بررسی سفالومتریکی بیماران کلاس III درمان شده با فیس‌ماسک: پیگیری 12 ماهه (کارآزمایی بالینی)

نویسندگان

  • حیدری, سمیه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،
  • خواجه, فرزانه دانشکده دندانپزشکی واحد بین‌الملل، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • قدسی بوشهری, سحر دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • مومنی دانایی, شهلا دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
چکیده

Background and Aims: Skeletal class III malocclusions are considered as one of the most complex and difficult orthodontic problems to diagnose and treat. Facial appearance and occlusion problems make the patients to seek treatment as soon as possible. The purpose of this study was to evaluate the outcomes of early treatment with facemask compared to the patients who had no treatment. Materials and Methods: For this retrospective study, 38 growing patients (mean age, 8.5 years old) with class III dentoskeletal malocclusion were divided into 2 groups. 23 patients were treated with facemask and 15 patients who did not receive any treatment were assigned as control group. Lateral cephalograms were taken before and after treatment and dentoskeletal changes were estimated. Data were analyzed using Wilcoxon signed ranks test. Results: The results revealed statistically significant forward displacement of maxillary bone and upper incisors (P<0.001), and downward-backward rotation of mandible in facemask group (P<0.001). Increased lower facial height was seen in both treatment and untreated groups. However, in untreated group some measurements revealed forward displacement of maxillary complex as well. Conclusion: It seems that in class III patients treating with facemask is a better choice than ChinCap and decision making for early treatment in class III patients should be considered seriously. Moreover, specific attention to the type of patient’s skeletal discrepancy is necessary. In class III patients, facemask might be a better option than other appliances.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی سفالومتریکی بیماران کلاس iii درمان شده با فیس ماسک: پیگیری ۱۲ ماهه (کارآزمایی بالینی)

زمینه و هدف: تشخیص و درمان مال اکلوژن های اسکلتی کلاس iii یکی از پیچیده ترین و سخت ترین موارد در ارتودنسی محسوب می شود. مشکلات مربوط به ظاهر صورت و اکلوژن باعث می شود که این بیماران خیلی زود در جستجوی درمان باشند. هدف از این مطالعه ارزیابی نتایج درمان زود هنگام این بیماران با فیس ماسک در مقایسه با بیمارانی که هیچگونه درمانی دریافت نکرده اند، بود.   روش بررسی: این مطالعه گذشته نگر بر روی 38 بیما...

متن کامل

مقایسۀ کیفیت زندگی بیماران با ناهنجاری کلاس III درمان شده با جراحی ارتوگناتیک با افراد بدون ناهنجاری دندانی-صورتی و افراد کلاس III درمان نشده

مقدمه: جراحی ارتوگناتیک از روش های مطمئن در درمان بدشکلی های فکی- صورتی است که در کیفیت زندگی و جنبه های روان شناختی بیماران موثر می باشد. هدف از این مطالعه تأثیر جراحی ارتوگناتیک بر حیطه های مختلف سلامت فرد یعنی جنبه اجتماعی، زیبایی سیستم دندانی-صورتی، عملکرد دهانی و آگاهی از زیبایی دهانی - صورتی بود. مواد و روش ه...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ارزیابی بالینی روکش هایfiber-reinforced composite در مولرهای دوم شیری درمان پالپ شده : نتایج 12 ماهه

امروزه درخواست ترمیم های زیبایی در دندانپزشکی کودکان افزایش یافته است. روکش های فولادی زنگ نزن (sscs) علیرغم اینکه ترمیم انتخابی دندانهای شدیدا تخریب شده شیری می باشند، یک ترمیم غیر زیبا محسوب می شوند. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد بالینی روکش های همرنگ دندان از جنس کامپوزیت تقویت شده با فیبر (frc) در دندانهای مولر دوم شیری فک پایین درمان پالپ شده و همچنین مقایسه سلامت لثه ای و ماندگاری بین ...

کارآزمایی بالینی تاثیر فونوفروزیس در درمان بیماران مبتلا به CTS

Background and Purpose: Çrap canal syndrome is one of the prevalent disease in middle age woman. Which is caused due to the obstruction of median nerve duet at wrist. Ïs life threatening and causes of frequent referring to physicians there are different treatment technique for canal carp syndrome other than operation. Ôther treatment methods were also proposed. Which includes injection of ste...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 26  شماره None

صفحات  144- 150

تاریخ انتشار 2013-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021