بررسی رابطه تجمع ترکیبات فنولی میوه در ارقام پرتقال 'الوستیانا' و 'ایتالیایی' با میوه پایه‌های آنها

نویسندگان

  • جواد فتاحی مقدم استادیار، مؤسسۀ تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکدۀ مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران.
  • عظیم قاسم نژاد استادیار گروه باغبانی، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
  • نسترن همتی دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
  • پونه ابراهیمی استادیار گروه شیمی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی تغییرات بیوشیمیایی میوۀ درخت پیوندی با میوۀ پایه، در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 93-1392 انجام گرفت. بدین منظور فعالیت آنتی‌اکسیدانی، مقدار فنول کل و فلاونوئید کل میوه‏های چهار پایۀ ’یوزو‘، ’شل‌محله‘، ’نارنج‘ و ’سیتروملو‘ در مقایسه با میوه‌های درخت پیوندی پرتقال ,ایتالیایی، و ,سالوستیانا، روی پایه‌های یادشده در بخش‏های مختلف میوه اعم از پوست و گوشت بررسی شد. این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایۀ طرح کاملاً‌ تصادفی در سه تکرار اجرا شد. براساس نتایج، صفات اندازه­گیری‌شده در سطح 1 درصد تحت تأثیر پایه، رقم و بافت میوه قرار داشت، به­طوری ­که بیشترین مقدار فنول کل (38/21 میلی‌گرم در گرم) در پوست رقم ,ایتالیایی، پیوندشده روی پایۀ شل­محله مشاهده شد. همچنین بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی (71/85 درصد) در پوست پایۀ ’سیتروملو‘ و بیشترین مقدار فلاونوئید کل (337/0 میلی‌گرم در گرم) در پوست رقم ,سالوستیانا، پیوندشده بر روی پایۀ ’یوزو‘بود. براساس نتایج، توانمندی تجمع فنول کل در میوۀ پایه در میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوۀ درخت پیوندی مؤثر است و همبستگی مثبت دارد. با اینکه بین ترکیبات آنتی‌اکسیدانی میوۀ درخت پیوندی با پایه تفاوت معنا‌داری وجود داشت، هیچ­گونه رابطۀ مشخصی بین آنها مشاهده نشد. به‌نظر می‌رسد این تفاوت ناشی از ویژگی‌های ترکیبی و فیزیولوژیکی هر میوه (رقم پیوندی یا پایه) باشد.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطۀ تجمع ترکیبات فنولی میوه در ارقام پرتقال ,سالوستیانا، و ,ایتالیایی، با میوۀ پایه های آنها

پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی تغییرات بیوشیمیایی میوۀ درخت پیوندی با میوۀ پایه، در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 93-1392 انجام گرفت. بدین منظور فعالیت آنتی اکسیدانی، مقدار فنول کل و فلاونوئید کل میوه‏های چهار پایۀ ’یوزو‘، ’شل محله‘، ’نارنج‘ و ’سیتروملو‘ در مقایسه با میوه های درخت پیوندی پرتقال ,ایتالیایی، و ,سالوستیانا، روی پایه های یادشده در بخش‏های مختلف میوه اعم از پوست و...

متن کامل

تعیین میزان ترکیبات فنولی و قدرت آنتی‌اکسیدانی پوست میوه خرمالو

   با توجه به زیان‌های حاصل از مصرف آنتی‌اکسیدان‌های مصنوعی در صنایع غذایی، مطالعه و پژوهش برای یافتن جایگزین‌های طبیعی و سالم افزایش یافته است. در مطالعه حاضر، میزان ترکیبات فنولی و آنتی‌اکسیدان‌های موجود در پوست خرمالو مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از حلال‌های اتانول و متانول با نسبت اختلاط 1 واحد پوست و 5 واحد حلال و به روش خیساندن برای استخراج عصاره استفاده گردید. سپس مقدار ترکیبات ف...

متن کامل

بهینه‌سازی استخراج ترکیبات فنولی و آنتی‌اکسیدانی میوه گیاه تاجریزی با استفاده از روش سطح پاسخ

مقدمه: تاجریزی (SN) گیاه بومی شمال شرق آسیا بوده و دارای فعالیت‌های مختلف بیولوژیکی می‌باشد. در این پروژه روش سطح پاسخ (RSM) به منظور بهینه­سازی شرایط استخراج ترکیب­های فنولی گونه گیاهی تاجریزی مورد استفاده قرار گرفت. مواد و روش ها: اولین مجموعه آزمون با استفاده از حلال­های مختلف به منظور انتخاب حلال مناسب برای استخراج حداکثری از گیاه انجام گرفت. آزمایش توسط طرح مرکب مرکزی  (CCD) جهت بهینه­ساز...

متن کامل

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان پایداری ترکیبات فنولی حاصل از میوه ازگیل (.Mespilus germanica L)

میوه ازگیل یکی از میوه های بومی مناطق شمالی ایران است که علاوه بر استفاده خوراکی مصارف زیادی در درمان های خانگی دارد. در این پژوهش ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنولی کل استخراج شده از میوه ازگیل (.Mespilus germanica L) با استفاده حلال های استون، متانول و اتانول 80 درصد و آب مورد ارزیابی قرار گرفت. بالاترین میزان ترکیبات فنولی با استون 80 درصد و پس از آن با متانول، اتانول و آ...

متن کامل

کاربرد پوشش‏دهی همراه با بخار متیل‏ سالیسیلات‏ در حفظ ترکیبات آنتی‌رادیکالی میوه پرتقال خونی

بخش زیادی از میوة مرکبات تولیدشده به‌ویژه در شمال ایران در انبارهای معمولی نگهداری می‏شود. این آزمایش در سال 1392 به‌منظور بررسی روش‏هایی برای حفظ کیفیت ظاهری و درونی میوه، در ایستگاه تحقیقات مرکبات کشور انجام گرفت. در این آزمایش، تیمارهایی شامل واکس بریتکس، واکس انباری، کیسة ‏پلاستیک تک‏میوه و کیسة ‏پلاستیک دومیوه، به‌تنهایی و در تلفیق با متیل‏سالیسیلات (MeSA) و در نهایت شاهد استفاده شدند. میو...

متن کامل

ارزیابی ترکیبات تام فنولی، فلاونوئیدی، آنتوسیانینی و فعالیت ضدباکتریایی و آنتی‌اکسیدانی عصاره استونی میوه ولیک

Background and Objective: Crataegus elbursensis is one of the important species of Rosaceae family and commonly found in the North of Iran. In this study, the antioxidant, antibacterial properties, total phenolic, flavonoid and anthocyanin contents in acetonic extract of Iranian Hawthorn (Crataegus elbursensis) fruits were examined. Materials and Methods: Extraction of fruit bioactive c...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 3

صفحات  571- 581

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023