بررسی رابطه فرسایش پذیری خاک(K)وپایداری خاکدانه ها در سریهای عمده خاکهای دشت قزوین

نویسندگان

  • آرش صباح
  • حسینقلی رفاهی
  • صابر شاهوئی
  • منوچهر گرجی
چکیده

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین فاکتور فرسایش پذیری خاک(Kدرمعادله جهانی فرسایش خاک)با میزان پایداری خاکدانه ها انجام گرفت.همچنین اثر کربنات کلسیم از طریق بافت خاک بر فاکتور فرسایش پذیری،مورد مطالعه قرار گرفت.بدین منظور از21 سری خاک دشت قزوین که با تحت سریهای جداشده،جمعاً 44سری وتحت سری را شامل می شود(براساس مطالعات مؤسسه تحقیقات خاک وآب)،تعداد111 نمونه مرکب از خاکهای سطحی برداشته شدآزمایشات مختلف فیزیکوشیمیایی روی آنها انجام گرفت وسپس 37نمونه خاک جهت تعیین میزان فرسایش پذیری خاک واندازه گیری درصدپایداری خاکدانه هاانتخاب شد.ابتدا با استفاده از نموگراف ویشمایر وهمکاران(1971)میزان فرسایش پذیری خاک محاسبه گردید.(7)سپس پایداری خاکدانه ها به روش کمپر وروسنو (1985)(درآب مقطر،برای نمونه های با SAR بالا در آب مقطر وآب شور)اندازه گیری شد.(3)ودرآزمایش آخر،بافت خاک مجدداً در دوحالت یکی با حذف آهک(برای 27 نمونه خاک با آهک بالا)ودیگری بدون حذف آهک وبا آب مقطر تعیین گردید. نتایج بدست آمده نشان دادکه بافت خاکهای واریزه های بادبزنی در ارتفاعات ،سبک تامتوسط(لوم،لوم سیلتی،لومی شنی)ودر دشت ونقاط پست سنگینتر شده عموماً لومی رسی ورسی میباشد. شوری در اراضی پست حداکثر6/24 دسی زیمنس بر متر(سری ولدآباد)ومیزان قلیائیت(70تا50= SAR)در سریهای ولدآباد وفارسیان مشاهده شد.کربن آلی خاکها بین 0 تا 4/1 درصد ومیزان آهک از 1 تا25 درصد متغیر بود. گچ فقط در برخی سریها(کهکین،ولدآباد،فارسیان)مشاهده شد.میزان فرسایش پذیری خاکها در سیستم انگلیسی 51/0-22/0 ودرصد پایداری خاکدانه ها 80-7/6% تعیین گردید. همچنین مشخص شدکه ضریب همبستگی بین پایداری خاکدانه ها با فرسایش پذیری خاک پایین است (404/0=r)ونشان میدهد که این شاخص از پایداری برای بیان میزان فرسایش پذیری خاکهای منطقه قابل اعتماد نیست . نتایج مربوط به حذف کربنات کلسیم نشان داد که در این حالت میزان رس نسبت به حالت بدون حذف بطور معنی دار کاهش می یابد ویا بعبارت دیگر قسمت اعظم کربنات کلسیم خاکها جزو بخش رس می باشد،با کاهش میزان رس فرسایش پذیری محاسبه شده خاکها نیز زیاد شد. با توجه به اثر آهک بنظر میرسد برای استفاده مطمئن از نموگراف ویشمایر وهمکاران که منتج از خاکهای فاقد آهک ایالات متحده آمریکاست،در خاکهای آهکی ایران مطالعات بیشتری باید صورت گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه فرسایش پذیری خاک(k)وپایداری خاکدانه ها در سریهای عمده خاکهای دشت قزوین

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین فاکتور فرسایش پذیری خاک(kدرمعادله جهانی فرسایش خاک)با میزان پایداری خاکدانه ها انجام گرفت.همچنین اثر کربنات کلسیم از طریق بافت خاک بر فاکتور فرسایش پذیری،مورد مطالعه قرار گرفت.بدین منظور از21 سری خاک دشت قزوین که با تحت سریهای جداشده،جمعاً 44سری وتحت سری را شامل می شود(براساس مطالعات مؤسسه تحقیقات خاک وآب)،تعداد111 نمونه مرکب از خاکهای سطحی برداشته شدآزمایشات م...

متن کامل

مدلسازی پایداری خاکدانه ها بعنوان شاخصی از فرسایش پذیری خاک با استفاده از پارامترهای ژئومورفومتریک

پایداری خاکدانه‌ها یکی از مهم‌ترین خصوصیات فیزیکی و ساختمانی موثر بر میزان فرسایش پذیری خاک­ و انتقال رسوب می‌باشد. این پژوهش با هدف مدل‌سازی رگرسیونی پایداری خاکدانه‌ها در ارتباط با ویژگی‌های زودیافت خاک و توپوگرافی در حوضه‌ی آبخیز دهدز در شمال شرق استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت.  به منظور انجام این پژوهش خصوصیات توپوگرافیکی شامل ارتفاع، جهت شیب، سایه زنی،...

متن کامل

بررسی رابطه بین فرسایش پذیری خاک و اندازه خاکدانه تحت باران شبیه سازی شده

تولید رواناب و رسوب یکی از فرآیندهای پیچیده و مهم است که متغیر های متعددی از جمله ویژگی های خاک در آن دخالت دارند. بنابراین، آگاهی از میزان تغییرات رواناب و رسوب در رخدادهای باران می تواند در مدل سازی تولید رواناب و رسوب مفید واقع شود. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر اندازه خاکدانه بر تغییرات رواناب و رسوب در استان زنجان در سال 1390 انجام گرفت. برای این منظور پنج کلاس اندازه خاکدانه شامل کوچک تر...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1999-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023