بررسی رابطه یادگیری مشارکتی و انفرادی با میزان مهارتهای اجتماعی دانش آموزان رشته علوم انسانی

نویسنده

  • بتول فقیه آرام گروه علوم تربیتی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ((بررسی رابطه یادگیری مشارکتی و انفرادی با میزان رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان سال سوم رشته علوم انسانی شهر ماهدشت(استان البرز)) به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش، 479 نفر از دانش آموزان سال سوم رشته علوم انسانی شهر ماهدشت بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای 136 نفر انتخاب کردند. جهت جمع‌آوری داده‌های مربوط به یادگیری مشارکتی از پرسشنامه مقیمی و رمضان(1392)‌، برای یادگیری انفرادی از پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه مهارت اجتماعی از پرسشنامه گرشام و الیوت (1999) استفاده گردید و پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 80 /. ، 81/. و 84/. بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی با میزان رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این بدان معنی است که هر چه یادگیری مشارکتی و انفرادی در سطح بالاتری باشد، میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان و متغیرهای آن نیز بالا تر خواهد بود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف : بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر پرورش خلاقیت دانش‌آموزان دختر سال دوم متوسطه شهر ری در درس جغرافیا بود. روش پژوهش: شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه رشته علوم انسانی شهرستان شهر ری بودند که از این میان به شیوه نمونه‌گیری هدفمند 27 نفر از دانش‌آموزان دختر سال دوم متوسطه رشته علوم انسانی یکی از دبیرستان ها انتخاب شدند. ابزارجمع آوری داده‌ها در این پژوهش ...

اهداف: از جمله روش های فعالی که امروزه توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است، یادگیری مشارکتی است. پژوهش حاضر به منظور بررسی دقیق تر تاثیر یادگیری مشارکتی از طریق آموختن با هم بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان، طراحی و اجرا شد.   روش ها: این مطالعه شبه تجربی در جامعه دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر کاشان در سال تحصیلی 89-1388 انجام شد. 50 دانش آموز از دو کلاس یک مدرسه با روش ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان در درس علوم تجربی، در سال تحصیلی 86-1385 بود. تحقیق به روش شبه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت. جامعه آماری شامل 100 نفر از دانش آموزان پسر و دختر سال اول راهنمایی شهر هشترود بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. 49 نفر به عنوان گروه آزمایش برای آموزش یادگیری مشارکتی و 51 نفر نیز به عن...

مطالعه پرخاشگری در محیط‌های ورزشی و در بین ورزشکاران موضوعی است که تحقیقات زیادی را در زمینه  مدیریت ورزشی، در طی دهه‌های اخیر به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش بررسی نقش ترتیب تولد بر میزان پرخاشگری ورزشکاران رشته‌های تیمی و انفرادی بود. تحقیق از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری آن شامل تمامی دانش‌آموزان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی آموزشگاه‌های کشور در سال1389 (535 نفر) است که از میان آن...

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی در تعامل با سبک­های یادگیری بر رشد مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان دختر پایه اول دبیرستان انجام گرفت. این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی یا پیش­آزمون و پس­آزمون گروه کنترل بود. در راستای هدف پژوهش، از جامعه دانش­آموزان دختر پایه اول دبیرستان­های شهرستان ارومیه ­دادند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای، تعداد 124 نفر انتخاب و در 4 گروه آزمایشی ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین میزان مشارکت معلمان در امور مختلف آموزشگاه و میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گوناگون کلاسی انجام شد. روش پژوهش از نوع زمینه یابی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سنجش سبک مدیریت مدیران و فرم مصاحبه سازمان یافته و به منظور تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون مقایسه دو میانگین مستقل استفاده گردید نتایج نشان داد که بین میزان مشارکت دادن معلما...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود