بررسی سطح استقرار استاندارد مدیریت نوآوری در صنایع حمل و نقل ریلی درون‌شهری

نویسندگان

  • افشار بازیار استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
چکیده

حمل و نقل ریلی درون‌شهری بدون اغراق هسته اصلی سیستم‌ها و روش‌های حمل و نقل در کشورهای پیشرفته دنیا می‌باشد. وضعیت و نحوه مدیریت نوآوری به عنوان یک مساله اساسی در این صنعت مطرح بوده و ارتقای سطح نوآوری می‌تواند در گام اول به توسعه این صنعت و در گام دوم به توسعه اقتصادی کشور کمک نماید. بدیهی است یکی از روش‌های توسعه مدیریت نوآوری، بهره‌گیری از ارزیابی مدیریت نوآوری است. برخی از سازمان‌ها توسعه توانمندی‌های مدیریت نوآوری را با ارزیابی مدیریت نوآوری شروع می‌کنند. این نوشتار با هدف بررسی سطح مدیرت نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی درون‌شهری تدوین شده است. ابتدا موضوع استانداردسازی و تاثیر آن بر نوآوری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه نظام‌های استاندارد مدیریت نوآوری در سطح بین المللی، شناسایی و موارد مطرح تشریح گردید. استاندارد مدیریت نوآوری IDS-STD-16555-1 به عنوان مدل بومی استاندارد مدیریت نوآوری شناسایی و معرفی شده و ارزیابی وضعیت نظام مدیریت نوآوری در صنایع حمل و نقل ریلی درون‌شهری بر اساس این استاندارد انجام شد. به منظور ارزیابی مدیریت فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی درونشهری از چک لیست ارایه شده در این استاندارد استفاده شده و به منظور تکمیل بازبینه، از پنل خبرگان استفاده گردید. با توجه به نظر خبرگان می‌توان ادعا نمود که شرکت‌های مذکور در حوزه‌ بافتار سازمانی دارای وضعیت مناسب، در حوزه‌های رهبری نوآوری/ راهبرد نوآوری، طرح‌ریزی برای موفقیت نوآوری ، عوامل توانمندساز/ محرک نوآوری از وضعیت قابل قبول و در حوزه‌های فرایند مدیریت نوآوری ، ارزیابی کارنمود نظام مدیریت نوآوری ، بهبود نظام مدیریت نوآوری ، فنون مدیریت نوآوری از وضعیت نامناسبی برخوردار هستند. به نظر می‌رسد به منظور ارتقای سطح نوآوری در این صنعت، می‌بایست درگام‌های نخستین بر نظام مدیریت نوآوری و فرایند مدیریت نوآوری متمرکز گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی آمادگی صنایع دفاعی کشور برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری بر مبنای استاندارد BS7000-1

تحقیق حاضر استقرار سیستم مدیریت نوآوری را در صنایع دفاعی کشور بر اساس استاندارد BS 7000:2008 مورد بررسی قرار می دهد. این استاندارد شامل 4 مرحله و 16 گام است. جهت مشخص شدن جایگاه سازمان در فرایند استقرار مدیریت نوآوری از پرسشنامه 36 سؤاله متن استاندارد استفاده می شود. هر سؤال پرسشنامه یک عامل مهم در استقرار استاندارد است که تأیید یا رد شدن هر کدام از نظر خبرگان این پژوهش می تواند نشان‏دهنده میزا...

متن کامل

بررسی روند تغییرات سهم حمل و نقل ریلی و میزان تلفات حمل و نقل جاده‌ای

سهم ناچیز حمل ونقل ریلی در کشور، باعث شده است تا اکثر سفرهای برون­شهری با شیوه حمل و نقل جاده­ای صورت گیرد که این موضوع می تواند تبعات منفی افزایش تلفات در راه­ها را بدنبال داشته باشد. تعداد تلفات حوادث ترافیکی می تواند توسط سه بعد اصلی مواجهه، ریسک و پیامد تبیین شود. تغییر در هر یک از این سه بعد، تعداد تلفات را تغییر خواهد داد. یکی از روش‌های کاهش مواجهه، ترویج مد‌های حمل و نقل ایمن تر نظی...

متن کامل

نقش دانشگاه در توسعه صنایع ریلی و حمل و نقل عمومی

در این مقاله سعی شده با توجه به جنس چرخ و ریل های موجود در راه آهن ایران و از طریق اندازه گیری نرخ سایش بین آنها ، با استفاده از شبیه سازی در دستگاه تستر سایش چرخ و ریل ، از بین گریدهای موجود در ناوگان ریلی کشور مناسب ترین گرید چرخ و ریل از نظر سایش را برای ناوگان ریلی کشور انتخاب کنیم. در این تحقیق با تهیه نمونه های آزمایشگاهی ریل و چرخ از طریق ماشینکاری ، و انجام عملیات حرارتی برای رسیدن به پ...

متن کامل

عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی ایران

هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فرایند موفق در پروژه‌های انتقال فناوری در تعدادی از شرکت‌های صنعت حمل و نقل ریلی کشور است. همچنین این پژوهش به منظور شناخت موانع و تنگناها و ارائه راهکارهای مورد نیاز برای تقویت فعالیت‌های نوآورانه در فرایند فوق انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع کاربردی و پیمایشی بوده و از روش تحلیل توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین برای رتبه بندی داده‌ها...

متن کامل

براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران

در این مقاله نویسندگان ضمن مروری بر مطالعات صورت گرفته در خصوص تقاضای حمل و نقل ریلی با استفاده از مدل فیتزوری و اسمیت (1998) به براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در دو بخش مسافری و باری با استفاده از روشی ARDL اقدام کرده اند. مطالعات آنها نشان می دهد که در بخش مسافری، رشد تقاضای حمل و نقل ریلی مسافر در بلند مدت تحت تأثیر رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت بلیط اتوبوس مسافربری، طول خطوط راه آهن...

متن کامل

نقش دانشگاه در توسعه صنایع ریلی و حمل و نقل عمومی

در این مقاله سعی شده با توجه به جنس چرخ و ریل های موجود در راه آهن ایران و از طریق اندازه گیری نرخ سایش بین آنها ، با استفاده از شبیه سازی در دستگاه تستر سایش چرخ و ریل ، از بین گریدهای موجود در ناوگان ریلی کشور مناسب ترین گرید چرخ و ریل از نظر سایش را برای ناوگان ریلی کشور انتخاب کنیم. در این تحقیق با تهیه نمونه های آزمایشگاهی ریل و چرخ از طریق ماشینکاری ، و انجام عملیات حرارتی برای رسیدن به پ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره بهار

صفحات  1- 25

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022