بررسی رابطه بین فرهنگ و ابعاد شناختی یادگیری گروهی

نویسندگان

  • سید محمد علوی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران
چکیده

این پژوهش بر آن است تا در راستای نیل به‌الگوی بافت محور آموزش و پرورش، به عنوان ضرورتی برای توسعة پایدار، نقش فرهنگ را در یکی از مهمترین روش‌های تدریس یعنی یادگیری گروهی بررسی و واکاوی کند. بدین منظور شرکت کنندگان در پژوهش که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، به‌‌ترتیب به‌دو پرسشنامه پیرامون شاخص‌های فرهنگی و یادگیری گروهی پاسخ دادند. در این پژوهش برای پایایی از شاخص پایایی گویه راش، برای روایی از تحلیل عامل تأکیدی به‌همراه شاخص برازش راش، و برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون چندگانه استفاده شد.. نتایج تحلیل از یک سو نشان‌داد که عدم تطابق فرهنگی می‌تواند ابعاد شناختی یادگیری گروهی را به‌طور معنی‌داری متاثر سازد و بدین‌جهت کارامدی یادگیری گروهی را تحت‌ الشعاع خود قرار دهد. از سوی دیگر دریافتیم که این تأثیر چندان بزرگ نیست که به‌بهانه‌ای برای عدم استفاده از یادگیری گروهی تبدیل شود. این یافته‌ها بر لزوم توجه به‌آموزش بافت‌محور ‌معلمان برای اجرای کارامد یادگیری گروهی صحه می‌گذارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین ابعاد یادگیری گروهی و فردی در یادگیری سازمانی پرستاران بالینی : مطالعه موردی

مقدمه: یادگیری کارکنان به عنوان کلید اصلی توسعه و یکی از  ارکان مهم هر سازمان  در جهت پویایی و اثربخشی آن محسوب می­شود. پرستاران به عنوان یکی از منابع بزرگ دانش سازمانی و از عناصر مهم انتقال دانش در بیمارستان­ها می­توانند نقش اصلی در فرآیند یادگیری سازمانی را ایفا نمایند که باید توسط مدیران پرستاری تسهیل گردد.  هدف :این مطالعه به منظور تعیین رابطه بین ابعاد یادگیری فردی و گروهی در پرستاران بیما...

متن کامل

بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه روان شناختی و هویت سازمانی

این پژوهش با هدف شناسایی رابطه بین ابعاد سرمایه روانشناختی و هویت سازمانی در شرکت ملی گاز مشهد مقدس انجام شده است.جهت بررسی سرمایه روانشناختی از پرسشنامه لوتانز (2007) و جهت بررسی هویت سازمانی از پرسشنامه چنی (1983)‌ استفاده شده است.داده‌های حاصل از این تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.در سطح توصیفی از شاخص‌های فراوانی، درصد و... و در سطح استنباطی نیز از معادل...

متن کامل

رابطه بین ابعاد یادگیری گروهی و فردی در یادگیری سازمانی پرستاران بالینی : مطالعه موردی

مقدمه: یادگیری کارکنان به عنوان کلید اصلی توسعه و یکی از  ارکان مهم هر سازمان  در جهت پویایی و اثربخشی آن محسوب می­شود. پرستاران به عنوان یکی از منابع بزرگ دانش سازمانی و از عناصر مهم انتقال دانش در بیمارستان­ها می­توانند نقش اصلی در فرآیند یادگیری سازمانی را ایفا نمایند که باید توسط مدیران پرستاری تسهیل گردد.  هدف :این مطالعه به منظور تعیین رابطه بین ابعاد یادگیری فردی و گروهی در پرستاران بیما...

متن کامل

بررسی رابطه بین سبک شناختی و ابعاد انگیزشی، رفتاری و شناختی اطلاع‌جویی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه

این پژوهش به‌منظور بررسی رابطۀ بین سبک شناختی با ابعاد انگیزشی، رفتاری و شناختی اطلاع‌جویی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه انجام شد. منظور از سبک شناختی در این پژوهش، راهبردهای پردازش اطلاعات (عمیق، گام‌به‌گام و عینی) و راهبردهای نظم‌دهی (درونی، بیرونی و نامتمرکز) است که با پرسشنامۀ سبک شناختی سنجیده شد. ابعاد انگیزشی، رفتاری و شناختی اطلاع‌جویی نیز با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته اندازه‌گیری شد. ...

متن کامل

بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه روان شناختی و هویت سازمانی

این پژوهش با هدف شناسایی رابطه بین ابعاد سرمایه روانشناختی و هویت سازمانی در شرکت ملی گاز مشهد مقدس انجام شده است.جهت بررسی سرمایه روانشناختی از پرسشنامه لوتانز (2007) و جهت بررسی هویت سازمانی از پرسشنامه چنی (1983) استفاده شده است.داده های حاصل از این تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.در سطح توصیفی از شاخص های فراوانی، درصد و... و در سطح استنباطی نیز از معادلا...

متن کامل

بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان اداره اموزش و پرورش بجنورد

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان اداره اموزش و پرورش بجنورد می‌باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بجنورد بالغ بر 155 نفر می‌باشند که از این میان 110نفر با توجه به جدول کرجسی و مورگان(1970) براساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی می‌باشد. ابزار پژوه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 2

صفحات  341- 372

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022