بررسی شیوع آمبلیوپی در کودکان 12-7 سال ساکن شهر تهران در سال 1392

نویسندگان

  • اکبریان‌نیا, شادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • حسینی, سیمین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • رجوی, ژاله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • شجاعی, احمد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
  • شیبانی, کوروش کلینیک چشم پزشکی بصیر
  • محمدربیع, حسین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • معین, حمیدرضا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • هفت‌آبادی, نرگس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • یاسری, مهدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده مقاله:

تعیین شیوع آمبلیوپی، عیوب انکساری و استرابیسم در کودکان 12-7 سال ساکن تهران در سال 1392 این مطالعه به روش مقطعی مبتنی بر جامعه و بر روی 2410 کودک دبستانی 7 تا 12 سال با انتخاب تصادفی صورت گرفت. دید با یانگ و چارت اسنلن اندازه­گیری و چنانچه کم‌تر از 40/20 بود، دوباره با Pinhole بررسی شد. عیوب انکساری با فتورفرکتومتر و بدون سایکلوپلژی معاینه شد. استرابیسم با کاورتست و حرکت عضلات خارج چشمی در جهات مختلف ارزیابی شد. قسمت‌های قدامی و ته چشم با افتالموسکوپ مستقیم معاینه شد. آمبلیوپی به دید Optimal (دید با Pinhole) کم­تر از 40/20 در یک یا دو چشم اطلاق شد (در صورت عدم وجود علت پاتولوژیک و آناتومیک). آمبلیوپی در 3/2 درصد از کودکان بدون اختلاف در جنسیت­ وجود داشت. شیوع آمبلیوپی در سنین پایین­تر بیش­تر بود)  004/0(P= و شیوع دوربینی (D2+≤)، نزدیک‌بینی (D5/0-≥)، آستیگماتیسم (D75/0≤) و انایزومتروپی به ترتیب 5/3، 9/4، 7/22 و 9/3 درصد محاسبه شد. 9/15 درصد از دوربین­ها و 9/5 درصد از نزدیک­بین­ها، آمبلیوپ بودند. دوربینی با افزایش سن کاهش (029/0p=) و نزدیک­بینی افزایش یافت (001/0P<) ولی آستیگماتیسم تغییری نداشت. استرابیسم در 3/2 درصد دیده شد. استرابیسم، عیوب انکساری به ویژه دوربینی و انایزومتروپی از مهم‌ترین عوامل خطر آمبلیوپی بودند. نتیجه­گیری: شیوع بالای آمبلیوپی (3/2 درصد) نسبت به کشورهای پیش‌رفته (7/0 درصد) بیانگر ضرورت کاربرد روش­های غربالگری به موقع و با حساسیت بالا می­باشد. هم‌چنین با توجه به شیوع بالای آمبلیوپی در کودکان با عیوب انکساری، پیشنهاد می­شود که عینک­ به صورت رایگان در اختیار کودکان آمبلیوپ تا سن 10 سالگی قرار گیرد.      · مجله چشم‌پزشکی بینا 1393؛ دوره 20، شماره 2: 130-117.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی حافظه بخاطرسپاری اعداد در کودکان 7-12 سال

مقدمه و اهداف حافظه بخش جدایی ناپذیر پروسه یادگیری است.ارتباط قوی بین موفقیت تحصیلی و اجزای حافظه کاری و کوتاه مدت وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی سیر تحولی حافظه فراخنای اعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شد. مواد و روش ها در این مطالعه مقطعی- مقایسه ای، 180 دانش آموز مقطع ابتدایی شامل 30 نفر از هر پایه تحصیلی از کلاس اول تا ششم (90 نفر دختر و 90 نفر پسر) به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخ...

متن کامل

بررسی شیوع تنبلی چشم در کودکان 6-3 ساله در شهر بجنورد سال 1392

چکیده زمینه و هدف: تنبلی چشم (آمبلیوپی) اختلال بینایی است که در دوران کودکی اتفاق می افتد و عوارضی از قبیل معلولیت‌های بینایی، انحرافات چشمی و صدمات روانی و مالی در پی دارد که تشخیص زودهنگام، درمان به موقع را می طلبد. به همین منظور، این مطالعه با هدف تعیین شیوع تنبلی چشم در کودکان 3 تا 6 ساله بجنورد سال 1392 انجام شد. مواد و روش‌کار: این مطالعه بصورت مقطعی روی 14061 کودک شهر بجنورد انجام گرفت. ...

متن کامل

شیوع آمبلیوپی در کودکان ایرانی

سابقه و هدف: آمبلیوپی یکی از بیماری های شایع چشمی در کودکان می باشد که خطر از بین بردن بینایی را در پی دارد، لذا هدف این مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز به جهت همراستا کردن مطالعات انجام شده در زمینه شیوع آمبلیوپی در کودکان ایران می باشد مواد و روش­ها: در این مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز مقالات مرتبط با موضوع تحقیق در محدوده فروردین سال 1378تا اسفند سال 1396 از طریق جستجو در پایگاه‌های...

متن کامل

بررسی حافظه بخاطرسپاری اعداد در کودکان 7-12 سال

مقدمه و اهداف حافظه بخش جدایی ناپذیر پروسه یادگیری است.ارتباط قوی بین موفقیت تحصیلی و اجزای حافظه کاری و کوتاه مدت وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی سیر تحولی حافظه فراخنای اعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شد. مواد و روش ها در این مطالعه مقطعی- مقایسه ای، 180 دانش آموز مقطع ابتدایی شامل 30 نفر از هر پایه تحصیلی از کلاس اول تا ششم (90 نفر دختر و 90 نفر پسر) به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخ...

متن کامل

شیوع عفونت های انگلی روده ای در کودکان سنین 15-7 سال شهر جهرم در سال 86-1385

مقدمه و هدف:  یکی از علل بقای آلودگی های انگلی روده ای در جامعه، وجود آلودگی های بدون علامت در بخشی از افراد می باشد. از طرفی علی رغم گزارشات آزمایشگاه های تشخیصی، به علت استاندارد نبودن روش انجام آزمایش و عدم مطالعه دقیق اپیدمیولوژی ، تصویر روشنی از وضعیت انتشار این انگل ها در منطقه جهرم وجود ندارد.  هدف از انجام این تحقیق ، دست یابی به میزان شیوع عفونت های انگلی روده ای در کودکان شهر جهرم می ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 20  شماره 2

صفحات  117- 130

تاریخ انتشار 2015-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023