بررسی رعایت استانداردهای اعتباربخشی مدیریت بحران/بلایا در بیمارستانهای نظامی شهر تهران در سال 1391

نویسندگان

  • حیدری زاده, خدیجه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پرستاری و مامایی
چکیده

زمینه و هدف: اعتباربخشی در راستای اطمینان از ارایه خدمات مراقبتی کیفی، ایمن و مبتنی بر شواهد علمی روز است که در حال حاضر به عنوان ابزار سیستماتیک و هدفمند برای ارزشیابی مراکز درمانی کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه شده است. این مدل در برگیرنده چند بعد است که در بعد مدیریت و رهبری، رعایت استاندارد در 9 مقوله الزامی است. یکی از این مقوله‌ها در بعد مدیریت و رهبری مقوله مدیریت بحران/بلایا است. این مطالعه با هدف بررسی رعایت استانداردهای اعتباربخشی مدیریت بحران/بلایا بیمارستان‌های نظامی شهر تهران در سال 1391 انجام گرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، بیمارستان‌های نظامی شهر تهران به روش تمام‌شماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه 8 عبارتی استانداردهای اعتباربخشی مدیریت بحران/بلایا بر اساس کتاب استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود که به صورت سنجه برای بررسی اعتباربخشی بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بود. این پرسشنامه بین مسئولین حاکمیت بالینی بیمارستان‌های نظامی شهر تهران در آذرماه 1391 توزیع شد تا به صورت خودگزارشی آن را تکمیل و عودت نمایند. تعداد 7 پرسشنامه تکمیل‌یافته، عودت گردید. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که در اکثر موارد استانداردهای مدیریت بحران/بلایا در بیمارستان‌های نظامی شهر تهران به طور ناقص اجرا می‌شود. بیشترین مورد مربوط به سنجه "فهرستی از اعضا تیم پاسخ اضطراری با ذکر سمت آن‌ها در زمان بروز بحران" بود که به طور 100درصد در بیمارستان‌های تحت بررسی رعایت شده است. عدم رعایت استاندارد مربوط به سنجه "مستنداتی که نشان می‌دهند اطلاع‌رسانی کامل به تمامی کارکنان بیمارستان و جلب مشارکت آنان در راستای انجام مانورها انجام می‌شود" بود که در 6/28درصد بیمارستان‌ها رعایت نشده است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که لازم است آموزش در مورد اعتباربخشی و مستندسازی صورت گیرد. از آن‌جایی که ارتش در مدیریت بحران یک عنصر حیاتی است و بیمارستان‌ها باید در این زمینه آمادگی داشته باشند، رعایت این استانداردها ضروری است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان رعایت استانداردهای ایمنی در بخش اتاق عمل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1389 

Background and Aim: The operating room is one of the main units in a hospital, where the most important phase of treatment is performed. Due to the physical properties, use of gases, and different electric devices in the operating room, the safety of both the patients and the staff should be considered carefully. This study aims to estimate the safety standards of the operating rooms in ‎Tehran...

متن کامل

بررسی شکاف بین انتظارات و خدمات ارائه شده به بیماران در بیمارستانهای منتخب نظامی شهر تهران در سال 1391

مقدمه: بیمار در بیمارستان محور اصلی است و همه خدمات بیمارستانی برای رضایت او انجام می شود، این رضایت نمی تواند صرفاً از تکنولوژی بالا بدست آید، بلکه بیشتر ناشی از رفتار پرسنل و عملکرد آنها است. از آنجایی که کیی از مشخصه های وضعیت مطلوب در بیمارستان، برآورده شدن انتظارات بیماران از فرآیند خدمات ارائه شده می باشد، این مطالعه به منظور تعیین شکاف بین انتظارات و خدمات ارائه شده به بیماران بیمارست...

متن کامل

بررسی میزان رعایت استانداردهای ایمنی در بخش اتاق عمل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران سال ۱۳۸۹

زمینه و هدف: اتاق عمل به عنوان یکی از واحدهای اصلی در بیمارستان، مهمترین مرحله درمانی بیمار را تشکیل می ‏دهد و به لحاظ مشخصات فیزیکی، گازهای طبی موجود و استفاده از دستگاه های الکتریکی متفاوت، رعایت نکات ایمنی از نظر بیماران و کارکنان بسیار حائز اهمیت است. هدف این پژوهش برآورد ایمنی در اتاقهای عمل بیمارستانهای ‏دانشگاه علوم پزشکی تهران و ارائه راه حل های ممکن می باشد.‏

متن کامل

رعایت استانداردهای اعتباربخشی بیمار محور کمیسیون مشترک بین‌المللی و تأثیر آن بر جذب گردشگران سلامت در بیمارستان‌های منتخب شهر تهران

Background and Aim: Health tourism is considered a national strategy to increase the income of the country and also is considered one of the pillars of national security. This aim of this study was to determine the impact of observing the standards of Joint Commission International (JCI) related to Patient-oriented on attracting health tourists. Materials and Methods: This research is an a...

متن کامل

بررسی رعایت استانداردهای اعتباربخشی در بخش‌های ویژه‌ی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

پیش‌زمینه و هدف: رعایت استانداردهای اعتباربخشی در بخش‌های ویژه باعث کاهش مرگ‌ومیر‌های قابل‌پیشگیری و هزینه‌ها می‌گردد. در ایران مقوله‌ی استانداردها و اهمیت به‌کارگیری آن در بخش‌های ویژه کم‌تر موردتوجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه تعیین میزان رعایت استانداردهای اعتباربخشی در بخش‌های ویژه‌ی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بود. مواد و روش کار: این مطالعه به روش توصیفی در چهار مر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 0  شماره 

صفحات  5- 10

تاریخ انتشار 2013-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021