health and care system requires an effective leadership style and suitable strategy for organizational differences and conflict’ solving. Main goal of this study is to survey of relationship between leadership style and strategy of conflict management among chief executive officers of Urmia hospitals. ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران و مدیریت زمان آنان در مقطع متوسطه شهر بجنورد در سال 88-87 صورت پذیرفته است. که پایه نظری پژوهش حاضر تئوری مسیر- هدف رابرت هاوس از تئوری‌های اقتضایی می‌باشد به همین منظور سبک مدیریت به عنوان متغیر پیش بین و مدیریت زمان به عنوان متغیر ملاک مورد بررسی قرار گرفته است.    روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که محقق در شرایطی کاملاً طبیعی به ...