بررسی سن یائسگی در زنان استان مازندران، سال 1381

نویسندگان

  • شعبان خانی , بیژن
  • ضرغامی , مهران
  • عبدالهی , فاطمه
چکیده

Background and purpose: Menopause is one of the four critical stages in women which make them vulnerable to effective, strong, persistant and permanent hormonal changes. Therefore, assessment of menopauseal age and its enfluencing factors are very important. Materials and methods : This is a descriptive study on rural and urban women living in mazandaran province whose menopausal period started 12 months before the study. Sampling was done through clastering method by calling in the houses of 3036 menopasual women.Data on demographic,anthropometric,obstetric menstruation, menopause, reproduction, breast feeding and stress were recorded in questionnaire. Weight, blood pressure and hight were measured and analyzed using statistical analysis of varionce, X2 , regresion and t test. Results: Mean menopausal age of the women under study was 47.93 ± 4.37 and 3.7% of the women prior to 40 years of age were menopause. Statistical analysis did not show any statistical relationship between menopausal age and education, economic condition, BMÏ, being left handed, using contraceptive, history of menopause and stresses between the women with early and late menopause. Howere, there was significant relationship between age of menopause with profession, number of pregnancies, age of the latest pregnancies, menopausal age of mother and sister(P<0.05).Âlso this study showed that there is a significant relationship between the age of menopause in defferent cities of mazandaran. Çonclusion: Çonsidering the low mean menopausal in this study and also in other studies done in Ïran compared to developed countries and the complications due to low age of menopause, it is recommended that special clinics to be established for menopause women and more information and services be available to them.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی سن یائسگی در زنان استان مازندران، سال ۱۳۸۱

سابقه و هدف: یائسگی یکی از چهار بحران زندگی زنان است که آنان را مستعد تغییرات هورمونی موثر، قوی، ثابت و دایمی می کند، بنابراین تعیین سن یائسگی و عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.مواد و روش ها: این بررسی یک مطالعه توصیفی است و جامعه مورد مطالعه را کلیه زنان شهری و روستایی استان مازندران تشکیل می دهد که حداقل یک سال از قطع قاعدگی آن ها گذشته و به طور طبیعی یائسه شده اند. نمونه گیری ...

متن کامل

بررسی وضعیت ایمنی سرخجه زنان در سن بارداری استان مازندران در سال های 78-79

Background and purpose: Rubella is a viral disease, which occurs in children and adolescents. Rubella infection in gestation period, in a person sensitive to this disease, can lead to serious complication in the fetus. Such as mortality and abortion and serious congorited disorders (congenital rubella syndrome). Ïnfection with rubella causes permanent immunity. Ând immunoglobulins essay of...

متن کامل

بررسی وضعیت ایمنی سرخجه زنان در سن بارداری استان مازندران در سال های ۷۸-۷۹

سابقه و هدف: سرخجه یک بیماری ویروسی است که اغلب در کودکان و نوجوانان عارض می گردد. ابتلا به سرخجه در دوران حاملگی در مادری که نسبت به بیماری حساس می باشد، می تواند عوارض وخیمی در جنین به صورت مرگ و سقط جنین تا ناهنجارهای شدید مادرزادی (به نام سندرم سرخجه مادرزادی(crs= ایجاد کند. یکبار ابتلا به بیماری سبب تولید مصونیت خواهد گشت و سنجش میزان ایمونوگلوبین از گروه igg به عنوان شاخصی در تعیین افراد ...

متن کامل

سن شروع یائسگی و عوامل موثر بر آن در زنان شهرری طی سال 1371

سابقه و هدف: با توجه به افزایش امید به زندگی در جامعه و بالا رفتن تعداد افراد یائسه و همچنین بوجود آمدن تغییرات وسیع در متابولیسم بدن بعد از یائسگی و به منظور تعیین سن یائسگی و عوامل موثر بر آن، این تحقیق در زنان شهرری طی سال 1371 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی (Descriptive) بر روی 400 زن 49 تا 60 ساله صورت پذیرفت و سوال گردید که آیا یائسه شده اید یا خیر؟ و نیز نقش عوامل ار...

متن کامل

بررسی سرولوژیک توکسوپلاسموزیس در معلولین ذهنی مراکز توانبخشی استان مازندران سال 1381

Background and purpose : Serological studies revealed that toxoplasmosis has world wide distribution. Ït is a zoonosis and humans are infected through contact with infected animal, consuming infected food and congenital infection. Due to the different ways of transmission, prevalence of infection may vary between different groups of people. This study was carried out to determine the prevalen...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره 42

صفحات  61- 70

تاریخ انتشار 2004-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021