بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و میزان ناراحتی بدن در بین دندانپزشکان با استفاده از مقیاس آنالوگ بصری

نویسندگان

  • امیر ندری دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
  • ایمان ناصح استادیار، مرکز تحقیقات بیومکانیک و مهندسی توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
  • بیتا روحانی استادیار بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
  • حامد ندری دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • فاطمه فصیح رامندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • محسن امین سبحانی دانشیار گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
چکیده

مقدمه:اختلالات اسکلتی عضلانی مهم‏ترین دلیل بازنشستگی زودهنگام در بین دندانپزشکان گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و میزان ناراحتی بدن در بین دندانپزشکان انجام گرفت. مواد و روش‏ها:این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی در کلیه دندانپزشکان (150 نفر) وابسته به یکی از دانشگاه‏های واقع در استان تهران انجام شد. از یک مقیاس آنالوگ بصری (برای تعیین شدت ناراحتی) و همچنین از یک پرسشنامه نقشه بدن (به منظور بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از آزمون‏های من‏ویتنی، تی‏تست و کروسکال والیس انجام گرفت. از نرم افزار SPSS با ویرایش 22 برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته‏ ها:با توجه به نتایج پرسش نامه نقشه بدن، بیشترین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی به نواحی گردن، شانه-بازو و پایین کمر به ترتیب با50، 3/45 و 5/34 درصد اختصاص داده شد. همچنین نتایج مقیاس آنالوگ بصری نشان داد که نواحی پایین کمر (2/70)، گردن (4/55) و شانه-بازو (4/54) به ترتیب دارای بیشترین میزان میانگین ناراحتی بودند. نتیجه‌ گیری:با توجه به شیوع بالای اختلالات اسکلتی عضلانی و همچنین بالا بودن میزان ناراحتی بدن، دندانپزشکان نیازمند اقدامات اصلاحی با اولویت برنامه‏های آموزشی می‏باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی شیوع اختلالات عضلانی - اسکلتی در دندانپزشکان

سابقه و هدف: ارگونومی دانشی است که استرسها و آسیبهای وارده به انسان را در ارتباط با فعالیتهای حرفه‌ای بیان کرده و هدف عمده آن جلوگیری از بروز اختلالات وابسته به کار می‌باشد. دندانپزشکی مخصوصا شاخه عمومی آن از نظر دردهای عضلانی - اسکلتی یک حرفه پرخطر است. عادتهای غلط و نامناسب کاری آن هم به صورت تکراری از علل عمده بروز مشکلات در حرفه دندانپزشکی است. از سال 1946 تا سال 1997 چندین بررسی در مورد شی...

متن کامل

ارزیابی وضعیت ارگونومیکی دندانپزشکان با روش RULA و بررسی ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی

Background and Aims: The dentistry profession is one of the most injuring professions that causes most pains and hurts for dentists because of their lack of knowledge about the ergonomic position through the work. The purpose of this study was to assess the ergonomic position of dentists with RULA method in dentists of Bojnord. Materials and Methods: In this cross-sectional study, all of the B...

متن کامل

بررسی اختلالات عضلانی- اسکلتی و عوامل خطر ارگونومیکی در بین دندانپزشکان شهرستان سمنان و ارائه راهکارهای کنترلی

زمینه و هدف: ناراحتی‏های اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار یکی از شایع‏ترین بیماری‏های شغلی در دندانپزشکان محسوب می‏شود. این مطالعه با هدف بررسی شیوع این اختلالات، تعیین ریسک فاکتورهای شغلی و ارائه راهکارهای کنترلی انجام گرفت. روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 48 نفر از دندانپزشکان شهرستان سمنان در سال 1389 مورد بررسی قرار گرفتند. شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک و ریسک ف...

متن کامل

بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان عمومی قزوین در سال 1395

خلاصه: سابقه و هدف: اختلالات اسکلتی -عضلانی بیش­ترین آسیب شغلی گزارش شده در دندانپزشکان هستند. با توجه به اینکه بیماری‌هایی که دندانپزشکان در معرض ابتلا به آن قرار دارند روز به روز در حال افزایش است و با توجه به اهمیت پیشگیری از اختلالات اسکلتی در بین دندانپزشکان، مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان عمومی شهر قزوین انجام شد. مواد و روش­ها: ا...

متن کامل

بررسی شاخص فشار وضعیتی با استفاده از روش LUBA و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در دندان‌پزشکان

Background & Objectives : High prevalence of musculoskeletal pain in dentistry represents the importance of investigation of working conditions in this profession to reduce musculoskeletal disorders.The purpose of this study was to determine the postural load on the upper limb postural using macro LUBA technique and the prevalence of musculoskeletal disorders. Methods: This study was conduct...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 39  شماره 4

صفحات  363- 372

تاریخ انتشار 2015-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021