بررسی رابطۀ میان هوش چندگانه و سبک رهبری تحولآفرین مدیران مدارس متوسطه

نویسندگان

  • تورانی, حیــدر
  • صــــادقی, زینب
  • گلرد, پـــروانه
  • آبیاریان, مریم
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهرستان گرگان

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهرستان گرگان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی مدیران دبیرستان ها (100نفر) بودند که در سال 1389 در شهرستان گرگان در مدارس متوسطه مشغول فعالیت بودند. نمونه شامل 100 نفر از افراد جامعه بود که با توجه به کم بودن تعداد جامعه کل آنها انتخاب شده اند. ابزار بکارگرفته شده در این پژوهش، پرسشنامه هوش معن...

متن کامل

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد

هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح جایگاه هیجانات و عواطف در توانمندیهای انسانی دارد و شکلی از هوش اجتماعی است که توانایی کنترل احساسات و هیجانات خود و دیگران تمایز میان آنها و استفاده از این اطلاعات جهت هدایت تفکر و عمل را شامل  میشود یک فرد فاقد هوش هیجانی حتی اگر بهترین  دورههای آموزشی را در دنیا ببیند  نمیتواند یک رهبر سازمانی برجسته و موفق باشد هدف اصلی این پژوهش آن است که ضمن بررسی قاب...

متن کامل

بررسی رابطه‌ی هوش معنوی و رهبری خدمتگزار در مدیران مدارس متوسطه

هدف از این پژوهش بررسی رابطه­ ی هوش معنوی و رهبری خدمتگزار در مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان می ­باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران دبیرستان ­های شهر اصفهان (118نفر) در سال تحصیلی 92-1391 بودند و نمونه پژوهش شامل 92 نفر از این افراد بوده که با استفاده از روش نمونه ­گیری خوشه ­ای مرحله ­ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه­­ رهبری خ...

متن کامل

رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهرستان گرگان

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهرستان گرگان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی مدیران دبیرستان ها (100نفر) بودند که در سال 1389 در شهرستان گرگان در مدارس متوسطه مشغول فعالیت بودند. نمونه شامل 100 نفر از افراد جامعه بود که با توجه به کم بودن تعداد جامعه کل آنها انتخاب شده اند. ابزار بکارگرفته شده در این پژوهش، پرسشنامه هوش معن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره None

صفحات  105- 126

تاریخ انتشار 2014-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023