بررسی سونوگرافیک طحال و درجه بندی شاخص طحال در بیماریهای مختلف

چکیده

Ultrasonography is a useful procedure in evaluation of spleen size in different clinical conditions. In this study, we used it to evaluate spleen size in patients with various heptologic, hematologic and autoimmune diseases. To express spleen size, a spleen index (SI), the product of the transverse diameter and its perpendiculr diameter measured on the maximum-sectional image of the spleen, was used. Splenomegaly was present in high percentages of patients with liver, blood, collagen or autoimmune diseases, even though a majority of these spleens were not large enough to palpate. By grading the SI, characteristic distributions of SI were obtained for patients with different types of diseases. Obtaining and grading the SI by the use of ultrasound appears to be a significant supplemental aid for evaluating spleen size, especially in patients whose spleen are not palpable.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

طحال سرگردان (wandering spleen) یکی از بیماریهای نادر است که در آن طحال بعلت فقدان و یا شل شدگی لیگامانهای نگه دارنده ، از محل اصلی خود که در زیر دیافراگم چپ ( قسمت بالا و چپ شکم) قرار دارد به طرف پائین نزول کرده و بصورت توده ای متحرک در قسمت میانی شکم و حتی داخل لگن قرار می گیرد. بیمار مورد نظر خانم جوان 24 ساله ای بود که با درد شدید کولیکی شکم و بدون هیچگونه ناراحتی قبلی به بیمارستان امام خمی...

زمینه و هدف: کیست‌های طحالی بطور کلی موارد غیر معمولی در جراحی‌های عمومی می‌باشند. در این میان کیست‌های اولیه و غیرانگلی طحال نیز جزو بیماریهای نادر می‌باشند که تاکنون تعداد 1000 مورد از این کیست‌ها در منابع گزارش شده‌اند. این کیست‌ها غالباً اپیتلیالی هستند و در مواردی نیز اندازه‌ای بسیار بزرگ می‌یابند. معرفی بیمار: موردی که گزارش می‌گردد، پسر بچه‌ایست 10 ساله که با شکایت غیرمعمول احساس سنگینی...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود