× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی رابطه سلامت روان و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز

نویسنده

  • سحاقی, حکیم

چکیده

Abstract Aim: the current study aimed to determine the relationship between mental Health and Happiness with Academic Achievement. The research plan was correlation and predictive. Method: the statistical population of the research were consisted of all of students of Jondishapour Medical of Ahvaz amongwhome were 200 students using simple random sampling mehod. The data were collected using mental Health Questionnaire, Happiness Questionnaire and were  analyzed using correlation coefficient, regression and statistical software SPSS-21 analysis. Findings: The results indicated that there is a significant positive relationship between both mental Health and Academic Achievement, and also Happiness and Academic Achievement. Moreover the results of multiple regressions showed that the prediction variants explain the certified variants meaningfully. Conclusion: It is recommended training for mental health education to improve mental health and academic achievement of students.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Introduction: This was a correlational prospective study which aimed to determine the relationship between perceived Affective support, Academic pleasure and Academic Achievement. Methods: The participants of this study (180) were selected randomly from students of Jondishapour University of Medical of Sciences. The data was collected using Perceived Affective Support Scale, subscale...

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه حمایت عاطفی ادراک شده و لذت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز بود. پژوهش از نوع همبستگی و پیش بینی می باشد. روش ها: جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند که از بین آنها 180 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های حمایت عاطفی ادراک شده و خرده لذت تحصیلی از پرسشنا...

Introduction: Learning  is usually measured by  its academic performance. Many factors affect the academic performance of students. Some of these factors contribute to improved performance and some learners function is weakened. Among the factors that negatively affect academic performance would be  academic burnout. The current study aimed to determine the relationship between s...

Introduction: The current study aimed to determine the relationship between perceived social support and Academic self-efficacy with social adjustment. The research plan was correlational and predictive. Methods: The participants of the research were all of students of Jondishapour Medical University of Ahvaz among whom 200 students were selected randomly. The data was collected usin...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال‌گرایی، سرسختی روان شناختی، شادکامی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر اهواز بود. نمونه شامل 140 نفر دانشجو بود که به صورت تصادفی طبقه ای از میان دانشجویان دانشکده علوم انسانی انتخاب شدند و از آزمون‌های کمال‌گرایی اهواز (APS)، سرسختی اهواز (AHI)، شادکامی آکسفورد (OHI)، سلامت روانی 25 ـ SCL و معدل دانشجویان به عنوان ملاکی جهت برآورد ...

مقدمه و هدف: یادگیری فراگیران معمولاً به وسیله عملکرد تحصیلی آن ها مورد سنجش قرار می گیرد. عوامل متعددی، عملکرد تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار می دهند. برخی از این عوامل موجب بهبود عملکرد و برخی موجب تضعیف عملکرد فراگیران می شود. از جمله عواملی که به شکل منفی بر عملکرد تحصیلی اثرگذار بوده، فرسودگی تحصیلی است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه حمایت اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی با فرسودگی تحصیلی ...