بررسی رفتار جوانه‌زنی علف هرز سلمه‌تره (Chenopodium album) در پاسخ به دما و تنش‌های شوری و غرقابی

نویسندگان

  • دیهیم فرد, رضا گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
  • فرجی, جواد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
  • نظری, شهرام گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
چکیده مقاله:

Gaining insights into the germination and emergence patterns of weeds as well as the factors which have an impact on these patterns is beneficial for weeds management programs. In order to investigate the effect of temperature, waterlogging and salinity on germination and emergence of common lambsquarters, three separate experiments were conducted, adopting a completely randomized design with four replications. The results of the temperature experiment showed that the highest germination percentages, which were 87, 93 and 88%, were obtained in the temperature range of 15, 20 and 25°C, respectively. Maximum values of germination rate, radicle length, plumule length, and seedling dry weight were obtained at 20°C. In addition, optimum seed vigor index of 796.29 was observed at 20°C. The results of the Regression Model showed that germination percentage decreased with an increase in waterlogging duration and halted after 8 and 10 days of consecutive waterlogging. Mean comparisons revealed that radicle and plumule length, seedling dry weight and vigor index decreased significantly by increasing the period of waterlogging. Salinity adversely affected germination percentage, germination rate and seedling dry weight of common lambsquarters. These factors were at their highest amounts in the control and 50 mM NaCl treatments. A downward trend was observed in these factors as NaCl concentrations increased and finally the germination process stopped in concentrations ranging from 300 to 400 mM NaCl. Radicle and plumule length also decreased from 10.51 and 9.23 cm in the control treatment to 3.57 and 2.47 cm at 250 mM NaCl. Overall, the results revealed that the maximum seed vigor index of 851.84 was obtained in the control treatment and seed vigor halted when the salinity level increased to more than 250 mM NaCl. Finally, the results showed that optimum temperature for germination of common lamsquarters was 20 °C and the existence of salinity and waterlogging stress can decrease growth indices of this weed at germination and seedling stages.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رفتار جوانه زنی علف هرز سلمه تره (chenopodium album) در پاسخ به دما و تنش های شوری و غرقابی

شناخت الگوهای جوانه زنی و سبز شدن علف های هرز و شناخت عوامل مؤثر بر آن در برنامه های مدیریتی علف هرز سودمند می باشد. به منظور بررسی اثرات دما، طول دوره غرقاب و تنش شوری بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز سلمه تره آزمایش های جداگانه ای در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج آزمایش دما نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی با 87، 93 و 88 درصد به ترتیب در دامنه دمایی 15، 20 و 25 درجه سانت...

متن کامل

فنولوژی و عملکرد دانه ذرت رقم هیبرید 604 در تداخل با علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L)

  به‌منظور مطالعه اثر رقابتی سلمه‌تره بر فنولوژی و عملکرد ذرت دانه‌ای رقم هیبرید 604 آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب با طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1387 در مزرعه آزمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در منطقه کرکج تبریز اجرا شد. تیمارها شامل ترکیب پنج سطح تراکم سلمه‌تره (1، 4، 8، 12 و 16 بوته در هر متر طول از ردیف) در چهار سطح زمان نسبی سبز شدن آن (همزمان، 10، 20 و 30 روز پس ا...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

Continental Diversity of Chenopodium album Seedling Recruitment

Chenopodium album seedling emergence studies were conducted at nine European and two North American locations comparing local populations with a common population from Denmark (DEN-COM). Mortality risk. Weedy plant life history conforms to the time of mortality risk from either the environment (e.g. frozen soil in the winter) or cropping systems practices (e.g. herbicide use). C. album life his...

متن کامل

پاسخ نهال کازوآرینا (Casuarina equisetifolia Blancon.) به تنش غرقابی- شوری

در این تحقیق برخی صفات نهال‌ کازوآرینا در ارتباط با تنش غرقابی- شوری شامل سطوح 0، 50، 100، 150 میلی‌مولار NaCl و شاهد (بدون غرقاب و شوری) در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌مدت 120 روز در محیط گلخانه بررسی شد. نتایج نشان داد میزان زنده‌مانی در کلیة سطوح تیمار، 100 درصد و در سطح غرقابی 150 میلی‌مولار NaCl، 3/33 درصد بود. رویش ارتفاعی و قطری در سطوح مختلف غرقابی- شوری و نیز با افزایش شوری کاهش یافت. ترک...

متن کامل

بررسی اثر آللوپاتیک اندام هوایی گیاه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف هرز سلمک (Chenopodium album L.)

در این تحقیق اثرهای عصاره برگ گیاه دارویی اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بر کنترل رشد گیاهچه علف هرز سلمک(Chenopodium album L.)بررسی شد. آزمایش با استفاده از طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و 5 سطح آب مقطر و عصاره الکلی اکالیپتوس (0، 5/1، 3، 6 و 9 گرم بر لیتر) اجرا گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر سطوح مختلف عصاره برگ بهاره و زمستانه اکالیپتوس بر طول گیاهچه، درصد جوانه‌زنی، سرعت ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره None

صفحات  15- 30

تاریخ انتشار 2017-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023