بررسی سلامت روان و امید به زندگی زنان نابینا در مقایسه با زنان بینا

نویسندگان

  • سهیلا بهاری کارشناس ارشد، گروه مشاوره ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران
  • شعله لیوارجانی استادیار، گروه روانشناسی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران
  • علی نقی اقدسی استادیار، گروه مشاوره، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز ، ایران
  • کامروز فتحی کارشناس ارشد، گروه مشاوره ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران
چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سلامت روان و امید به زندگی زنان نابینا در مقایسه با زنان بینا بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و علی مقایسه‌ای بود. جامعه‌ی‌ آماری مطالعه شامل زنان نابینا و بینایان شهر تبریز در 1399-1398 بود. نمونه‌ای به حجم 80 نفر در مرحله‌ی نخست به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس(40 نفر از زنان بینا و 40 نفر از زنان نابینا) انتخاب شدند و سپس، در دو گروه مستقل تحت عنوان نابینا و بینا مورد مقایسه قرار گرفتند. مقیاس سلامت عمومی (28-GHQ) و امید به زندگی اسنایدر (1991) توسط آزمودنی‌ها تکمیل شد. داده‌های حاصل با آزمون تحلیل واریانس یک سویه تجزیه و تحلیل شد. نتایج نهایی نشان داد که در میزان امید به زندگی و ابعاد تفکر عامل و مسیرها در گروه نابینایان و بینایان تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0 p >). همچنین، نتایج نشان داد که در میزان سلامت روان در گروه نابینایان و بینایان تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 p < ). علاوه بر این، ننتایج حاکی از آن بود که از میان ابعاد سلامت روان، فقط در میزان بعد علائم جسمانی و علائم اضطرابی و بی‌خوابی و افسردگی بین دو گروه نابینا و بینا تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 p < /p>

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

معنا داری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین معناداری زندگی و امید با شاخص‌های سلامت روان صورت پذیرفت. گروه نمونه مورد مطالعه 382 نفر از زنان شاغل فرهنگی در آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز بود. ابزارهای مورد استفاده جهت سنجش متغیرهای پژوهش عبارت بودند از: 1- پرسشنامه‌های شاخص ارزش‌مندی زندگی (LRI)، 2-مقیاس امید بزرگسالان (ADHS)، 3- رضایت از زندگی (SWLS)، 4- شادی- افسردگی (HDS). ضرایب همبستگی نشان داد که بین ...

متن کامل

امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه

برخورداری از سلامت جسمی، روانی، و اجتماعی ازجمله مهم‌ترین ضرورت‌های انسان‌ها در هر جامعه‌ای است که علاوه‌بر فواید شخصی و اجتماعی، موجب ارتقا و رشد جامعه می‌شود. زنان تقریباً نیمی از جمعیت ترکیه را تشکیل می‌‌‌‌‌دهند و نقشی کلیدی در وضعیت بهداشت و سلامت خود، خانواده،‌ و جامعه پیرامونشان ایفا می‌کنند. زنان ازجمله افراد جامعه‌اند که توجه به سلامت روانی آن‌ها اهمیت بسیاری دارد. امیدواری، سرزندگی، و ش...

متن کامل

مقایسه ی رضایت زناشویی و امید به زندگی در زنان هیسترکتومی شده با زنان سالم

هدف از انجام این پژوهش مقایسه رضایت زناشویی و امید به زندگی در زنان هیسترکتومی شده با زنان سالم بود.پژوهش از نوع علی-مقایسه ای می باشد.جامعه زنان بیمار شامل کلیه زنان واجد شرایطی است که در شش ماهه دوم سال 93 به بیمارستان دنای شیراز جهت انجام عمل هیسترکتومی مراجعه کرده بودند که برای نمونه 100 نفر از آنها به روش در دسترس انتخاب شدند و جامعه زنان سالم شامل کلیه زنان سالم(زنانی که عمل هیسترکتومی ان...

متن کامل

مقایسه امید به زندگی و هوش معنوی در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم

مقدمه: سرطان پستان از شایع‌ترین انواع سرطان در زنان است. امروزه متغیرهایی چون امید به زندگی و هوش معنوی در بهبود و کاهش عود این سرطان مؤثر شناخته شده‌اند. هدف: تعیین امید به زندگی و هوش معنوی در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم.‌ مواد و روش‌ها: روش این پژوهش به صورت توصیفی مقایسه‌ای انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز تخصصی زنان در سال 139...

متن کامل

اثربخشی آموزش شادمانی لیوبومیرسکی بر سلامت روان، رضایت از زندگی، امید به زندگی و شادی در زنان خانه سالمندان شهرضا

مقدمه: سالمندان با مشکلاتی همچون سلامت روانی ضعیف، رضایت و امید به  زندگی پایین و شادکامی کاهش یافته روبرو هستند، کارآیی آموزش شادمانی نیز در بهبود برخی از مشکلات روانشناختی مورد تایید قرار گرفته است، لذا هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش شادمانی لیوبومیرسکی بر سلامت روان، رضایت از زندگی، امید به زندگی و شادی در زنان سالمند شهرضا بود.  روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی (پیش‌آزمون- پس‌آزمون با...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 50

صفحات  -

تاریخ انتشار 2021-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021