بررسی شبیه‌سازی اندرکنش لیزرهای فمتوثانیه با نانو خوشه‌های گاز نئون

نویسندگان

چکیده

در چارچوب مدل نانو پلاسما، اندرکنش پالس‌های لیزری پرشدت با نانو خوشه‌های نئون مورد مطالعه قرار گرفته است. در شبیه‌سازی حاضر، انبساط خوشة اتمی به وسیلة پالس لیزری پر شدت فمتو ثانیه با در نظر گرفتن فرایندهای یونیزاسیون و گرمایش مورد بررسی قرار می‌گیرد. اثرهای شدت لیزر و دیرش زمانی پالس لیزر روی تحول زمانی چگالی الکترون‌ها و یون‌ها، حالت‌های بار و شعاع خوشه، دمای الکترون‌ها و فشار هیدرودینامیکی الکترون‌ها بررسی شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که وقتی که شدت لیزر و دیرش زمانی پالس لیزر افزایش می‌یابد، چگالی یونی در خوشه کاهش پیدا می‌کند؛ در حالی‌که شعاع خوشه و میانگین بار خوشه افزایش می‌یابد. همچنین چگالی الکترون‌ها، دما و فشار هیدرودینامیکی الکترون‌ها با افزایش شدت لیزر افزایش می‌یابد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی شبیه‌سازی پارامتر‌های مؤثر در چگالی حالت‌های یونی در اندرکنش لیزر توان بالا با نانوخوشه‌های آرگون

در این مقاله اندرکنش پالس‌های لیزری فمتوثانیه با خوشه‌های اتمی آرگون بررسی شده است. یونیزاسیون، گرم شدن و انبساط خوشه نتیجه‌ای از این اندرکنش است. به دنبال این فرایند‌ها الکترون‌های داغ و پرانرژی و یون‌های با بار زیاد تولید شده که با تغییر مشخصه‌های لیزر و خوشه دست‌یابی به محصولات با بازدهی بالا امکان‌پذیر است. شبیه‌سازی این کار از طریق روش‌های عددی در مدل نانو پلاسما انجام شده و تحولات حالت‌ها...

متن کامل

بررسی اثرات تابش لیزرهای کم توان هلیوم-نئون بر بهبود و ترمیم اعصاب محیطی آسیب دیده

The nervous system has an important and vital role in the human body, but unfortunately the repairment of damaged nervous tissue is very slowly. For a long time, the scientists have been involved in finding ways to speed up this process. Radiation of low power He-Ne laser has been suggested to as a way to improve this issue. In this study, 20 rats were divided randomly into control and case gro...

متن کامل

مدل شبیه‌سازی کمّی-کیفی اندرکنش آبراهه با سفره آب زیرزمینی

شبیه‌سازی اندرکنش کمّی و کیفی آبراهه با سفره آب زیرزمینی به عنوان ابزاری کارآمد برای مدیریت حوضه‌های آبریز مطرح می‌باشد و از آنجا که تاکنون مدل‌های توزیعی ارائه شده در مقیاسهای بزرگ به طور مجزا در نظر گرفته شده و در بیشتر موارد فقط اندرکنش‌های کمّی اعمال ‌گردیده، هدف اصلی این تحقیق تلفیق زیرمدل‌های چهارگانه به صورت توزیعی در مقیاسهای بزرگ می باشد. در این تحقیق جریان در آبراهه نادائمی، یک بعدی و د...

متن کامل

شبیه‌سازی رفتار قفل‌شدگی مد عدسی کر در نوسانگر لیزر تیتانیوم سفایر با کاواک متقارن یا غیرمتقارن

لیزرهای فمتوثانیه از پرکاربردترین لیزرهای فوق کوتاه می‌باشند. انهدام هدایتگر اپتیکی – لیزری، تولید امواج ترا هرتز پرتوان با واگرایی کم و آشکارسازی آن برای تشخیص آلودگی و یا وجود مواد ممنوعه در یک محیط یا همراه یک شخص،‌ طیف‌سنجی فروشکست القایی برای تست محیط از دور بدون حضور فیزیکی در آن، دوربین فمتوثانیه به منظور از کاربردهای لیزرهای فمتوثانیه می‌باشند. نوسانگر فمتوثانیه اولین گام برای تولید پال...

متن کامل

شبیه‌سازی و بررسی نانو کامپوزیت پلیمری تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی و نانو هلیکال‌های کربنی

نانولوله‌های کربنی (C‌N‌T) و نانوهلیکال‌های کربنی (C‌C‌N‌T) خواص استثنایی دارند و باعث بهبود خواص مکانیکی، حرارتی و الکتریکی نانوکامپوزیت‌ها می‌شوند و از همین رو، اخیراً مطالعات زیادی روی آن‌ها صورت می‌گیرد. در این مقاله با استفاده از کدنویسی پایتون و مدل‌سازی چند مقیاس در نرم‌افزار آباکوس نمودار تنش ـ کرنش نانوکامپوزیت‌های شبیه‌سازی شده، به دست آمده است. تأثیر هندسه‌ی تقویت‌کننده‌ها که به دو ص...

متن کامل

شبیه‌سازی عددی اندرکنش دریاچه ارومیه و آبخوان ساحلی دشت عجب‌شیر

منابع آب زیرزمینی یکی از منابع اصلی تأمین کننده آب شیرین در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان، مانند ایران بوده است. حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع در استان آذربایجان‌شرقی ایران، یکی از مناطقی می‌باشد که بخش قابل توجهی از نیاز آبی با اتکا به آب زیرزمینی تأمین می‌شود. در مطالعه حاضر به شبیه‌سازی اندرکنش آبخوان ساحلی عجب‌شیر با دریاچه ارومیه پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از برنامه عددی سوترا، یک ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 2

صفحات  9- 18

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021