بررسی رابطه بین پایگاه‌ اقتصادی ـ اجتماعی کارکنان و رفتارهای نوع‌دوستانه (مورد مطالعه: شرکت نفت کرمانشاه)

نویسنده

  • علی مرادی دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌آباد غرب

چکیده

یکی از موضوعات مورد مطالعه‌ی جامعه‌شناسان، مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. این پژوهش سعی دارد به بررسی رابطه‌ی بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی کارکنان و رفتارهای نوع‌دوستانه با تأکید بر کارکنان شرکت نفت کرمانشاه بپردازد. برای این کار از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه ‌استفاده گردید. جامعه‌ی آماری کارکنان شرکت نفت کرمانشاه ‌است که تعداد کل آنها برابر 1265 نفر در سال 1391 می‌باشد. برای سنجش متغیر نوع‌دوستی از 12 گویه‌ استفاده گردید. نتایج حاصل با استفاده ‌از نرم‌افزار SPSS و با استفاده‌از آزمون‌های t و تحلیل واریانس انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان می‌دهد که پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویان (وضعیت شغلی، میزان درآمد، طبقه‌ی اجتماعی، میزان تحصیلات، میزان برخورداری از امکانات رفاهی و وضعیت استخدامی) بر روی میزان رفتارهای نوع‌دوستانه کارکنان تأثیر معناداری دارد. می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت میانگین میزان رفتارهای نوع‌دوستانه برای کارکنان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی مختلف ناشی از شانس نبوده و تأثیرگذاری آن بر روی رفتارهای نوع‌دوستانه بر اساس آماره‌ی مجذور اتا، می‌توان انتظار داشت 601/0 از واریانس رفتارهای نوع‌دوستانه‌ی افراد ناشی از پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی آنها بوده ‌است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

نوع‌دوستی را می‌توان مسأله‌ای شهری قلمداد نمود؛ زیرا گمنامی و غریبه‌گی در شهرها بیشتر پدیدار می‌شود. از این رو، پژوهش حاضر، درصدد بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به رفتارهای نوع‌دوستانه درهنگام بروز موقعیت‌های غالباً اضطراری و نیازمند یاری‌رسانی در بین شهرنشینان است. اینکه چه عواملی نقش تسهیل‌کننده یا مانع‌شونده در مداخله و ارائه‏ی رفتار یاری‌گرانه دارند. در این راستا، پس از انجام مصاحبه‌های م...

نوع‌دوستی را می‌توان مسأله‌ای شهری قلمداد نمود؛ زیرا گمنامی و غریبه‌گی در شهرها بیشتر پدیدار می‌شود. از این رو، پژوهش حاضر، درصدد بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به رفتارهای نوع‌دوستانه درهنگام بروز موقعیت‌های غالباً اضطراری و نیازمند یاری‌رسانی در بین شهرنشینان است. اینکه چه عواملی نقش تسهیل‌کننده یا مانع‌شونده در مداخله و ارائه‏ی رفتار یاری‌گرانه دارند. در این راستا، پس از انجام مصاحبه‌های م...

هدف این مطالعه بررسی تأثیر نگرش­های دینی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان شرکت نفت کرمانشاه است که با استفاده از روش تحلیلی از نوع پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری این مطالعه کارکنان شرکت توزیع و پخش فراورده­های نفتی، پالایشگاه و خط لوله کرمانشاه است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه است که سؤالات آن براساس طیف لیکرت در پنج درجه تنظیم گردید. تعداد نمونه مورد مطالعه 400 نفر بود که با استفاده از دو روش نمون...

یکی از مسائلی که امروزه تحقیق و پژوهش بر روی آن ضروری به نظر می‏رسد، مسؤولیت‏پذیری اجتماعی کارکنان است. فضای بوروکراتیک و سلسله مراتبی بسیاری از سازمان‏ها باعث شده تا احساس تعهد و مسؤولیت‏پذیری کارکنان در قبال سازمان کمتر شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر جامعه‏پذیری سازمانی بر مسؤولیت اجتماعی کارکنان بر شرکت نفت کرمانشاه انجام شده است. این مطالعه با روش توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار پرسشنامه ...

منصور حقیقتیان، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان   سید علی هاشمیان فر، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان   گلمراد مرادی، دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان *      چکیده   یکی از مسائلی که امروزه تحقیق و پژوهش بر روی آن ضروری به نظر می‏رسد، مسؤولیت‏پذیری اجتماعی کارکنان است. فضای بوروکراتیک و سلسله مراتبی بسیاری از سازمان‏ها باعث شده تا احس...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نیازهای روانی ـ اجتماعی در پیوند میان تقاضاهای شغلی با عملکرد کارکنان (رفتارهای انحرافی، رفتارهای مدنی ـ سازمانی، عملکرد وظیفه، تمایل به ترک خدمت و خلاقیت) بود. جامعه آماری پژوهش، کارکنان یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت در شهر بندرعباس بودند، که از میان آن‌ها، 187 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌ نیازها (یاماگوچی، 2003)،...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود