بررسی سیستم‌های نوروفازی انطباق‌پذیر در شناسایی ساختمان‌های شهری از تصاویر هوایی دیجیتال و داده‌های لیدار

نویسندگان

چکیده مقاله:

شناسایی و استخراج عوارض از تصاویر هوایی از دیرباز مورد توجه بسیاری از محققین فعال در فتوگرامتری و سنجش‌ازدور بوده‌است. با ظهور سنجنده های جدید مانند لیدار و ترکیب داده های این سنجنده ها و تصاویر هوایی بحث شناسایی و استخراج وارد دوره جدیدی شده است. به دلیل توانایی زیاد مدل های نروفازی انطباق پذیر (انفیس) در حل مسائل پیچیده، استفاده از این مدل ها به‌صورت روز افزون در حال افزایش می باشد. مدل های نروفازی توانایی کار با مقدار زیاد داده ها و روابط خطی و غیر خطی بین آنها را دارا می باشند. در این تحقیق، روشی بر مبنای مدل های نروفازی برای شناسایی ساختمان ها با استفاده از داده های لیدار و تصاویر دیجیتال هوایی ارائه می گردد. بر این اساس، چهار توصیفگر باند سبز، شاخص گیاهی نرمال شده و دو مدل رقومی سطح نرمال شده (که توسط دو الگوریتم متفاوت تولید می شوند) به‌عنوان ورودی های مدل نروفازی استفاده می شوند. مدل نروفازی ارائه‌شده از سه الگوریتم مختلف برای تولید ساختار سیستم استنتاج فازی استفاده می کند. این الگوریتم ها شامل قسمت بندی شبکه ای (Grid Partitioning)، خوشه بندی کاهشی و خوشه بندی فازی می شوند. روش ارائه‌شده در این تحقیق بر روی سه ناحیه مختلف از شهر وایهینگن آلمان مورد آزمایش قرار می گیرد. این نواحی توسط کارگروه III/4 جامعه بین‌المللی فتوگرامتری و سنجش‌ازدور در اختیار محققین قرار گرفته و از آنها خواسته شده تا نتایج حاصل از روش‌های خود برای شناسایی و بازسازی عوارض شهری را برای مقایسه به این کار گروه بفرستند. حال در این پژوهش نتایج بدست آمده از سه الگوریتم نروفازی و نتایج مشارکت‌کننده‌های کارگروه III/4 مقایسه و مورد بحث قرار خواهند گرفت. این مقایسه بر اساس معیارهای کمال، صحت، کیفیت و خطای مجذور میانگین در دو مبنای پیکسلی و عارضه ای انجام خواهد گرفت. نتایج حاصل از این مقایسه ها حاکی از توانایی بالای مدل های نروفازی انطباق پذیر در شناسایی ساختمان در مقایسه با بقیه روش ها دارد. این روش ها در شناسایی ساختمان هایی با مساحت بزرگ‌تر از 50 مترمربع با در نظر گرفتن معیار کمال، 100 % موفق بوده اند. همچنین با در نظر گرفتن معیار کمال و صحت در شناسایی عوارض بزرگ‌تر از 50 مترمربعی، همواره به درصدهای بالای 90 رسیده اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی سیستم های نوروفازی انطباق پذیر در شناسایی ساختمان های شهری از تصاویر هوایی دیجیتال و داده های لیدار

شناسایی و استخراج عوارض از تصاویر هوایی از دیرباز مورد توجه بسیاری از محققین فعال در فتوگرامتری و سنجش ازدور بوده است. با ظهور سنجنده های جدید مانند لیدار و ترکیب داده های این سنجنده ها و تصاویر هوایی بحث شناسایی و استخراج وارد دوره جدیدی شده است. به دلیل توانایی زیاد مدل های نروفازی انطباق پذیر (انفیس) در حل مسائل پیچیده، استفاده از این مدل ها به صورت روز افزون در حال افزایش می باشد. مدل های ن...

متن کامل

طبقه بندی عوارض شهری با استفاده از داده های لیدار و تصاویر دیجیتال هوایی بر اساس مدل های نروفازی

شناسایی و استخراج عوارض از تصاویر هوایی از دیرباز موردتوجه بسیاری از محققین فعال در فتوگرامتری و سنجش ازدور بوده است. با ظهور سنجنده¬های جدید مانند لیدار و ترکیب داده¬های این سنجنده¬ها و تصاویر هوایی بحث شناسایی و استخراج وارد دوره جدیدی شده است. به دلیل توانایی زیاد مدل های نروفازی انطباق پذیر در حل مسائل پیچیده، استفاده از این مدل¬ها به صورت روزافزون در حال افزایش می باشد. مدل های نروفازی توا...

ارائه یک روش سلسله مراتبی نظارت نشده برای شناسایی درختان با استفاده از داده‌های لیدار و تصاویر هوایی

شناسایی درختان توسط داده‌های سنجنده‌های هوایی در چند دهه‌ی اخیر توجه بسیاری از محققین علوم فتوگرامتری و سنجش از دور را به خود اختصاص داده است. در این مقاله سعی ما شناسایی درختان موجود در مناطق شهری شلوغ با استفاده از تصاویر هوایی و داده‌های لیزر اسکنر می‌باشد که به روش نظارت‌نشده انجام می‌شود. روش پیشنهادی این مقاله یک روند سلسله مراتبی است که از یکسری عملیات ساده تشکیل شده‌ است. این روند به سه...

متن کامل

ترکیب تصاویرابرطیفی هوایی و داده‌های لیدار برای تولید عوارض شهری

در این مقاله به منظور شناسایی و استخراج عوارض مختلف شهری به‌صورت خودکار از تصاویر فتوگرامتری روشی ارائه شده که در آن از ترکیب داده‌های لیدار و ابرطیفی استفاده می‌شود. مهمترین مشکل تصاویر ابرطیفی تعداد زیاد باندها و وابستگی بالای بین آن‌ها و نیز نسبت سیگنال به نویز متفاوت در باندهای مختلف می‌باشد، در این تحقیق به‌منظور کاهش ابعاد فضای داده، کمینه کردن نویز و وابستگی طیفی بین باندها، جهت دست یافت...

متن کامل

بازسازی سه‌بعدی ساختمان‌های دارای سقف‌های مسطح با استفاده از داده‌های لیدار و تصاویر رقومی هوایی

در این مقاله روندی برای بازسازی ساختمان‌های مسطح از داده‌های لیدار و تصاویر رقومی هوایی ارائه شده است. زیرا از یک‌سو، این نوع ساختمان‌ها، بافت اصلی شهرهای بزرگ ایران را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، تفکیک صفحات و بازسازی آن‌ها به دلیل یکسان بودن بردار نرمال برای تمام صفحات و عدم تقاطع صفحات به دلیل موازی بودن، موضوعی پرچالش است. در این راستا، ابتدا با تولید 16 توصیفگر اولیه بالقوه و استفاده از ال...

متن کامل

شناسایی و بازسازی سه بعدی ساختمان های شهری با استفاده از تصاویر هوایی رقومی و داده های لیدار

تحقیق حاضر به شناسایی و بازسازی سه بعدی ساختمان ها به عنوان یکی از مهم ترین عوارض شهری با استفاده از تصاویر هوایی رقومی و داده های لیدار پرداخته است. در این راستا به طراحی، پیاده سازی و ارزیابی روش هایی به منظور شناسایی ساختمان ها از میان عوارض مختلف شهری و بازسازی سه بعدی آن ها اقدام گردیده است. در این تحقیق به منظور شناسایی ساختمان ها از سیستم استنتاج نوروفازی انطباق پذیر استفاده گردید. به ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  109- 125

تاریخ انتشار 2015-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023