بررسی ریزنشت سه نوع باندینگ سلف اچ نسل 6 و 7 در حفرات کامپوزیتی کلاس V

نویسندگان

  • آبادی, حامد کرکه استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان
  • انارکی, سعید نعمتی استادیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
چکیده

Background and Aims: Microleakage is one of the most common problems in bonding systems, which cause different clinical shortcomings such as post operative sensitivity, marginal discoloration and pulp necrosis that can decrease those using bonding systems. The aim of this study was to compare the microleakage of three self etch bonding agents (generation 6 and 7) in class 5 composite cavities. Materials and Methods: In this experimental study, 30 facial class 5 cavities were prepared in 30 human premolar teeth which were freshly extracted for orthodontic purposes. Cl V cavities were prepared in 2*3*2 mm dimensions. Occlusal margins were in enamel and gingival ones in cementum and randomly divided into 3 groups of 10 each. Then the cavities were treated by clearhil SE Bond (Kuraray, Japan), G Bond (GC, Japan), and Opti Bond Solo Plus (Kerr, USA), according to the manufacturers’ insductions. Then the cavities were filled using Z100 resin composite. The specimens were then immersed in a 50% AgNo solution for 24 hrs. Then, the teeth were cut buccolingually to be evaluated for dye penetration with stereomicroscope. Data were analyzed using Kruskal-Wallis test. Results: This study revealed that Opti bond solo plus had type1 microleakage (dye penetration up to 1/3 of cavity) in 80% of specimen, and type 4 microleakage (along axial wall) in 10%. Clearfil SE bond had no leakage in 50%, type1 in 40% and type 2 (up to 2/3 of cavity) in 10%. But there was no significant difference in the microleakage at the gingival margins between 3 groups (P>0.05). Conclusion: Clearfil SE Bond and G bond could prevent microleakage more effectively than that of Opti Bond Solo Plus on the occlusal margins. However, no difference in the microleakage on the gingival surfaces was found.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ریزنشت سه نوع باندینگ سلف اچ نسل ۶ و ۷ در حفرات کامپوزیتی کلاس v

زمینه و هدف: یکی از متداول ترین مشکلات در سیستم های باندینگ ریزنشت می باشد. ریزنشت مشکلات کلینیکی مختلفی مانند حساسیت پس از ترمیم، رنگ گرفتگی حاشیه ای و نکروز پالپ را شامل می شود که می توان این مشکلات را با سیستم های مختلف باندینگ به حداقل رساند. لذا در این تحقیق میزان ریزنشت سه نوع باندینگ سلف اچ نسل 6 و 7 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. روش بررسی: تحقیق به صورت تجربی (experimental study) و بر ...

متن کامل

ریزنشت سیستم‌های ادهزیو توتال اچ و سلف اچ در حفرات کلاس V کامپوزیتی

Background and Aims: This ex vivo study was done to evaluate the effect of different adhesive systems on microleakage of class V composite restorations.Materials and Methods: Thirty extracted human third molar teeth were selected and class V cavities were prepared (3×3×1.5 mm) on buccal and lingual surfaces. Then, teeth were divided into 3 groups. Adhesives used in this study were Excite (Ivocl...

متن کامل

ریزنشت سیستم های ادهزیو توتال اچ و سلف اچ در حفرات کلاس v کامپوزیتی

زمینه و هدف: این مطالعه ex vivo به منظور بررسی میزان ریزنشت در ترمیم های کلاس v کامپوزیتی با استفاده از سیستم های ادهزیو مختلف (سلف اچ و توتال اچ) انجام شد.   روش بررسی: 30 دندان مولر سوم کشیده شده سالم انسان انتخاب شد و حفرات کلاس v به ابعاد 5/1×3×3 میلی متر در سطوح باکال و لینگوال دندان ها تهیه شد. دندان ها به 3 گروه تقسیم شدند. باندینگ های مورد استفاده در این مطالعه excite(ivoclar/vivadent) ...

متن کامل

بررسی اثر تغییرات دوره چرخه حرارتی بر ریزنشت حفرات کلاس V ترمیم شده با باندینگ های سلف و توتال اچ به همراه کامپوزیت

Introduction: Thermocycling is used in most invitro studies to produce conditions similar to clinical studies, but results about the effect and number of thermocycling cycles have been different in different studies. The purpose of this study was to evaluate the effect of thermocycling on microleakage of self and total etch bondings in class V resin composite restorations. Methods: A total of...

متن کامل

بررسی اثر تغییرات دوره چرخه حرارتی بر ریزنشت حفرات کلاس v ترمیم شده با باندینگ های سلف و توتال اچ به همراه کامپوزیت

مقدمه: چرخه حرارتی روشی است که از آن برای ایجاد محیطی شبیه به محیط دهان در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال نظرات مشابهی در مورد اثر چرخه های حرارتی و تعداد آن بر روی ریزنشت وجود ندارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر تعداد چرخه حرارتی بر ریزنشت باندینگ های سلف اچ و توتال اچ می باشد. روش بررسی: پس از ایجاد حفرات کلاس v مشابه بر روی 80 دندان اینسیزور گاو، دندان ها به طور تصادفی به دو ...

متن کامل

بررسی اثر کامپوزیت فلو (لاینر) و نوع باندینگ بر ریزنشت کامپوزیت Z250در حفرات کلاس II (در محیط آزمایشگاهی)

Background and Objective: Microleakage is the most important reason for secondary caries and treatment failure. The aim of this study was to evaluate the effect of liner (flowable composite) and bonding agents on microleakage of resin composite (z250) in class II cavities. Materials and Methods: Standardized Class II cavities were prepared on mesial and distal of 80 human premolars. The teet...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 29  شماره None

صفحات  39- 46

تاریخ انتشار 2016-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022