بررسی ریزنشت توانایی مهروموم‌کنندگی ضخامت‌های مختلف پرکردگی مستقیم (ارتوگرید) MTA آپیکال در مقایسه با گوتاپرکا همراه با سیلر AH26

نویسندگان

  • شیخ‌رضایی, محمدسعید دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • صراف, پگاه دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • محمدی, علیرضا سایر
  • نکوفر, محمدحسین دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده مقاله:

Background and Aims: The purpose of this study was to evaluate the sealing ability of different thicknesses of orthograde MTA plugs in comparison with 5 mm gutta-percha. Materials and Methods: Fifty extracted single rooted human teeth were collected. After root canal preparation, the samples were randomly divided into 4 experimental (n=10) and two control groups (n=5). In group 1, the apical 5 mm of the canals were obturated using laterally condensed gutta-percha and sealer AH26. Groups 2, 3 and 4 received 2, 3 and 4-mm thick orthograde MTA plug, respectively. Thereafter, the coronal portion of specimens was exposed to the microbial solution containing streptococcus sanguis and the root tips were placed in phenol red lactose broth. The color changes were observed within 60 days. The data were analyzed with Fisher exact test. Results: The leakage was found in all samples (100%) in group 1 and 72.7%, 30.8% and 50% of the samples in groups 2, 3 and 4, respectively. Significant difference was found between 3 mm thickness of MTA plug and gutta percha and sealer (P=0.02). Conclusion: According to the findings, it seems that 3 mm thickness of orthograde MTA plug had better sealing ability than the other thicknesses of MTA plug as well as the 5 mm of gutta-percha.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ریزنشت توانایی مهروموم کنندگی ضخامت های مختلف پرکردگی مستقیم (ارتوگرید) mta آپیکال در مقایسه با گوتاپرکا همراه با سیلر ah۲۶

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه، ارزیابی توانایی مهروموم کنندگی آپیکال ضخامت های مختلف mta به صورت ارتوگرید (دسترسی مستقیم) در مقایسه با 5 میلی متر گوتاپرکا بود.روش بررسی: در این مطالعه از 50 دندان تک کانال کشیده شده انسانی استفاده شد. پس از آماده سازی کانال ها، دندان ها به صورت تصادفی به 4 گروه آزمایشی 10 تایی و 2 گروه 5 تایی کنترل تقسیم شدند. در گروه 1، ناحیه آپیکال کانال با گوتاپرکا و سیلر ah...

متن کامل

مقایسه آزمایشگاهی سیل آپیکال سیلر ایرانی Roth با 3 سیلر Tubli-seal, ZOE و AH26

مقدمه یکی از عوامل مهم در درمان ریشه موفق، ایجاد سیل آپیکالی مناسب می باشد که بوسیله گوتاپرکا و سیلر بدست می آید. نظر به اینکه مطالعات مربوط به قدرت سیل کنندگی سیلرها دارای نتایج ضد و نقیض می باشد و درباره سیل آپیکالی سیلر Roth ارائه شده در بازار ایران تاکنون تحقیقی به عمل نیامده است، برآن شدیم که میزان سیل آپیکالی این سیلر با سیلرهای رایج Tubli-seal, ZOE و AH26 مقایسه نمائیم. مواد و روش ها ...

متن کامل

مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت باکتریایی بعد از تهیه فضای پست در کانال ریشه پرشده با گوتاپرکا و سیلر AH26 یاDorifil

Introduction & Objective: The success of root canal therapy depends on the ability to establish and maintain an apical seal, therefore, it is important, that post space preparation do not disrupt the integrity of the apical seal. The purpose of this study was to compare the effect of immediate versus delayed post space preparation on the apical seal using AH26 and Dorifil sealers. Materials...

متن کامل

مقایسه میزان ریزنشت آپیکال کانال‌های ریشه پر شده توسط MTA با کانال‌های پر شده توسط گوتاپرکا به روش تراکم جانبی

Background and Aim: Sealing the root canal system is of great importance in endodontic treatment especially in infected teeth. Several materials have been introduced for this purpose. The aim of the present study was to evaluate the sealing ability of MTA as an orthograde root filling material and compare it with laterally condensed gutta-percha with sealer.Materials and Methods: Thirty-six ext...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 25  شماره None

صفحات  224- 231

تاریخ انتشار 2012-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023