بررسی سطح تکامل اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نویسندگان

  • زیرک, محمد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  • عبدالله‌زاده, فرحناز دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  • مقدسیان, سیما دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده

زمینه و هدف: پرستاران جهت انجام مراقبت‌های روزمره خود باید از سطح مناسبی از تکامل اخلاقی برخوردار باشند. متون پژوهشی محدودی در زمینه بررسی سطح تکامل اخلاقی پرستاران ایرانی موجود است. این مطالعه به‌منظور تعیین سطح تکامل اخلاقی پرستاران و عوامل مؤثر‌‌ بر آن صورت گرفت. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی روی 269 پرستار شاغل در 3 بیمارستان آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1389 انجام شد. نمونه‌ها با روش سرشماری انتخاب شدند. جهت تعیین سطح تکامل اخلاقی پرستاران از پرسشنامه آزمون معمای پرستاری استفاده گردید. (این پرسشنامه براساس نظریه تکامل اخلاقی Kohlberg طراحی شده و تکامل اخلاقی پرستاران را در سه سطح پیش‌عرفی، عرفی و پس‌‌عرفی بررسی می‌کند. همچنین در این پرسشنامه میزان رعایت ملاحظات بالینی توسط پرستاران ارزیابی می‌شود). تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته‌ها: در این مطالعه، 44 پرستار (3/16%) در سطح پیش‌عرفی، 86 پرستار (8/31%) در سطح عرفی و 116 پرستار (1/43%) در سطح پس‌عرفی و 23 پرستار (5/8%) در سطح ملاحظات بالینی قرار داشتند. همچنین بین سابقه کار با سطح تکامل اخلاقی پرستاران رابطه آماری معنی‌دار معکوسی وجود داشت. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد اگرچه حدود نیمی از پرستاران در سطح پس‌عرفی قرار دارند، ولی هنوز تعداد قابل‌توجهی از آنان در سطوح پایین‌تر تکامل اخلاقی هستند. این امر نشان‌دهنده لزوم توجه بیشتر مسئولین پرستاری به تکامل اخلاقی پرستاران است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی سطح تکامل اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

زمینه و هدف: پرستاران جهت انجام مراقبت های روزمره خود باید از سطح مناسبی از تکامل اخلاقی برخوردار باشند. متون پژوهشی محدودی در زمینه بررسی سطح تکامل اخلاقی پرستاران ایرانی موجود است. این مطالعه به منظور تعیین سطح تکامل اخلاقی پرستاران و عوامل مؤثر بر آن صورت گرفت. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی روی 269 پرستار شاغل در 3 بیمارستان آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1389 ...

متن کامل

بررسی رابطه مسئولیت پذیری با خشنودی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی ـ درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

Background: Responsibility and job satisfaction are important issues. This study is aimed to investigate the relationship between responsibility and job satisfaction of nurses working in teaching hospitals of Tabriz University of Medical Sciences. Materials ;Methods: Statistical population includes, nurses in teaching hospitals of Tabriz University of Medical Sciences. 316 samples had been sel...

متن کامل

سطح تکامل اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

Nurses are confronted with numerous situations calling for moral decision-making in their workplace every day. Nursing students should therefore attain a satisfactory level of moral development during their university years. The present study was conducted to determine nursing students’ level of moral development, as there seems to be a shortage of similar studies throughout the country. This ...

متن کامل

بررسی همبستگی شجاعت اخلاقی و حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393

Nurses nowadays are faced with complex moral problems, which put them in conditions where their proper performance may conflict with the values and beliefs of other health care providers. In such situations, maintaining commitment to patients requires considerable moral courage, and moral sensitivity can play a significant role in the development of moral courage. The present study was performe...

متن کامل

بررسی سطح توانمندی کاری پرستاران شاغل در مراکز منتخب آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه: توانمندی کاری مطلوب در کارکنان، اخیراً در سازمان‌ها مورد توجه زیادی قرار گرفته است ایجاد توانمندی کاری مطلوب در بیمارستان‌ها منجر به دست آوردهای مثبت فراوانی برای پرستاران و بیماران و در نهایت کل سیستم بهداشت ودرمان می‌شود تحقیقات نشان داده که توانمندی کاری در افراد ارتباط قوی با شرایط محیط کاری دارد، لذا این تحقیق به منظور بررسی سطح توانمندی کاری پرستاران در مراکز آموزشی درمانی منتخب دان...

متن کامل

بررسی سطح اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستان‌های ارومیه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

  بررسی سطح اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستان‌های ارومیه   وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  �  معصومه همتی مسلک پاک [1]   فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی   سال سوم، شماره دوم، تابستان 1384   چکیده   مقدمه: واژه اضطراب برای اولین بار در قرن پانزدهم میلادی به معنای فشار جسمی معرفی شد و در قرن هفدهم، بانبر در یک طرح جسمی، روانی آن را به عنوان علت بیماری مطرح نمود. از نظر هیجانی، اضطراب موجب خودبیمار...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 3

صفحات  32- 39

تاریخ انتشار 2012-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021