بررسی روند تجمع پرولین در برگ رگه های متحمل وحساس به شوری (NaCl) در چغندر قند

نویسندگان

  • ابوالحسن هاشمی ذزفولی
  • اسلام مجیدی
  • امیر قلاوند
  • ذبیح اله رنجی
چکیده

به منظور بررسی روند تجمع پرولین در گیاه چغندرقند ‘ جهت استفاده از آن در برنامه های بهنژادی ‘ بذور رگه های متحمل وحساس به شوری با استفاده از محلولهای غذایی ‘ درداخل سیلیس ودراتاقک رشد کشت گردیدند . در این بررسی ازهر تیمار 30 بوته حفظ ودر 28 روزگی با افزودن نمک طعام در محلول غذایی با هدایت های الکتریکی 8و 16 میلی موس بر سانتی متر تحت تنش شوری قرار گرفتند . در دو آزمایش جداگانه ابتدا مقدار نیم گرم برگ از ساعت اول تا پنجم تنش هر ساعت یکبار جدا و برای اندازه گیری پرولین آماده سازی گردید. در آزمایش بعدی نمونه برداری هر 8 ساعت یکبار وبه مدت 24 ساعت انجام گرفت. نتایج نشان داد که سنتز و انباشتگی پرولین در آستانه تحمل به شوری (8=EC) عکس العمل آنها تغییر ومقدار پرولین در لاین متحمل بیش از حساس می گردد. همچنین در طول مدت تنش مقدار پرولین در ساعات اول به شدت افزایش و پس از آن کاهش می یابد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی روند تجمع پرولین در برگ رگه های متحمل وحساس به شوری (nacl) در چغندر قند

به منظور بررسی روند تجمع پرولین در گیاه چغندرقند ‘ جهت استفاده از آن در برنامه های بهنژادی ‘ بذور رگه های متحمل وحساس به شوری با استفاده از محلولهای غذایی ‘ درداخل سیلیس ودراتاقک رشد کشت گردیدند . در این بررسی ازهر تیمار 30 بوته حفظ ودر 28 روزگی با افزودن نمک طعام در محلول غذایی با هدایت های الکتریکی 8و 16 میلی موس بر سانتی متر تحت تنش شوری قرار گرفتند . در دو آزمایش جداگانه ابتدا مقدار نیم گرم...

متن کامل

شناسایی گرده افشان تتراپلویید متحمل به بیماری لکه گرد برگ و ساقه روی در چغندر قند

به منظور شناسایی گرده افشان تتراپلویید متحمل به بیماری لکه گرد برگ و ساقه روی (بولتینگ) با عملکرد و کیفیت مطلوب، تعداد پنج گرده افشان تتراپلویید با یک رگه مادری نرعقیم بنام SB17 تلاقی شدند. بذر هیبرید جدید از روی پایه مادری برداشت شد. هیبرید های تولید شده به همراه چهار شاهد حساس و مقاوم مجموعاً نه رقم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با  چهار تکرار طی دو سال در شرایط کشت پاییزه در دزفول اجرا و ن...

متن کامل

شناسایی گرده افشان تتراپلویید متحمل به بیماری لکه گرد برگ و ساقه روی در چغندر قند

به منظور شناسایی گرده افشان تتراپلویید متحمل به بیماری لکه گرد برگ و ساقه روی (بولتینگ) با عملکرد و کیفیت مطلوب، تعداد پنج گرده افشان تتراپلویید با یک رگه مادری نرعقیم بنام sb17 تلاقی شدند. بذر هیبرید جدید از روی پایه مادری برداشت شد. هیبرید های تولید شده به همراه چهار شاهد حساس و مقاوم مجموعاً نه رقم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با  چهار تکرار طی دو سال در شرایط کشت پاییزه در دزفول اجرا و ن...

متن کامل

اثر تنش خشکی بر میزان تجمع اسید آبسزیک و هدایت روزنه ای برگ چغندر قند

خشکی یکی از عوامل اصلی تهدید کنندهمحصولات زراعی است. غلظت اسید آبسزیک همراه با تنش خشکی در چغندرقند و سایرگیاهان افزایش مییابد و قادر است فیزیولوژی گیاه را در مقابل تنش تنظیم نماید. به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی بر میزان تجمع اسید آبسزیک در چغندر قند آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (با سه تکرار) در دو منطقه کرج و مشهد در سال 1378 به اجرا درآمد. در این آزمایش نُه ژنوتیپ ...

متن کامل

بررسی تجمع سدیم در برگ‌های ارقام حساس و متحمل به شوری گندم (Triticum aestivum L.)

انتقال مقادیر اندک سدیم به اندام هوایی و تحمل غلظت‌های بالای املاح در برگ از طریق محفظه‌بندی سدیم در واکوئل دو مکانیسم مهم تحمل به شوری در گیاهان می‌باشد. به منظور درک مکانیسم‌های تحمل به شوری و الگوی تجمع یون سدیم در برگ‌ها، سه رقم گندم نان (کویر، مهدوی و تجن) که از لحاظ مقاومت به شوری متفاوت بودند در چهار سطح شوری (صفر، 50، 100 و 150 میلی‌مولار کلرید سدیم) مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش در ...

متن کامل

واکنش ارقام چغندر قند به جدایه های قارچ عامل بیماری لکه گرد برگ

تعداد 24 جدایه Cercosporabeticolaاز چهار استان خوزستان، اردبیل، گلستان و مازندران جمع آوری و خالص سازی گردید و از هر استان یک جدایه به عنوان نماینده انتخاب شد. پس از بهینه سازی تولید اسپور روی محیط های کشت مختلف، تنوع بیماریزایی جدایه های منتخب روی پنج رقم با درجات مختلف مقاومت در شرایط گلخانه مطالعه گردید. به این منظور، گیاهان چهار ماهه با بیمارگر مایه زنی شدند. در هر تک بوته چهار برگ بالغ و ه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1997-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023