بررسی زمینه های شکل گیری ادبیات و کتاب آرایی فارسیهودِ کلیمیان ایران در عصر صفویه

نویسندگان

چکیده مقاله:

The attitude and reaction of Safavid government as a central integrated government in the Islamic world towards art, culture and religions, especially Jews, can be studied and analyzed. The dominant atmosphere of Isfahan in 11th century (hijra) was so that the Jews of this city could produce their unique illustrated books by adapting the themes of literary masterpieces of Muslim Iranians and using as the model the techniques and traditions of book-decoration prevalent in the royal art workshops or private workshops in that period. Meanwhile, regarding the longstanding presence of Jews in Iran, some particular indices known as Judeo-Persian were created which represented their specific linguistic and expressive features and they can be observed and explored in their particular literature and texts as well as in the field of book-decoration. Using a descriptive-analytic method, this study aims at shedding light on the activities of Jews, particularly their art of book-decoration, in two classes of religious and national texts by providing a close reading of nine paintings from the library of Jewish theology school of America. The study of these texts and paintings portrays a group of people who not only tries to keep their language and basic concepts alive but also keep their connection with other people and religions of this country by selecting common visual manners and conventions of Iran and emphasize their shared concepts as an Iranian.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تطبیقی-توصیفی نگاره های کتاب آرایی کلیمیان ایران در عصر صفویه با نمونه های مکتب اصفهان در سده 11 ه.ق

همزمان با تشکیل تمدن ایرانی حضور ادیان مختلف آسمانی بخشی از ساختار اجتماعی هر دوره از این سرزمین را شامل شده است. از این رو از دیرباز کلیمیان ایران نیز ، قسمتی از فرهنگ این سرزمین را شکل داده اند. در این میان نوع نگاه و نحوۀ برخورد حکومت مرکزی صفویان با هنر و فرهنگ مذاهب، بویژه کلیمیان، قابل تامل و بررسی است که بیش از هرچیز به فضای حاکم بر اصفهان در سده 11 ه.ق برمی گردد. همچنین نوع خاصی از فرهن...

متن کامل

منصب ملاباشی در عصر صفویه (زمینه ها ، شکل گیری ، وظایف )

منصب ملا باشی از سال 1127 ه . ق / 1715 م به بعد در تشکیلات دینی عصر صفویه ایجاد شد . ظهور و ایجاد این منصب که از ابداعات صفویان بود ؛ اوج نهادینه شدن ساختار سلسلسه مراتب روحانیت شیعه امامیه را در تشکیلات حکومتی صفویان نشان می دهد . ماهیت مذهبی حکومت صفویه زمینه را برای ایجاد یک تشکیلات مذهبی درکنار تشکیلات اداری به وجود آورد . پژوهشگران ، سازمان اداری صفویان را به سه بخش لشکری ، کشوری و مذهبی ت...

زمینه های شکل گیری دو اصطلاح «بار امانت» و «عهد امانت» در ادبیات عرفانی

Devine custody is a celestial concept originating in verse 72, Ahzāb (the confederates) Surah and has always been a thoroughly discussed and hotly debated topic among Muslims and Muslim Mystics. The concept has undergone changes through time leading to the creation of new concepts including “Devine Custody’s burden” and “Man’s promise to God” arising from the mystics’ interpretations of the sai...

متن کامل

بررسی زمینه های فرهنگی شکل گیری و رشد چالش های قومی در جهان اسلام: مطالعه موردی آذربایجان ایران

هدف: این مقاله با هدف یافتن بسترهای فرهنگی چالش‏های قومی جهان اسلام با تاکید بر آذربایجان ایران تلاش دارد در راستای افزایش همبستگی ملی گام بردارد. بر این اساس، سئوال اصلی این مقاله این است که مهمترین بسترهای فرهنگی تاثیرگذار در شکل‏گیری و رشد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران چیست؟ روشها: روش پژوهش به صورت ترکیبی کیفی و کمی از طریق جمع‏آوری داده‏ها به روش...

متن کامل

زمینه های ساختاری دولت پهلوی و تأثیر آن بر شکل گیری انقلاب اسلامی ایران.

ایران، قبل از انقلاب اسلامی، مانند جوامع دیگر از مجموعه‌ای از ساختارها تشکیل شده بود. اقدامات گفتمان پهلوی سبب فعال‌کردن عوامل تنش‌خیز درون این ساختارها و درنهایت، شکل‌گیری شکاف‌ها و تعارض‌هایی در آنها شد. در چنین شرایطی، نوعی وضعیت نامتعادل ساختاری به‌وجود آمد. درنتیجه، فشارهایی بر نیروهای اجتماعی وارد آورد و وضعیت موجود در نظر مردم ناعادلانه، ناکارآمد و عقب‌افتاده جلوه کرد. این نیروهای اجتماع...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 13

صفحات  95- 108

تاریخ انتشار 2017-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023