بررسی رابطه بین شجاعت اجتماعی و فرهنگ سیاسی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین شجاعت اجتماعی و فرهنگ سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز انجام گرفته است. در این مطالعه از نظریه‌ی لاتانه و دارلی و همچنین نظریه‌ی آلموند و وربا به‌عنوان چهارچوب نظری استفاده شده است. این تحقیق به روش تحقیق پیمایش بوده که با ابزار پرسشنامه در میان یک نمونه‌ی 400 نفری از دانشجویان و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انجام شده است. برای آزمون فرضیات پژوهش از تکنیک‌های همبستگی پیرسون، آزمون مقایسه‌ی میانگین و آزمون واریانس یک‌طرفه استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که فرهنگ سیاسیِ 6/17 درصد از دانشجویان مشارکتی، 5/58 درصد تبعی و 8/23 درصد، محدود بوده است؛ همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که شجاعت اجتماعی با فرهنگ سیاسی رابطه دارد و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به روش گام به گام، نشان داد؛ متغیرهای شجاعت اجتماعی به همراه متغیرهای جنسیت و محل سکونت 11 درصد از فرهنگ سیاسی را تبیین می‌کنند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این تحقیق در پی پاسخگویی به چگونگی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی سبک رهبری در سازمان هاست . یکی از سؤال های ابتدایی این تحقیق بوده است که آیا مدل های غربی از قابلیت تبیین بالایی برای تعیین رابطه بین دو متغییر مذکور برخوردار هستند یا خیر؟و در صورتی که پاسخ منفی است ، چه مدلی می تواند بیانگر این رابطه باشد؟ گزارش ها و آمارها از عملکرد دستگاه های دولتی نشان می دهند که سازمان های دولتی از کارآم...

منطقه خاورمیانه کشورهای بسیار متنوعی را در بر می گیرد، در چند دهه اخیر که دیگر مناطق در حال توسعه توانستند پیشرفت های مهمی در راستای توسعه سیاسی داشته باشند، خاورمیانه همچنان حرکت کندی را به سوی توسعه سیاسی داشته است. اخیراً جنبش های اجتماعی جدید در این منطقه ظهور کرده و پویش های دموکراتیک – فروپاشی حکومت های دیکتاتوری مانند لیبی، تونس و تحولات کشورهای حاشیه خلیج فارس- در نتیجه توسعه سیاسی شتاب ...

بدون بررسی فرهنگ یک جامعه یا یک گروه نمیتوان دربارۀ سیاست و نگرشهای سیاسی آنان مطالعه نمود. ویژگیهای فرهنگی خاص هر قشر میتواند در مولفه‌های فرهنگ سیاسی آن قشر تاثیرگذار باشد. معلمان نقش موثری در سلامت وثبات سیاسی جامعه ایفا می کنند. از این رو مهمترین قشری که در اعتلای فرهنگ سیاسی جامعه میتوانند نقش عمده ای داشته باشند معلمین هستند و فرهنگ سیاسی نامناسب این قشر عظیم به معنای ایجاد جدایی و انفصال...

این تحقیق در پی پاسخگویی به چگونگی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی سبک رهبری در سازمان هاست . یکی از سؤال های ابتدایی این تحقیق بوده است که آیا مدل های غربی از قابلیت تبیین بالایی برای تعیین رابطه بین دو متغییر مذکور برخوردار هستند یا خیر؟و در صورتی که پاسخ منفی است ، چه مدلی می تواند بیانگر این رابطه باشد؟ گزارش ها و آمارها از عملکرد دستگاه های دولتی نشان می دهند که سازمان های دولتی از کارآم...

در دوره جاهلی اعراب آداب و اندیشه‌های عجیب و غریبی داشتند. اسلام بیشتر این آداب و اندیشه‌ها را از آنجا که در اساس ناسازگار و مغایر با وحی و سنت الهی بود مردود شمرد، اما برخی از آن‌ها را با تغییرات و اصلاحاتی در شکل و جوهر پذیرفت و موفق شد که از آن‌ها اندیشه‌های اخلاقی متعالی‌ای بسازد. در این میان واژگان در انتقال این اصلاحات و تغییر مفاهیم نقش ارزنده‌ای را ایفا کردند. این مقاله با این فرض که مع...

 هدف از نگارش این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی شهروندان در شهر اصفهان می­باشد. روش تحقیق پژوهش در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده­ها، روش پیمایشی می­باشد. این مطالعه بر روی 359 نفر از شهروندان شهر اصفهان صورت گرفته است؛ برای جمع­آوری اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شده است که اعتبار آن، به روش صوری، و پایایی آن، به کمک آماره­ آلفای کرونباخ سنجیده شده است و داده ها از طریق نرم افزا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود