بررسی شاخصهای پریودنتال در زنان بالای سن منوپوز

نویسندگان

  • احمدرضا طلایی‌پور,
  • راشدی, لیلا
  • سرلتی, فاطمه
چکیده

Background and Aim: It has been suggested that osteoporosis may be a predisposing factor for periodontitis and tissue destruction, thus periodontitis and mandibular bone density might be related. The purpose of the present study was to evaluate the clinical signs of periodontal tissue destruction in postmenopausal women. Materials and Methods: In this cross-sectional study, 60 postmenopausal women (51 to 78 years of age) underwent radiographic examination of the right mandibular premolar. Mandibular bone density (MBD) was measured using optical densitometry. Periodontal status variables examined included: probing pocket depth (PPD), clinical attachment level (CAL), bleeding on probing (BOP) and plaque index (PLI). Data were analyzed by statistical tests using P<0.05 as the limit of significance. Results: This study found no statistically significant association between the four indicators of periodontal disease and mandibular bone density, but there was statistically significant association between mandibular bone density and the number of remaining teeth. There was also statistically significant association between PPD and the number of remaining teeth. Conclusion: These findings suggest that individuals with high MBD seem to retain teeth with deep periodontal pockets more easily than those with lower MBD.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ملانوم ولو در سن قبل از منوپوز (گزارش مورد)

ملانوم ولو تومور بسیار بدخیم و نادری با شیوع 0.1-0.19 در صدهزار نفر بوده و اغلب بعد از منوپوز اتفاق می‌افتد. در این مقاله بیماری 43 ساله معرفی شده است که با شکایت پیدایش ضایعه کوچک خارش‌دار از 2 ماه قبل در ناحیه ولو مراجعه نمود. ضایعه مذکور به قطر 5 میلی‌متر قهوه‌ای تیره در روی لابیالیس مینور چپ به فاصله بیش از 2 سانتی‌متر از خط وسط وجود داشت. بیوپسی ملانوم بدخیم با عمق 3.5 میلی‌متر طبق تقسیم‌ب...

متن کامل

ملانوم ولو در سن قبل از منوپوز (گزارش مورد)

ملانوم ولو تومور بسیار بدخیم و نادری با شیوع 19/0-1/0 در صدهزار نفر بوده و اغلب بعد از منوپوز اتفاق می افتد. در این مقاله بیماری 43 ساله معرفی شده است که با شکایت پیدایش ضایعه کوچک خارش دار از 2 ماه قبل در ناحیه ولو مراجعه نمود. ضایعه مذکور به قطر 5 میلی متر قهوه ای تیره در روی لابیالیس مینور چپ به فاصله بیش از 2 سانتی متر از خط وسط وجود داشت. بیوپسی ملانوم بدخیم با عمق 5/3 میلی متر طبق تقسیم ب...

متن کامل

بررسی خصوصیات بالینی سرطان پستان در زنان بالای 70 سال

مقدمه: سرطان پستان شایع‌ترین نوع سرطان در زنان است. 35% تمام سرطان‌های ‌پستان در زنان ‌بالای 70 سال گزارش شده است، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی خصوصیات بالینی سرطان پستان در زنان ‌بالای 70 سال انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه چند مرکزی و گذشته‌نگر و توصیفی، 2723 پرونده زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امید و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) شهر مشهد در طی سال‌های 1380 تا 13...

متن کامل

تاثیر آموزش بر رفتار تغذیه ای و تعداد گرگرفتگی در زنان پره منوپوز و منوپوز

سابقه و هدف: یائسگی با احتمال بروز مشکلات بسیاری همراه است و تغذیه به عنوان یکی از عوامل موثر در کاهش این مشکلات مطرح می­باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی آموزش تغذیه بر عملکرد تغذیه­ای و تعداد گرگرفتگی­های زنان پری­منوپوز و منوپوز انجام گرفت. مواد و روشها: این کارآزمایی بر روی 54 زن متاهل سالم پری­منوپوز و منوپوز 60-45 ساله شهرستان کلیبر انجام گرفت. نمونه­ها با روش بلوک­بندی تصادفی به دو گروه ...

متن کامل

بررسی ارتباط استئوپروز و پریودنتیت در زنان بالای 40 سال

Introduction: Osteoporosis and periodontitis are types of diseases that their prevalence increases with age and bone loss is one of the common features of these two diseases. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the relationship between bone mineral density and periodontitis in females over 40 years Methods: In this cross-sectional study, 333 females were enrolled for osteopor...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 18  شماره None

صفحات  59- 65

تاریخ انتشار 2005-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021