بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae).

نویسندگان

  • آرزو حیدرزاده دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
  • جواد شباهنگ مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
  • سعید هاتفی مربی گروه گیاه¬پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
  • غلامحسین مروج استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:

سمیت تنفسی اسانس گیاهان رازیانه Foeniculum vulgare Miller، کلپوره Teucrium polium Boiss. و مرزه Satureja hortensis L. روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F.، در یک دوره زمانی 24 ساعته مورد بررسی قرار گرفت. اسانس‌ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب تهیه شد. ?آزمایش‌ها در شرایط دمای °C 2±28 و رطوبت نسبی 5±60 درصد و در تاریکی انجام شد. ?از هر اسانس 6 غلظت در 6 تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. شناسایی ترکیبات اسانس‌ها با استفاده از روش GC-MS صورت گرفت. نتایج نشان داد که اصلی ترین ترکیبات در اسانس رازیانه، ترانس-انتول(61/60%) و فنچون (14/12%) و در اسانس کلپوره، پیپریتنون اکساید (72/21%)، آلفا پینن (33/11%) و کارون (29/11%) بود. کارواکرول (13/50%) و تیمول (77/27%) عمده‌ترین ترکیبات اسانس مرزه بودند. هر سه اسانس روی حشرات کامل سمیت تنفسی بالایی داشتند. مرگ‌ومیر حشرات کامل یک روزه در هر دو جنس نر و ماده با افزایش غلظت اسانس‌ها افزایش یافت. نسبت به کلیه اسانس‌ها، حشرات نر در مقایسه با حشرات ماده حساسیت بیشتری نشان دادند. اسانس رازیانه با LC50 معادل 31/21 و 45/29 میکرولیتر بر لیتر هوا به ترتیب علیه افراد نر و ماده، موثرتر از سایر اسانس‌های مورد بررسی بود. مقادیر LC50 برای اسانس کلپوره معادل 63/54 و 75/80 میکرولیتر بر لیتر هوا و برای اسانس مرزه معادل 36/74 و 66/156 میکرولیتر بر لیتر هوا به ترتیب علیه افراد نر و ماده بدست آمد. نتایج این بررسی، نشان‌دهنده پتانسیل بالای این اسانس‌ها به ویژه اسانس رازیانه در کنترل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus f. (coleoptera: bruchidae).

سمیت تنفسی اسانس گیاهان رازیانه foeniculum vulgare miller، کلپوره teucrium polium boiss. و مرزه satureja hortensis l. روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus f.، در یک دوره زمانی 24 ساعته مورد بررسی قرار گرفت. اسانس ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب تهیه شد. ?آزمایش ها در شرایط دمای °c 2±28 و رطوبت نسبی 5±60 درصد و در تاریکی انجام شد. ?از هر اسانس 6 غلظت در 6 تکرار...

متن کامل

بررسی سمّیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)

سمّیت تماسی و دوام اسانس گیاهان رازیانه (Foeniculum vulgare Miller)، کلپوره (Teucrium polium Boiss.) و مرزه (Satureja hortensis L.) روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، در شرایط دمای °C2 ± 28 و رطوبت نسبی 5 ± 65%، در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اسانس‌ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب تهیه گردید. سمّیت تماسی روی حشرات کامل یک روزه در 6 غلظت و پس از 24 ساعت ارزیابی شد. میزان دوام اسانس‌ها...

متن کامل

اثرات سه اسانس گیاهی روی فعالیت های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera :Bruchidae)

به منظور جایگزینی سموم متداول آفت کش ، تحقیقات وسیعی روی اسانس های گیاهی صورت گرفته است در این تحقیق اثرات اسانس گیاهان درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss (Asteraceae) مریم گلی ، Salvia bracteata L. (Lamiaceae) و نعناع گربه ای Nepeta cataria L. (Lamiaceae) روی بازدارندگی تخمریزی، تفر یخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن اول سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پا...

متن کامل

بررسی اثر تخم‌کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F

برای یافتن مواد حشره‌کش جدید که تجدید ‌شونده، سازگار با محیط‌زیست بوده و به آسانی قابل تهیه باشند، اسانس سه گونه گیاه شامل Mentha aquatica L.، M. piperita L.و Anethum graveolens L. از نظر اثر روی تفریخ تخم سوسک چهار­نقطه‌ای حبوبات در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش فاکتوریل با شش تکرار انجام شد. اسانس‌های گیاهی با استفاده از روش تقطیر با آب تهیه شدن...

متن کامل

ارزیابی تاثیر دزهای اشعه گاما روی مراحل زیستی سوسک چهارنقطه‌‌ای حبوبات (Coleoptera: Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.)

سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، ازآفات مهم لوبیا چشم ­بلبلی در انبار می­ باشد. استفاده از روش­‌های پرتودهی باعث کنترل پیوسته آفت، کاهش مسایل بهداشتی و زیست‌محیطی می­شود. تاثیر دزهای مختلف پرتوگاما کبالت 60 روی مقدار ازت و درصد پروتیین، میزان خسارت و مراحل زیستی حشره آفت در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. نتایج نشان داد اشعه گاما بر درصد پروتیین و مقدار ازت لوبیا چشم­‌بلبلی اثر منفی ندارد. در حالی­ که خس...

متن کامل

سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculates F. (Col: Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی

در جستجوی جایگزینی مناسب برای سموم آفت کش متداول، سمیت تنفسی اسانس گیاهان Artemisia haussknechtii، Mentha longifolia و Thymus daenensis روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش فاکتوریل انجام شد. اسانس‌های گیاهی با استفاده از روش تقطیر با آب تهیه شدند. آزمایش در شرایط دمایی 2±  30 درجه سانتیگراد  و رطوبت نسبی 5± 60 درصد در تاریکی انجام شد. د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 42  شماره 2

صفحات  275- 284

تاریخ انتشار 2011-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023