بررسی سنجش رابطه استرس و بهره وری دانشکاران (مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه)

نویسندگان

  • محسن جهانشاهی
چکیده

استرس بر اثر تراکم و پیچیدگی کاری بالا و الزام به ساعتهای کار طولانی ایجاد می ­شود. استرس در بین دانشکاران بیشتر است، چرا که ماهیت کار دانشی مبتنی بر پیچیدگی و تمرکز بالا است، از طرفی به عنوان چالش هزاره سوم بهره ­و ری دانشکاران است. لذا هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین استرس و بهره­ وری دانشکاران است. در این مطالعه مقطعی 120 نفر از دانشکاران مجتمع مس سرچشمه مورد بررسی قرار گرفتند. داده ­های این مطالعه از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ­های سنجش عملکرد، سنجش استرس و سنجش بهره ­وری دانشکاران استخراج گردید. گروه برنامه ­نویسان کامپیوتر بیشترین میزان بهره­ وری دانشکاران و رضایت شغلی را دارد.  سه عامل استرس، وفاداری و رضایت شغلی در سطح اطمینان 95 درصد با بهره ­وری دانشکاران در ارتباط هستند. رضایت شغلی بیشترین تأثیر را بر بهره ­وری دانشکاران دارد. یافته های این تحقیق نشان می ­دهد که اثرات زیان بار استرس تنها در مبتلا کردن افراد به بیماریهای جسمی و روحی نیست، بلکه تأثیر بسیاری بر بهره ­وری مدیران و دانشکاران دارد. برای مقابله با آن، نیاز به برنامه ­ریزی مناسب پیشگیرانه در این زمینه است که باید در برنامه ­ریزی سالانه شرکت مورد توجه قرار گیرد. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ارتباط استرس و بهره وری دانشکاران در مجتمع مس سرچشمه

  Background and aims   the stress is creating from high density, complexity and long hours of work. Stress is higher among Knowledge workers because of the nature of knowledge work based on the complexity and high focus, aside from the Millennium Challenge is the productivity of   Knowledge workers. The aim of this study reviews the relationship between stress and productivity of Knowledge wor...

متن کامل

بررسی ارتباط استرس و بهره وری دانشکاران در مجتمع مس سرچشمه

هدف : استرس بر اثر تراکم و پیچیدگی کاری بالا و الزام به ساعت های کار طولانی ایجاد می گردد. استرس در بین دانشکاران بیشتر است چرا که ماهیت کار دانشی مبتنی بر پیچیدگی و تمرکز بالا است، از طرفی چالش هزاره سوم بهره وری دانشکاران می باشد. لذا هدف انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین استرس و بهره وری دانشکاران در شرکت مس سرچشمه انتخاب شد.   روش بررسی : در این مطالعه مقطعی 120 نفر از دانشکاران مس سرچشمه مو...

متن کامل

بررسی رابطه استرس شغلی و بهره وری در پرستاران بیمارستان‌های منتخب دانشگاه آزاد

سابقه و هدف: نیروی کار انسانی نقش عمده­ای در رسیدن به هدف اصلی سازمان که همان بهره­وری است، ایفا می­کند. در حوزه سلامت، میزان بهره­وری پرستاران به عنوان یکی از پرکارترین افراد سازمان، بهره­وری کل را تحت تأثیر قرار می­دهد و منجر به تغییر کیفیت و هزینه خدمات می­شود. این تحقیق با موضوع بررسی رابطه استرس شغلی و بهره­وری در پرستاران بیمارستان­های منتخب دانشگاه آزاد در سال 1396 انجام شد. روش بررسی: ا...

متن کامل

بررسی رابطه استرس شغلی و فرسودگی شغلی بامیزان بهره وری در خلبانان

  سابقه و هدف: فرسودگی شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش کارایی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی می ‌ باشد (1). هدف از این مطالعه بررسی رابطه استرس شغلی و فرسودگی شغلی با میزان بهره ‌ وری در میان خلبانان می ‌ باشد.   مواد و روش ‌ ها: در قالب یک پژوهش توصیفی – مقطعی، از بین جامعه آماری شامل کلیه خلبانان نیروهای مسلح 150 نفر بر اساس روش نمونه ‌ گیری به صورت تصادفی منظم انتخاب شد...

متن کامل

بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران دبیرستانهای تبریز

        پژوهش حاضر جهت رسیدن به هدف کلی « تعیین عوامل موثر در ایجاد استرس از ابعاد مختلف و در نهایت رابطه بین استرس و بهره وری فردی مدیران دبیرستان های تبریز» انجام گرفته است. هدف یاد شده در قالب اهداف جزیی زیر مورد مطالعه قرار گرفته است.   1-     تعیین ارتباط عوامل فردی با استرس مدیران دبیرستان های تبریز؛ 2-     تعیین ارتباط عوامل شغلی با استرس مدیران دبیرستان های تبریز؛ 3-     تعیین ارتبا...

متن کامل

طراحی ابزار سنجش بهره وری نیروی انسانی

 مقدمه: بهره­وری نیروی انسانی، از موضوعات مهم مدیران سازمان­ها بوده ودر این میان، ارتقاء بهره وری در دانشگاه ها، به عنوان مرکز آموزش نیروی انسانی توانمند از اهمیت ویژه ای برخورداراست. ارزشیابی از ارکان مهم بهره وری نیروی انسانی است و ارائه ابزار مناسب بومی در این زمینه از ضروریات می باشد. هدف از انجام این پژوهش طراحی ابزارسنجش بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان با استفاده از تحلی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  9- 16

تاریخ انتشار 2012-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021