بررسی رابطه بین میزان پذیرش درد، الگوی زندگی و محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان

نویسندگان

  • زاغری تفرشی, منصوره گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  • زایری, فرید گروه آمار حیاتی. دانشکده پیرا پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
  • شیرازی, منوچهر دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران.
  • منوچهری, هومان گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده

Background: With respect to importance of chronic pain acceptance role on coping with chronic pain in the elderly, the current study aimed to evaluate the association between chronic pain acceptance, life style with pain and restriction related chronic pain in the elderly. Methods: This study is a descriptive- analytical research in which 200 elderly patients with chronic pain were selected by multistage random sampling. &nbsp;Chronic pain acceptance, life style with pain and restriction related chronic pain questionnaires were used for pain acceptance, life style with pain and restriction related chronic pain measurement respectively. Pearson correlation coefficient and linear regression by SPSS software (version 21) was conducted for data analysis. Result: There were positive significant relations between pain acceptances with life style with pain (P < 0.01, B=0/41), negative significant relations between pains acceptances with restriction related chronic pain (P < 0.01, B= - 0/15) respectively. Also the negative significant relations between life style with pain and restriction related chronic pain (P < 0.01, B= - 0/43) were obtained. Conclusion: The elderly with more pain acceptance had better life style with pain and lesser restriction. Moreover, in the elderly with better life style with pain, lesser restriction was observed. Thus application of acceptance oriented treatments for effective pain&nbsp;&nbsp; management in the elderly will purpose.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه بین میزان پذیرش درد، الگوی زندگی و محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان

مقدمه: با توجه به اهمیت نقش پذیرش درد در چگونگی سازگاری با درد مزمن در سالمندان، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین میزان پذیرش درد، الگوی زندگی  و محدودیت ناشی از آن در سالمندان مبتلا به درد مزمن انجام شده است. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است، که در آن 200 سالمند مبتلا به درد مزمن به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، انتخاب شدند. میزان پذیرش درد، الگوی زندگی با درد و محدودیت...

متن کامل

طراحی و روانسنجی پرسشنامه بررسی محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان

مقدمه: با توجه به اهمیت بررسی همه جانبه درد مزمن در سالمندان، دسترسی به پرسشنامه‌ای دقیق جهت بررسی محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان برای مدیریت مؤثر درد مزمن، ضروری است. بدین جهت، این مطالعه با هدف طراحی و روانسنجی پرسشنامه‌ای جهت بررسی محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان انجام شده است. روش: این پژوهش یک مطالعه ترکیبی است که به منظور طراحی و روانسنجی پرسشنامه‌ای جهت بررسی محدودیت ناشی درد...

متن کامل

طراحی و روانسنجی پرسشنامه بررسی محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان

مقدمه: با توجه به اهمیت بررسی همه جانبه درد مزمن در سالمندان، دسترسی به پرسشنامه ای دقیق جهت بررسی محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان برای مدیریت مؤثر درد مزمن، ضروری است. بدین جهت، این مطالعه با هدف طراحی و روانسنجی پرسشنامه ای جهت بررسی محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان انجام شده است. روش: این پژوهش یک مطالعه ترکیبی است که به منظور طراحی و روانسنجی پرسشنامه ای جهت بررسی محدودیت ناشی درد ...

متن کامل

آزمون الگوی جامع مدیریت درد مزمن در سالمندان

Abstract Background & Aim: Achievement to a practical model for effective chronic pain management in the elderly is high importance. Hence, the current study aimed to testing some parts of comprehensive chronic pain management model (CCPMM) in older people. Material & Method: This study is a correlation testing model in which 205 elderly patients with chronic pain were selected ...

متن کامل

بررسی نقش تعدیل‌کننده‌ی خودکارآمدی بر رابطه بین ناگویی هیجانی، شدت درد و ناتوانی ناشی از درد در بیماران مبتلا به درد مزمن

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل­کننده­ی خودکارآمدی بر رابطه بین ناگویی هیجانی، شدت درد و ناتوانی ناشی از درد در بیماران مبتلا به درد مزمن انجام گرفت. 100 آزمودنی (67 زن و 33 مرد) در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت­کنندگان خواسته شد که مقیاس­های ناگویی هیجانی تورنتو (TAS-20)، پرسشنامه خودکارآمدی درد مزمن (CPSEQ)، مقیاس دیداری شدت درد (VAS) و پرسشنامه ناتوانی ناشی از درد (PDQ) را تکمیل کنند. داده...

متن کامل

نقش واسطه‌ای خودکارآمدی درد و ترس از حرکت در تبیین رابطه بین درد مزمن و ناتوانی

زمینه: تفاوت‌های چشم‌گیری در شدت ناتوانی جسمی ‌بیماران دارای درد مزمن دیده می‌شود؛ دو سازۀ روان‌شناختی خودکارآمدی درد و ترس از حرکت به مثابه تبیین کننده‌ این تفاوت‌ها مطرح شده‌اند. پژوهش حاضر با هدف وارسی نقش واسطه‌ای خودکارآمدی درد و ترس از حرکت در ارتباط بین شدت درد و ناتوانی را در بیماران دارای دردمزمن صورت گرفته است. روش پژوهش: 195 بیمار درد مزمن با استفاده از شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره 3

صفحات  148- 158

تاریخ انتشار 2016-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021