بررسی روابط ژنتیکی ارقام مختلف سویا با نشانگرهای DAF

نویسندگان

  • بهمن یزدی صمدی
  • سیروس عبد میشانی
  • علی اکبر شاه نجات بوشهری،
چکیده

روش DAF بااستفاده از آغازگرهای چندنوکلئوتیدی میتواند ارقام را از یکدیگر متمایز وروابط بین ژنوتیپ های کاملاً نزدیک را مشخص نماید.در این تحقیق براساس بکارگیری نشانگرهای DAF،میزان خویشاوندی 21 رقم سویا مورد بررسی قرار گرفت.نوارهای ظاهرشده بر روی ژل ها از نظر حضور و عدم حضور،بررسی و با تشکیل ماتریس دورویی،روابط بین ارقام توسط ضرایب تطابق ساده مورد سنجش قرار گرفت.از طریق ادغام برحسب متوسط گروه،ارقام در دو دسته با ضرایب تشابه متنوعی از 693/0 تا 889/0 دسته بندی شدند.این آزمایش نشان داد که رقمهای زراعی تحت بررسی از تنوع ژنتیکی زیادی برخوردار نبوده وگسترش پایه ژنتیکی رقمها به وسیله اذغام ژنوتیپ های پرعملکرد غریبه،نیازی جدی به شمار می رود.همچنین معلوم شد که DAFقادر به ارائه نشانگرهایی است که بخوبی میتواند در انگشت نگاری و بررسی میزان نزدیکی ارقام سویا مفید باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی روابط ژنتیکی ارقام مختلف سویا با نشانگرهای daf

روش daf بااستفاده از آغازگرهای چندنوکلئوتیدی میتواند ارقام را از یکدیگر متمایز وروابط بین ژنوتیپ های کاملاً نزدیک را مشخص نماید.در این تحقیق براساس بکارگیری نشانگرهای daf،میزان خویشاوندی 21 رقم سویا مورد بررسی قرار گرفت.نوارهای ظاهرشده بر روی ژل ها از نظر حضور و عدم حضور،بررسی و با تشکیل ماتریس دورویی،روابط بین ارقام توسط ضرایب تطابق ساده مورد سنجش قرار گرفت.از طریق ادغام برحسب متوسط گروه،ارقام ...

متن کامل

بررسی روابط ژنتیکی ارقام کلزا با استفاده از نشانگرهای RAPD

Limited geographic area and focused modification of rapeseed during of its breeding cases have been led to the limited genetic basis. So, the evaluation of genetic diversity in modern cultivars of canola to estimating and maintain of genetic resources is essential. In this study, the genetic diversity of 45 genotypes of rapeseed was investigated using 12 RAPD markers .Cluster analysis by Dice c...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم با نشانگرهای AFLP

در روش AFLP ‘ به وسیله پلی مورفیمی که مبتنی بر تکثیر قطعات حاوی طولهای متفاوت است میتوان ارقام را از یکدیگر متمایز و روابط بین ژنوتیپ های کاملا نزدیک را آشکار ساخت. در این تحقیق بر اساس به کارگیری نشانگرهای AFLP میزان خویشاوندی 16 رقم گندم مورد بررسی قرار گرفت . نوارهای ظاهر شده بر روی ژل ها از نظر حضور و عدم حضور بررسی و با تشکیل ماتریس دو دویی روابط بین ارقام توسط ضرایب تطابق ساده مورد سنجش ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی و روابط ارقام گندم ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

در این تحقیق به منظور بررسی شباهت ژنتیکی، تعیین فاصله ژنتیکی و روابط 21 رقم و لاین گندم ایرانی از50 جفت آغازگر ریزماهواره استفاده شد. الگوهای باندی بر اساس حضور(یک) و عدم حضور( صفر) باند امتیازدهی شدند. سپس محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC) هر آغازگر ریزماهواره و شباهت ژنتیکی ارقام با استفاده از ضریب نی و لی محاسبه گردید. میانگین PIC برای نشانگرهای مورد بررسی 56/. بود. ارقام قدس و الوند دارای بیشتر...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم با نشانگرهای aflp

در روش aflp ‘ به وسیله پلی مورفیمی که مبتنی بر تکثیر قطعات حاوی طولهای متفاوت است میتوان ارقام را از یکدیگر متمایز و روابط بین ژنوتیپ های کاملا نزدیک را آشکار ساخت. در این تحقیق بر اساس به کارگیری نشانگرهای aflp میزان خویشاوندی 16 رقم گندم مورد بررسی قرار گرفت . نوارهای ظاهر شده بر روی ژل ها از نظر حضور و عدم حضور بررسی و با تشکیل ماتریس دو دویی روابط بین ارقام توسط ضرایب تطابق ساده مورد سنجش ق...

متن کامل

بررسی تنوع و روابط ژنتیکی ارقام مختلف انگور منطقه شاهرود با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی remap

شناخت تنوع ژنتیکی گیاه انگور به تحقیقات به نژادی این گیاه کمک می نماید. هدف از این مطاالعه بررسی تنوع ژنتیکی 25 رقم مختلف انگور با استفاده از داده های مورفولوژیکی، نشانگرهای رتروترانسپوزونی remap و irap و همچنین نشانگر issr بود. به منظور انجام این تحقیق، نمونه-برداری و ارزیابی صفات مورفولوژیکی در تابستان سال 1391 از مرکز تحقیقات شهرستان شاهرود و باغات شهر سی سخت انجام شد. در این مطالعه، 14 صفت ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 31  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2000-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021