بررسی روند استفاده از روش های تحقیق در رشته ی زبانشناسی کاربردی در مقالات تحقیقاتی چاپ شده بین سال های 1986 تا 2015

نویسندگان

  • خلیل تازیک استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشکده پزشکى، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
  • رضا خانی گروه زبان انگلیسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
چکیده

تحقیق حاضر سعی بر آن دارد تا روندهای استفاده از روش های تحقیق در مقالات زبانشناسی کاربردی را در سه دهه ی اخیر (1986 تا 2015) مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور 7525 هزار مقاله ی مستخرج از 10 مجله ی رشته ی زبانشناسی کاربردی جمع آوری و توسط نویسندگان و چهار دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی که در دانشگاه های داخلی تحصیل می کنند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. داده های بدست آمده نشان داد که، تحقیقات تجربی با فراوانی (%83.23) 6263 بیشتر از تحقیقات غیر تجربی با فراوانی (%16.77) 1262 مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بدست آمده همچنین نشان داد که در بین سال های 1986 تا 1995 مطالعات غیرتجربی با %40.73 سهم قابل توجهی از تحقیقات را به خود اختصاص داده بودند اما این روند در دهه های بعدی کاهش چشمگیری داشت. در بین سال های 1996 تا 2005 مطالعات کمی بیشترین درصد استفاده را در میان محققین داشتند (%64.23) ولی در دهه ی اخیر (2006-2015) مطالعات کیفی با %41.75 روند افزایشی داشتند و به نظر می رسد رشد تحقیقات کیفی که از اواسط دهه ی 90 شروع شده بود در سال های جاری به بالاترین میزان استفاده ی خود رسیده است. محققین و مدرسین حوزه ی زبانشناسی کاربردی باید نسبت به این تغییر رویه ها آگاه باشند و قبل از استفاده از هر کدام از این روش ها به مفاهیم پایه ای آن و نقاط ضعف و قوت به علاوه ی محبوبیت آن در بین صاحب نظران رشته توجه کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تحلیل بند در بخش مقدمه ی مقالات پژوهشی رشته های زبانشناسی کاربردی و مهندسی مکانیک

مدل کارس بخش مقدمه سویل (1990) باعث بوجود آمدن تحقیقات زیادی در زمینه نحوه سازمان یافتگیبلاغتی مقالات شده است. بخصوص اینکه این مقالات منجر به انجام مطالعاتی شده است که بخش های بلاغتی متفاوت مقالات نوشته شده در رشته ها و زبان های مختلف شده است. با این حال به نظر محقق هیچ تحقیقی در زمینه سازمان دهی بلاغتی بخش مقدمه حوزه های زبان شناسی کاربردی و مهندسی مکانیک انجام نشده است. به این منظور و با استف...

15 صفحه اول

روش های مجاب کننده فراکلامی در نگارش مقالات زبانشناسی کاربردی

با توجه به اوضاع کنونی چاپ مقاله در مجلات برتر بین المللی که در آن آماری بالغ بر هفتاد درصد دست نوشته های متقاضی چاپ پذیرفته نمی شوند (هاروود، 2005)، موضوع نگارش دانشگاهی انگلیسی توجه بسیاری از محققان در رشته ی زبانشناسی کاربردی را به منظور کشف جنبه های ساختاری، کلامی و فراکلامی موثر در روند پذیرش و یا عدم پذیرش دست نوشته های فوق الذکر به خود معطوف داشته است. گرچه خودنمایی (به عنوان فاکتوری مهم...

15 صفحه اول

بررسی مقابله ای ژانری-واژگانی مقالات تحقیقاتی در زیر شاخه های زبانشناسی کاربردی: مورد مجلات داخلی و بین المللی

با ظهور تحلیل ژانر ?مقالات تحقیقاتی بعنوان اصلی ترین کانال برای ارایه یافته های علمی توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. توجه کلی مطالعات در زمینه این ژانر کاوشی در ساختار محورهای ارتباطی و شناسایی ویژگی های زبانی آن بوده است. هدف اصلی این مطالعات آشکار ساختن دلایل اصلی رد یا پذیرش مقالات تحقیقاتی در مجلات بین المللی بوده است. با توجه به شواهد کثیر در این زمینه? محورهای ارتباطی و الگوهای پیوس...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 36

صفحات  2- 2

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021