بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در جمعیت‌های نیمه‌خواهری علف باغ (Dactylis glomerata) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی

نویسندگان

  • حسینی, بهنام
  • مجیدی, محمد مهدی
  • میرلوحی, آقا فخر
چکیده مقاله:

This research was conducted to study relationships among yield and yield components in Orchard grass (Dactylis glomerata). For this purpose 25 half sib families derived from poly cross of 25 parental genotypes were evaluated under two moisture environments (normal and drought conditions) according to a randomized complete block design at the research farm of Isfahan University of Technology. The results indicated that seed yield had positive correlation with most of the studied traits. The highest correlations were observed between seed yield and seed weight in panicle (0.96**) and seed number in plant (0.89**) in non-stress and drought stress conditions, respectively. The correlations of seed yield with flag leaf width and flag leaf length were 0.41 and 0.39 in non-stress conditions. The results of factor analysis indicated that flag leaf is an important trait for improving seed yield. According to regression analysis seed weight in panicle, seed number in panicle and seed number in plant accounted for 98 and 96% of seed yield variation under normal and drought conditions, respectively. Path analysis for seed yield showed that under normal condition, seed weight per panicle and seed number per plant and under drought stress condition, seed number and thousand seed weight had the highest direct effect on seed yield. Genetic information on association among seed related traits can be used for increasing efficiency of indirect selection of seed yield in this crop.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در جمعیت های نیمه خواهری علف باغ (dactylis glomerata) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی

این پژوهش با هدف بررسی روابط بین صفات عملکرد و اجزای عملکرد دانه در گونه علف باغ (dactylis glomerata) انجام شد. بدین منظور تعداد 25 فامیل نیمه­خواهری حاصل از پلی­کراس 25 ژنوتیپ والدی در دو محیط رطوبتی (شاهد و تنش خشکی) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه هم­بستگی صفات نشان داد که عملکرد دانه در هر دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی...

متن کامل

بررسی میزان خودناسازگاری و سیستم گرده‌افشانی در ژنوتیپ‌های علف باغ (Dactylis glomerata) در شرایط عادی و تنش خشکی

آگاهی از سیستم گرده­افشانی و میزان خودناسازگاری گونه­های گیاهی اولین گام در اتخاذ روش اصلاحی مناسب است. این مطالعه به‎منظور بررسی میزان خودناسازگاری و تأثیر خودگشنی در دو محیط رطوبتی (عدم تنش و تنش خشکی) روی 25 ژنوتیپ علف باغ (Dactylis glomerata) طراحی و در قالب بلوک کامل تصادفی انجام شد. بدین منظور نیمی از خوشه­های هر ژنوتیپ برای انجام خودگشنی اجباری پاکت شدند و به نیم دیگر اجازه آزادگرده­افشا...

متن کامل

مطالعه توارث عملکرد دانه گندم و اجزای آن تحت شرایط تنش و عدم تنش خشکی

Generation mean analysis (GMA) was used to study the type of gene action and inheritance of grain yield and its components. Generation mean analysis with joint scaling test was performed. This research was conducted at research farm of college of Agriculture at the University of Tehran. The parents and their progenies ( F1, F2, BC1 & BC2) in three mating groups ( Sardari × 7007, Sardari × 7107...

متن کامل

مطالعه توارث عملکرد دانه گندم و اجزای آن تحت شرایط تنش و عدم تنش خشکی

Generation mean analysis (GMA) was used to study the type of gene action and inheritance of grain yield and its components. Generation mean analysis with joint scaling test was performed. This research was conducted at research farm of college of Agriculture at the University of Tehran. The parents and their progenies ( F1, F2, BC1 & BC2) in three mating groups ( Sardari × 7007, Sardari × 7107...

متن کامل

بررسی میزان خودناسازگاری و سیستم گرده افشانی در ژنوتیپ های علف باغ (dactylis glomerata) در شرایط عادی و تنش خشکی

آگاهی از سیستم گرده­افشانی و میزان خودناسازگاری گونه­های گیاهی اولین گام در اتخاذ روش اصلاحی مناسب است. این مطالعه به‎منظور بررسی میزان خودناسازگاری و تأثیر خودگشنی در دو محیط رطوبتی (عدم تنش و تنش خشکی) روی 25 ژنوتیپ علف باغ (dactylis glomerata) طراحی و در قالب بلوک کامل تصادفی انجام شد. بدین منظور نیمی از خوشه­های هر ژنوتیپ برای انجام خودگشنی اجباری پاکت شدند و به نیم دیگر اجازه آزادگرده­افشا...

متن کامل

ارتباط بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش و بدون تنش خشکی

به منظور ارزیابی و تعیین مؤثرترین صفات در بهبود عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان، آزمایشی در سال 1385 در مزرعه پژوهشی آموزشکده کشاورزی شهرکرد روی 320 ژنوتیپ صورت گرفت. بدین ترتیب که ژنوتیپ ها همراه با شاهدهای کرج یک و سرداری در قالب  طرح آزمایشی مقایسه عملکرد مقدماتی در دو سطح تنش و بدون تنش کشت شدند. در این تحقیق عملکرد دانه و 10 صفت وابسته به آن اندازه‌گیری شد. تجزیه ضرایب همبستگی بین صفات بیا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 18

صفحات  47- 56

تاریخ انتشار 2016-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023