بررسی رابطه هوش فرهنگی و هویت ایرانی – اسلامی دانش آموزان

نویسندگان

  • خاوری, فرهاد
  • سلحشوری, احمد
چکیده

بررسی رابطه هوش فرهنگی و هویت ایرانی – اسلامی دانش آموزان دکتر احمد سلحشوری1 فرهاد خاوری2 چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان هوش فرهنگی با هویت ایرانی - اسلامی دانش‌آموزان صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان سال چهارم مقطع‌ متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش شهر همدان و شمار آنان 2141 نفربوده است. از این عده 327 نفر (176 دختر و 151 پسر) به عنوان نمونه پژوهش به  روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای سهمی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه مجزا، یکی پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی و دیگری پرسشنامه محقق ساخته هویت ایرانی –  اسلامی بوده است. روایی پرسشنامه ­ها بر اساس روایی محتوایی و صوری مورد تایید متخصصان  قرار گرفته و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ محاسبه شده که به ترتیب87% برای پرسشنامه هوش فرهنگی و 92%  برای  پرسشنامه هویت ایرانی –  اسلامی گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از شاخصهای آمار توصیفی مانند (توزیع فراوانی، درصد، میانگین‌ و انحراف استاندارد) و شاخصهای آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که میان هوش فرهنگی و هویت ایرانی – اسلامی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد (049/0= R2). همچنین در ابعاد  فرا شناختی(077/0=R2)، شناختی (021/0=R2) و انگیزشی(031/0= R2) هوش  فرهنگی با هویت ایرانی –  اسلامی رابطه معنادار مشاهده شد، اما میان بعد رفتاری هوش فرهنگی و هویت ایرانی –  اسلامی رابطه معنادار مشاهده نشد. کلید واژگان: هوش فرهنگی، هویت ایرانی -  اسلامی، دانش آموزان ______________________________________________ تاریخ دریافت: 3/10/92           تاریخ پذیرش: 30/2/93 1. عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینای همدان                                                     ah.salahshoor@gmail.com 2. کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه بوعلی سینای همدان                                       farhad_khavari2003@yahoo.com

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش هوش چندگانه در هویت فرهنگی و پیشرفت زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

تسلط بر یک زبان خارجی مستلزم آشنایی با فرهنگ گویشوران آن زبان است.هدف از این مطالعه، بررسی رابطه هویت فرهنگی زبان دوم و پیشرفت زبانی، ارتباط هویت فرهنگی و هوش چندگانه، و رابطه هوش چندگانه و پیشرفت زبانی زبان آموزان ایرانی است.این مطالعه همچنین به دنبال این است که کدام نوع هوش می تواند هویت فرهنگی و پیشرفت زبانی را پیش بینی کند.در ابتدا برای انتخاب یک نمونه همگن از زبان آموزان آزمون تافل گرفته ش...

متن کامل

بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با هوش هیجانی دانش آموزان

بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با هوش هیجانی دانش آموزان                                                      دکترمرتضی سمیعی زفرقندی1 چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه برنامه درسی پنهان و چهار مؤلفۀ آن (تعامل معلمان با دانش آموزان، قوانین و مقررات مدرسه، روشهای تدریس معلمان و روشهای ارزشیابی) با هوش هیجانی دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه مورد مطالعه دانش آموزان دخت...

متن کامل

بررسی رابطه هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان

در این پژوهش رابطه هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی در دانش آموزان بررسی شده است. 360 دانش آموز پیش دانشگاهی (180 دختر و 180 پسر) به تعداد یکسان از رشته های علوم انسانی، علوم تجربی، و ریاضی در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد به پرسش نامه هوش هیجانی پاسخ دهند. موفقیت تحصیلی دانش آموزان بر اساس میانگین کل دیپلم آن ها برآورد شد. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری شامل فر...

متن کامل

بررسی رابطه هویت قومی و هویت ملی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه نظری شهرستان گنبدکاووس

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه هویت ملی و هویت قومی و بررسی وضعیت این دو متغیر بر اساس برخی متغیرها در بین دانش آموزان مقطع متوسطه نظری گنبدکاووس، با استفاده از رویکرد کمی و روش پیمایشی میباشد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 364 نفر و با روش طبقه ای نسبی و خوشه ای انتخاب شده اند. چارچوب نظری این تحقیق بر پایه سه دسته نظریه پردازی هویت یعنی سطح خرد، میانه و کلان تنظیم شده است. سوال اصلی آنست که هو...

متن کامل

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و هویت ایرانی- اسلامی دانش آموزان سال چهارم مقطع متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش شهر همدان در سال تحصیلی 92-1391

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با هویت ایرانی - اسلامی دانشآموزان صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشآموزان سال چهارم مقطعمتوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش شهر همدان می باشند که از این جامعه به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای سهمی تعداد 327 نفر به ترتیب 176 دختر و 151 پسر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرس...

15 صفحه اول

هوش فرهنگی، هویت فرهنگی و استفاده عناوین خطابی انگلیسی توسط فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

این مطالعه به بررسی اثر متقابل هوش فرهنگی و هویت فرهنگی بر استفاده از عناوین خطابی انگلیسی پرداخته است. پنجاه و دو دانشجو با سطح زبانی متوسط، به دو گروه هویت و هوش فرهنگی بالا و پایین تقسیم شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا در مطالعة رابطة بین عوامل هوش فرهنگی و عناوین خطابی شرکت کنند و پرسشنامه های هویت فرهنگی، هوش فرهنگی و تست عناوین خطابی را پاسخ دهند. شیوة آماری مورد استفاده واریانس متغیری...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 1

صفحات  111- 126

تاریخ انتشار 2013-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022