بررسی ریزازدیادی درون شیشه‌ای برخی از رقم‌های امیدبخش ’به‘ (Cydonia oblonga Mill.)

نویسندگان

  • بهاره کاشفی استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  • حمید عبداللهی دانشیار، بخش تحقیقات باغبانی، مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر، کرج
  • زینب صالحی کارشناس ارشد بخش تحقیقات باغبانی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
  • فرشته خسروی نژاد دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  • مریم حسنی کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
چکیده

در بین درختان میوة دانه‌دار، درخت ’به‘ حساس‌ترین میزبان‌ بیماری آتشک بوده و گزینش رقم‌های متحمل آن اهمیت دارد. در این تحقیق برای تعیین شرایط بهینة افزایش، ریز نمونه‌های رقم‌های امیدبخش KVD4، NB2، PH2 به همراه پایة کوئینس C و رقم شاهد اصفهان (KVD3) در محیط‌های MS، QL و QL تغییریافته (mQL)، ارزیابی و بیشترین میزان رشد در کمترین زمان و بهترین پرآوری در mQL مشاهده شد. در بررسی تأثیر غلظت­های مختلف دو هورمون گیاهی سایتوکینین‌ 2iP و BAP در محیط پایة mQL، به ترتیب برتری محیط حاوی 5/0 و 1 میلی‌گرم بر لیتر 2iP و BAP با بهترین شمار و کیفیت ریز شاخه‌ها مشخص شد. ریشه‌زایی شاخساره‌ها در تیمار دراز‌مدت با غلظت‌های 1/0 میلی‌گرم بر لیتر IBA و تأثیر توأم IBA وBAP با غلظت‌های‌ 1 میلی‌گرم بر لیتر و تیمار کوتاه‌مدت با غلظت‌های 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم بر لیتر IBA، مشخص کرد که تیمار کوتاه‌مدت، ریشه‌زایی بهتری دارد. بیشترین درصد ریشه‌زایی، توسعة برگی، طول و کیفیت ریشه در غلظت 2 میلی‌گرم بر لیتر IBA در تیمار کوتاه‌مدت ایجاد شد. به‌طور‌کلی برای ریزازدیادی رقم‌ها و بقاء مطلوب ریز شاخه‌ها، محیط رشدی مشتمل بر نمک‌های پایة mQL غنی‌شده با 3 درصد ساکارز، 1 میلی‌گرم بر لیتر BAP، 1 میلی‌گرم بر لیتر 2iP، 5/0 درصد پکتین و 6/0 درصد آگار توصیه می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر ترکیبات مختلف تنظیم کننده‌های رشد بر روی کالوس‌زایی "به" (Cydonia oblonga Mill.)

گیاه "بِه" به‌عنوان یک گیاه دارویی شناخته شده است. ریزازدیادی درون شیشه‌ای و القای کالوس از ریزنمونه‌های مختلف این گیاه از مراحل مهم و حساس می‌باشد. در مطالعه حاضر قابلیت کالوس‌زایی و باززا شدن مستقیم در محیط کالوس‌زایی در ریزنمونه و ترکیب‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد مورد ارزیابی قرار گرفتند. از قسمت‌‌های برگ، ساقه، مریستم، دم‌برگ و کالوس جوانه روی ساقه چوبی گیاه "بِه" ریزنمونه تهیه شد و جهت ای...

متن کامل

انتقال‌پذیری نشانگرهای مولکولی SSRسیب، به ژنوتیپ‌های به (Cydonia oblonga Mill.)

  بیش از 50 ژنوتیپ و رقم به در کلکسیون ملی کشور جمع‌آوری شده است که اطلاعات مورفولوژیک و ژنتیکی کمی از آن‌ها در اختیار است. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی این ژرم‌پلاسم در مرحله اول اقدام به ارزیابی انتقال‌پذیری توالی‌های تکراری ساده مربوط به گونه سیب، به شماری از ژنوتیپ‌های به کشور شد. برای این منظور DNA سیزده ژنوتیپ به استان اصفهان همراه با رقم تجارتی «اصفهان» با روش‌های CTAB تغییر یافته، SDS تغی...

متن کامل

Genetic variation among quince (Cydonia oblonga Mill.) genotypes sampled from the Coruh valley in Turkey.

Turkey has very rich quince genetic resources, and the country currently dominates world quince production. In particular, the northeastern part of the country has notable Cydonia oblonga Mill. germplasm. Authenticating the identity of germplasm resources of C. oblonga Mill. would be of great value for breeding practices. In the present study, genetic variations of 14 C. oblonga Mill. genotypes...

متن کامل

بررسی کالوس زایی از پوسته دانه گیاه "به" (Cydonia oblonga Mill) با روش لایه نازک سلولی

گیاه "به" (.Cydonia oblonga Mill ) به عنوان یک گیاه دارویی شناخته می شود. علاوه بر خواص زیاد میوه و برگ های این درخت، دانه "به" دارای ارزش بالایی می باشد. دانه به غنی از پکتین است که در اثر خیساندن یا جوشاندن با آب به صورت موسیلاژ که مصارف دارویی و صنعتی دارد از سلول های اپیدرم پوشش دانه به بیرون ترشح م یشود. تولید صنعتی موسیلاژ از پوسته دانه "به" و کاربرد آن به صورت وسیع در دنیا بررسی...

متن کامل

Hypolipidemic, Hepatoprotective and Renoprotective Effects of Cydonia Oblonga Mill. Fruit in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats.

Diabetes mellitus is associated with complications in several different systems of the body, and the incidence of diabetes is rapidly increasing worldwide. The objective of the present study was to evaluate the effect of aqueous extract of Cydonia oblonga Mill. Fruit on lipid profile and some biochemical parameters in streptozotocin-induced diabetic rats. The extract showed anti hyper lipidemic...

متن کامل

Phenolic profile of Cydonia oblonga Miller leaves.

Cydonia oblonga Miller leaves phenolic compounds were analyzed by reversed-phase HPLC/DAD and HPLC/UV. Qualitative and quantitative analysis of phenolics were carried out in a total of 36 samples of quince leaves from three different geographical origins of Northern (Bragança and Carrazeda de Ansiães) and Central Portugal (Covilhã) and three collection months (June, August, and October of 2006)...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 47  شماره 1

صفحات  135- 144

تاریخ انتشار 2016-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021