بررسی سردرد در بیماران مبتلا به سندرم وقفه تنفسی خواب تشخیص داده شده در آزمایشگاه خواب بیمارستان ابن سینا مشهد

نویسندگان

چکیده مقاله:

مقدمه :  سندرم وقفه تنفسی خواب، یک اختلال نسبتا شایع وابسته به خواب است که با دوره های مکرر انسداد گذرای راههای هوایی طی خواب مشخص میشود. علائم اصلی ، خروپف با صدای بلند و خواب آلودگی روزانه است ولی طیفی از شکایات بالینی شامل سردردهای صبحگاهی، اضطراب و افسردگی  ممکن است این بیماران را نزد پزشک بکشاند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط  سردرد  با  سندرم وقفه تنفسی خواب می باشد. روش کار:  در این مطالعه تحلیلی مقطعی، تعداد 178 بیمار که تشخیص سندرم وقفه تنفسی خواب برای آنها درآزمایشگاه خواب بیمارستان ابن سینای مشهد تایید شد، مورد بررسی قرار گرفتند. همه بیماران توسط نورولوژیست معاینه  شدند و تشخیص آپنه خواب با پلی سومنوگرافی گذاشته شد. جهت بررسی علائم افسردگی و اضطراب همراه، از پرسشنامه های Beck  استفاده شد. نتایج : سردرد، چهارمین علت مراجه بیماران (پس از بی خوابی، احساس خفگی در خواب و علائم اضطرابی) بود. ما در این مطالعه ارتباط معناداری بین سردرد با شدت آپنه خواب، اندکس کاهش اشباع اکسیژن شریانی وشاخص توده بدنی (BMI) پیدا نکردیم. هرچند همه بیمارانی که سردرد داشتند، درجاتی از علائم افسردگی و اضطرابی را بیان کردند. نتیجه گیری : به طور خلاصه این مطالعه نشان میدهد که سردرد مزمن یکی از علل شایع مراجعه بیماران مبتلا به آپنه خواب است و ارتباطی هم با شدت آپنه و هیپوکسی ندارد. لذا وقفه تنفسی خواب را باید در هر بیماری که با سردرد مزمن همراه با سابقه خروپف و خواب آلودگی روزانه مراجعه میکند، در نظر داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

خطر وقفه تنفسی خواب در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی

سابقه و هدف: وقفه تنفسی خواب به توقف بیش از 10 ثانیه جریان هوا در راه هوایی فرد بالغ اطلاق می‌شود که ممکن است به دلیل انسداد راه هوایی فوقانی در طول خواب رخ دهد. وقفه تنفسی خواب در میان بیماران قلبی عروقی شیوع بالایی دارد، به طوری که 50 درصد بیماران دارای فیبریلاسیون دهلیزی از وقفه تنفسی خواب رنج می‌برند. از این رو، این مطالعه فعلی به بررسی خطر وقفه‌های تنفسی خواب در بیماران مبتلا به فیبریلاسیو...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

وقفه های تنفسی در خواب، کیفیت خواب و فشار خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

زمینه و هدفدر مطالعات اخیر به احتمال وجود ارتباط بین وقفه های تنفسی در خواب با فشار خون بالا و کیفیت خواب نامطلوب در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو توجه شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین وقفه های تنفسی در خواب با فشار خون و کیفیت خواب در بیماران دیابتی انجام شده است.مواد و روش هااین مطالعه توصیفی- تحلیلی روی 100 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو، مراجعه کننده به واحد دیابت شهرستان سقز با ...

متن کامل

خطر وقفه تنفسی خواب در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی

سابقه و هدف: وقفه تنفسی خواب به توقف بیش از 10 ثانیه جریان هوا در راه هوایی فرد بالغ اطلاق می شود که ممکن است به دلیل انسداد راه هوایی فوقانی در طول خواب رخ دهد. وقفه تنفسی خواب در میان بیماران قلبی عروقی شیوع بالایی دارد، به طوری که 50 درصد بیماران دارای فیبریلاسیون دهلیزی از وقفه تنفسی خواب رنج می برند. از این رو، این مطالعه فعلی به بررسی خطر وقفه های تنفسی خواب در بیماران مبتلا به فیبریلاسیو...

متن کامل

تعریف و بررسی راههای تشخیصی سندرم وقفه تنفسی هنگام خواب

تنگی معمولا موضعی و در اکثریت بیماران درسگمان velopharyngeal است همچنین محل اصلی کولاپس ابتدایی راههای هوائی فوقانی نیز میباشد. تقریبا در نصف بیماران، کولاپس بطور اولیه در retroglossal و یاسگمانهای هیپوفارنکس راههای هوائی فوقانی گسترش مییابد.چاقی همراه با بزرگی اجزاء بافت نرم مکانیسم عمده تنگ شده u.a میباشد در حالیکه ساختمان اسکلتی جمجمه و صورت نقش کمتری درایفای آن را دارد. عده کمتری از بیماران...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 56  شماره 6

صفحات  323- 329

تاریخ انتشار 2014-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023