بررسی رفتار خوردگی لایه‌های نانوبلوری نیکل ایجاد شده به روش عملیات مکانیکی تدریجی سطحی (SMAT) در محلول‌های قلیایی

نویسندگان

  • نیما زاغیان مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
چکیده

در این پژوهش، مقاومت به خوردگی لایه­های نانوبلوری نیکل ایجاد شده به روش عملیات مکانیکی تدریجی سطحی(SMAT) در محلول 10% هیدروکسید سدیم مورد بررسی قرار گرفت. برای مشخصه­یابی لایه­های نانوبلوری نیکل ایجاد شده از آزمون­های پراش پرتو  X (XRD)، میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدانی(FE-SEM)، میکروسکوپی نوری و آزمون زبری­سنجی استفاده شد.. الگوهای XRD نشان دادند با گذشت زمان از شدت قله­ها کاسته و قله­ها پهن­تر شدند اما بعد از 60 دقیقه شدت افزایش یافت. لایه­های نانوبلوری نیکل ایجاد شده به روش SMAT، در همه زمان­ها مقاومت به خوردگی بیشتری نسبت به نمونه بالک داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر زمان عملیات مکانیکی سطحی تدریجی (SMAT) بر رفتار خوردگی مس خالص

عملیات مکانیکی تدریجی سطحی(SMAT) یکی از روش‌های اصلاح سطح است که دستیابی به یک لایه نانوساختار در مواد درشت‌ دانه را ممکن می‌سازد. در این روش، اصلاح ساختار سطح بوسیله تغییر شکل پلاستیکی شدید صورت می‌پذیرد. در این پژوهش تاثیر SMAT روی مقاومت به خوردگی مس خالص مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 4 عدد نمونه از فلز مس خالص بصورت قرص‌هایی تهیه و توسط دستگاه عملیات مکانیکی تدریجی با فرکانس ارتعاش 50 هر...

متن کامل

اثر زمان عملیات مکانیکی سطحی تدریجی (smat) بر رفتار خوردگی مس خالص

عملیات مکانیکی تدریجی سطحی(smat) یکی از روش های اصلاح سطح است که دستیابی به یک لایه نانوساختار در مواد درشت دانه را ممکن می سازد. در این روش، اصلاح ساختار سطح بوسیله تغییر شکل پلاستیکی شدید صورت می پذیرد. در این پژوهش تاثیر smat روی مقاومت به خوردگی مس خالص مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 4 عدد نمونه از فلز مس خالص بصورت قرص هایی تهیه و توسط دستگاه عملیات مکانیکی تدریجی با فرکانس ارتعاش 50 هرت...

متن کامل

بررسی اثر دمای عملیات حرارتی بر ساختار و رفتار خوردگی آلیاژ نانوشبه بلور Al72Ni13Cr15 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

در این مقاله، ترکیبات نانو شبه بلوری آلومینیوم-نیکل-کروم به وسیله آسیا کاری مکانیکی پس از عملیات حرارتی و کوئنچینگ متعاقب، با موفقیت ساخته شدند. اثر دمای عملیات حرارتی بر تشکیل فازهای بلوری و شبه بلوری به وسیله پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ تونلی روبشی مطالعه شد. اندازه بلور فاز شبه بلوری به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری در بزرگنمایی بالا بررسی شد. افزون بر این، رفتار خوردگی ترکیبات تولید شده، به...

متن کامل

بررسی ویژگیهای سطحی و رفتار خوردگی نانوساختارهای نیکل ساخته شده در حضور سورفکتانت های مختلف

In this work, Ni nano structures with different surface morphology have been electrodeposited from the Waths bath using direct current (DC) and pulsed reverse current (PRC) techniques in the presence of three types of surfactants. CTAB, SDS, and Triton x-100 have been used as cathionic, anionic and nonionic surfactants respectively. The surfactants concentration have been selected at below, equ...

متن کامل

بررسی لایه نانوساختار سطحی ایجاد شده به روش آسیاکاری مکانیکی در سطح فولاد ساده کربنی

در این پژوهش خواص ریزساختاری لایه نانوساختار، ایجاد شده به روش آسیاکاری مکانیکی بر سطح فولاد ساده کربنی (CK45)، به کمک آزمون پراش پرتو ایکس، مطالعات میکروسکوپ نوری و مطالعات میکروسکوپ‌های الکترونی روبشی (SEM و FESEM) مشخصه‌یابی شد. نتایج بررسی‌ها حاکی از تشکیل لایه نانوساختار در سطح فولاد ساده کربنی با ضخامت بیش از 30 میکرومتر می‌باشد. حداقل متوسط اندازه دانه در لایه سطحی نمونه آسیاکاری شده برا...

متن کامل

بررسی رفتار خوردگی پوشش اکسیدی ایجاد شده بر آلیاژ آلومینیم 6061 به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی

در این مقاله به بررسی تاثیر تغییرات غلظت آلومینات سدیم بر رفتار خوردگی پوشش­های ایجاد شده روی سطح آلیاژ آلومینیم 6061 به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی پرداخته شده است. این فرآیند تحت جریان مستقیم خطی با چگالی جریان A/dm2 15 و در دو غلظت 6 و 8 گرم بر لیتر آلومینات سدیم انجام شد. رفتار خوردگی پوشش­ها توسط آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در محلول 5/3 درصد وزنی کلرید سدیم مورد ارزیابی قرار گر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 2

صفحات  23- 32

تاریخ انتشار 2019-09-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021