بررسی سن قدی و سن استخوانی در بلوغ زودرس درمانگاه غدد اطفال بیمارستان امام، 79-1372

نویسندگان

  • حشمت مویری,
  • محمدرضا راهوریان,
چکیده

Background: The first step in assessment of children with precocious puberty is to determine whether the cases are of benign nature or have more serious causes. It seems that two criteria of "height age" and "bone age" are helpful for this decision. Materials and Methods: To evaluate the usefulness of those criteria, a retrospective study of 74 children (50 girls and 24 boys) with precocious puberty whom be visited between years 1993-2000 was performed. According to the medical history, clinical signs, and certain laboratory tests (in some cases) the patients were classified in different groups of precocious puberty. Results: Height age and bone age were determined for all the patients. Those patients for whom treatment of any kind was required were also identified. The results of the statistical analysis of the findings were as follows: - No clear relation between "height age", "Bone age", type of precocious puberty, and the need for treatment was found in the male patients. All (100 percent) of the boys needed treatment. - Among the female patients, those with progressive complete precocious puberty (16 patients) had a significantly advanced height age and bone age comparing to the other groups. There was also a direct relation between the need for treatment and the advanced height age (11 patients), and between the need for treatment and the advanced bone age (10 patients). Conclusion: All the boys with precocious puberty should be evaluated thoroughly because they usually have a serious disorder which needs treatment. However among the girls with precocious puberty, those with benign causes can be detected using the criteria of height age, bone age, and clinical signs. Therefore, unnecessary laboratory tests and treatments can be avoided in a percentage of these patients.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انواع بلوغ زودرس وعلل زمینه ای آن و لزوم درمان بیمارستان امام، 79-1372

Background: This study was performed in order to detect the frequency of different types of precocious puberty, predisposing factors and to show which group of patients need to treatment. Materials and Methods: In this study, 74 patients who referred to pediatric endocrine clinic of Imam Khomeini Hospital and private office from 1993-2000 were assessed. A complete history was taken and physical...

متن کامل

سن بلوغ در دختران و پسران تهرانی

    Background & Aim: Ethnicity and location are among the factors that affect the time of puberty onset. There are few studies concerning the age of puberty in Iranian children. The aim of the present study was to evaluate the age at the onset of puberty in Iranian schoolgirls and schoolboys living in Tehran. Patients & Methods: This cross-sectional study was conducted between 2001 and 2004 on...

متن کامل

مفهوم سن استخوانی و اشتباهات رایج در کاربرد آن

Bone age determination is one of the important radiological methods of diagnosis. However, unfortunately considerable misunderstanding is seen among physicians and even radiologists. This is due to a general lack of knowledge concerning basic concepts, normal variation and the areas choosing for X-Ray. Most of errors are attributable to ignorance of the expected range of normal bone development...

متن کامل

بررسی فقهی سن بلوغ دختران

چکیده صاحب نظران برای شناسایی فرد بالغ از نابالغ، علائمی را برشمرده اند که برخی از این علائم از سوی همگان پذیرفته شده و برخی دیگر، مانند «سن» میان فقها اختلاف برانگیخته است. گروهی، اساساً سن را علامت بلوغ به شمار نیاورده و به سراغ دیگر علائم رفته اند. در مقابل، گروهی هم سنین متعددی را برای بلوغ برشمرده اند که در نبود دیگر علائم، سن علامت بلوغ خواهد بود. اختلاف نظر در فقه شیعه هم بر سر سن این گ...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 60  شماره None

صفحات  131- 138

تاریخ انتشار 2002-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021